Den otevřených dveří – první krok k přijímacímu řízení

V akademickém roce 2007/2008 otevře 2. lékařská fakulta tři pregraduální studijní programy – magisterské studium lékařství, bakalářské a navazující magisterské studium fyzioterapie. Jedním z prvních kroků k zahájení příprav na přijímací řízení bývá každoročně Den otevřených dveří. Při tom letošním, který se konal 20. ledna 2007, navštívilo fakultu opět několik set zájemců o studium. Tradičně měl program dvě části – v té první se návštěvníci mohli dovědět od představitelů fakulty základní informace o studiu na 2. lékařské fakultě (lékařství i fyzioterapie) a o průběhu přijímacího řízení a od zástupce Kolejí a menz UK i důležité informace o možnostech ubytování a stravování, které nabízí Univerzita Karlova svým studentům. V druhé části pak mohli zájemci navštívit v doprovodu učitelů některé ústavy a kliniky fakulty. Zájem byl tradičně velký – viz foto.
Samozřejmě ne všichni budoucí uchazeči o studium mohli v daný den naši fakultu navštívit. Pro ně je určen následující text, který obsahuje při této příležitosti nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně.
 
1. V čem je 2. lékařská fakulta jiná a lepší než ostatní fakulty?
2. lékařská fakulta pokračuje ve více než 650 let trvající historii lékařské fakulty Univerzity Karlovy a navazuje na padesátiletou tradici Fakulty dětského lékařství. Student medicíny získá v průběhu výuky komplexní vzdělání ve všech oborech medicíny (podobně jako na jiných fakultách), navíc však získá i hlubší vzdělání ve speciálních oborech dětského lékařství (např. v dětské neurologii, ortopedii, onkologii, chirurgii, psychiatrii, stomatologii, oftalmologii a řadě dalších), a tím lépe pochopí vývojové aspekty lidského života ve zdraví a nemoci od prenatálního života až po vysoké stáří. Tím získá při hledání zaměstnání jasnou výhodu před absolventy jiných lékařských fakult.
 
Naše lékařská fakulta si navíc zakládá na tom, že patří mezi „menší lékařské fakulty“, čímž je umožněn bližší kontakt mezi studenty a učiteli.
 
Zásadní je i propojení s Fakultní nemocnicí v Motole (největší fakultní nemocnicí České republiky), které usnadňuje komplexní pojetí moderní výuky medicíny.

 
2. Jaké jsou podmínky pro přijetí na vaši fakultu? Uznává se i maturitní zkouška složená v zahraničí? Přijímáte studenty i bez přijímacích zkoušek?
Krom řádně vyplněné a včas zaslané přihlášky a zaplacení příslušného poplatku za přijímací řízení patří mezi podmínky (u magisterského studia medicíny a bakalářského studia fyzioterapie) ukončení středoškolského studia maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímacích zkoušek. U navazujícího magisterského studia fyzioterapie je podmínkou ukončené bakalářské studium fyzioterapie a úspěšné vykonání přijímacích zkoušek. Maturitní zkouška složená v zahraničí se uznává. Všichni uchazeči o studium na naší fakultě musí absolvovat předepsané přijímací řízení.
 
3. Do kdy je nutné podat přihlášku ke studiu?
Přihlášku ke studiu na všechny uvedené studijní programy zasílejte do 28. února 2007 s přiloženým dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení.
 
4. Můžeme získat přihlášku i elektronicky?
Ano, elektronickou přihlášku naleznete zde. Elektronickou přihlášku je však také nutno vytisknout a zaslat její podepsaný výtisk na adresu fakulty.
 
5. Jakou podobu má přijímací řízení na jednotlivé studijní programy?
Přijímací řízení na magisterský program lékařství a bakalářský obor fyzioterapie je dvoukolové. Pro navazující magisterské studium fyzioterapie je pouze jednokolové (písemný test). Přesný popis průběhu jednotlivých kol přijímacího řízení naleznete zde.
 
6. Lze získat ukázky přijímacích testů?
Podobně jako ostatní lékařské fakulty vydáváme publikace obsahující soubory otázek pro přípravu na první kolo přijímacích zkoušek na magisterský program lékařství a bakalářský program fyzioterapie. Více informací naleznete zde.
Jinak rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám gymnázií.
 
7. Kolik přijmete studentů do prvního ročníku?
Magisterský program všeobecné lékařství:
Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří se podle počtu získaných bodů umístí na 1. až 150. místě a dále všichni, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč na 150. místě.
Magisterský navazující program fyzioterapie: Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří se podle počtu získaných bodů umístí na 1. až 25. místě a dále všichni, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč na 25. místě.
Bakalářský program fyzioterapie: Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří se podle počtu získaných bodů umístí na 1. až 25. místě a dále všichni, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč na 25. místě.

 
8. Ve stejném termínu, kdy má vaše fakulta přijímací zkoušky, skládám přijímací zkoušky na jiné fakultě. Mohu si zažádat o náhradní termín?
Toto není důvod pro umožnění skládat zkoušky v náhradním termínu. Skládat přijímací zkoušku v náhradním termínu můžete jen ze závažných a doložených důvodů (např. nemoc, skládání maturitní či státní zkoušky), mezi tyto důvody nepatří skládání přijímacích zkoušek na jinou fakultu. Lékařské fakulty UK stanovují svoje přijímací zkoušky tak, aby nebyly ve vzájemné časové kolizi. S jinými fakultami časovou synchronizaci neprovádíme.
 
9. Probíhá studium lékařství jen v prostorách Fakultní nemocnice v Motole?
Převážně ano. Teoretické předměty jsou z velké části vyučované v Teoretických ústavech v Plzeňské ulici (nedaleko FN Motol), anatomie je vyučována v prostorách Anatomického ústavu 1. LF v blízkosti Karlova náměstí, některé klinické předměty jsou alespoň zčásti vyučované v dalších pražských nemocnicích – Ústřední vojenské nemocnici, Fakultní nemocnici Na Bulovce, Všeobecné fakultní nemocnici a Fakultní Thomayerově nemocnici.
 
10. Kdy poprvé přijde student medicíny do kontaktu s pacientem?
Již v prvním ročníku v předmětu ošetřovatelství.
 
11. Mám šanci vyjet v průběhu studia na zahraniční studijní pobyt?
Ano, zejména ve vyšších ročnících studia máte řadu možností. Bližší informace najdete zde a nebo zde.
 
12. Jaké má uplatnění absolvent lékařství? Musím si vybrat svou specializaci již v průběhu studia?
Uplatnění absolventů lékařských fakult je dobré, o čemž svědčí i pravidelně zveřejňované analýzy zaměstnanosti ve zdravotnictví. Specializaci si lékař vybírá až po ukončení studia dle toho, kam (do jaké nemocnice, resp. na které oddělení) nastoupí pracovat, teprve poté podává žádost o zařazení do předatestační přípravy v daném oboru.
Absolventi studia fyzioterapie získají vzdělání pro uplatnění v oblasti rehabilitace ve státním i soukromém sektoru.
 
13. Mám šanci získat ubytování na kolejích Univerzity Karlovy? Jaké jsou ceny za kolej?
Po změně systému stipendií na ubytování vzrostla šance získat ubytování na kolejích UK pro všechny studenty. Nejrelevantnější informace naleznete zde.
 
14. Kde zjistím další informace?
Obraťte se na Studijní oddělení fakulty, především na referentku Olgu Lupačovou.
 
MUDr. Michal Pelíšek
člen kolegia děkana UK 2. lékařské fakulty

Vydáno: 23. 1. 2007 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK