Statut fakulty

Platnost: 10. 10. 2008
Účinnost: od 1. 11. 2008 do 30. 9. 2017

 

Nové znění (účinnost od 1. 10. 2017)

Statut 2. lékařské fakulty

Akademický senát 2. lékařské fakulty
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
usnesl na tomto Statutu 2. lékařské fakulty,
jako jejím vnitřním předpisu:
 

Preambule:

Akademický senát 2. lékařské fakulty, vycházeje z historické tradice studia lékařství a bádání v lékařských vědách na Univerzitě Karlově, vědom si své odpovědnosti a poslání fakulty jak pro výuku lékařství, tak pro ochranu zdraví národa, přijal tento statut.

Část I.
Úvodní ustanovení

Článek 1
Základní ustanovení

Statut 2. lékařské fakulty (dále jen „statut“) upravuje podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) a v souladu se Statutem Univerzity Karlovy (dále jen „statut Univerzity“) a dalšími vnitřními předpisy Univerzity Karlovy činnost, řízení, správní členění a hospodaření 2. lékařské fakulty.

Článek 2
Postavení fakulty

 1. 2. lékařská fakulta vznikla rozdělením lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Byla zřízena vládním nařízením č. 98/1953 Sb. jako Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Akademický senát Univerzity Karlovy 7. 9. 1990 schválil návrh na změnu názvu fakulty na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
 2. 2. lékařská fakulta (dále jen „fakulta“) je součástí Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Univerzita“).
 3. Na fakultě je zaručena svoboda vědeckého bádání a zveřejňování jeho výsledků, právo vyučovat a vzdělávat se, právo volit orgány akademické samosprávy, právo na různé filozofické názory a náboženské vyznání a právo je šířit, právo používat akademické insignie a znaky a vykonávat akademické obřady.
 4. Využívání a uplatňování těchto práv a svobod musí být v souladu se zásadami demokracie, humanity, právním řádem, vnitřními předpisy Univerzity a nesmí být v rozporu s dosaženým stupněm lékařského poznání a se zásadami lékařské etiky.

Článek 3
Označení, sídlo, pečeť a razítko fakulty

 1. Název fakulty zní „2. lékařská fakulta“.
 2. Sídlem fakulty je Praha, V Úvalu 84.
 3. Fakulta používá historickou pečeť Univerzity s textem „Facultas medica II Universitatis Carolinae Motol“.
 4. Fakulta používá úředního kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem „Univerzita Karlova v Praze – 2. lékařská fakulta“ v případech stanovených právním předpisem.

Článek 4
Poslání a činnost fakulty

 1. Hlavním posláním fakulty je výuka lékařství a vědecké bádání v lékařských vědách.
 2. Fakulta vychovává všeobecně vzdělané lékaře a ve své výukové a výzkumné činnosti zdůrazňuje vývojové aspekty ve zdraví a nemoci.
 3. Pracovníci fakulty mohou poskytovat zdravotnické služby v rámci zdravotnických zařízení.
 4. Fakulta může uskutečňovat i další činnosti, pokud souvisejí s výukou a bádáním v lékařských vědách nebo jinak napomáhají naplňování jejího poslání.

Část II.
Akademická obec fakulty

Článek 5
Členové akademické obce

 1. Členy akademické obce fakulty jsou akademičtí pracovníci působící na fakultě a studenti zapsaní ke studiu na fakultě.
 2. Členové akademické obce fakulty jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy Univerzity a fakulty.

Článek 6
Akademičtí pracovníci

 1. Na fakultě plní funkci učitelů akademičtí pracovníci, kterými jsou: profesoři, docenti, odborní asistenti a lektoři (dále též „učitelé“).
 2. Učitelská místa zřizuje děkan fakulty (dále jen „děkan“) po vyjádření akademického senátu fakulty (dále jen „senát“). Učitelem fakulty je osoba uvedená v odstavci 1 s vysokoškolským vzděláním, se kterou byl uzavřen pracovní poměr na základě výběrového řízení, při kterém se posuzuje i splnění kritérií stanovených pro učitele děkanem po vyjádření vědecké rady fakulty (dále jen „vědecká rada“) a senátu.
 3. Pracovní poměr učitelů fakulty je uzavírán zpravidla na dobu určitou v délce nejvýše pěti let.

Článek 7
Docent

 1. Docent musí být habilitován.
 2. Docent má právo konat přednášky a případně jinou formou svobodně vyučovat na půdě fakulty. Fakulta je povinna vytvořit mu podle svých možností předpoklady k naplnění a využití tohoto práva, zapsat jím konanou výuku do seznamu přednášek fakulty, popřípadě ji vyhlásit jiným obvyklým způsobem.
 3. V popisu práce docenta je zahrnuto především samostatné vyučování a zkoušení.

Článek 8
Profesor

 1. O postavení profesora fakulty platí obdobně ustanovení čl. 7 odst. 2 a 3.

Článek 9
Emeritní profesor

Jmenování a postavení emeritního profesora upravuje čl. 60 statutu Univerzity.

Článek 10
Hostující profesor

Přiznávání pracovního označení hostujícího profesora Univerzity upravuje čl. 42 statutu Univerzity.

Článek 11
Asistent

Asistent musí mít vysokoškolské vzdělání.

Článek 12
Vědecký pracovník

 1. Postavení vědeckých pracovníků fakulty vyplývá ze zákona, vnitřních předpisů Univerzity a tohoto statutu.
 2. Pracovní místa vědeckých pracovníků fakulty zřizuje a ruší děkan po vyjádření akademického senátu.

Článek 13
Student fakulty

 1. Studentem fakulty se stává osoba, která byla děkanem na základě přijímacího řízení přijata ke studiu a zapsala se ke studiu na fakultě; osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem opětovným zápisem do studia.
 2. Osoba přestává být studentem fakulty ukončením studia nebo přerušením studia.

Část III.
Fakultní veřejnost

Článek 14
Fakultní veřejnost

 1. Fakultní veřejnost tvoří všichni pracovníci fakulty a jejich zařízení, včetně pracovníků fakultních nemocnic s fakultou spojených, kteří nejsou členy akademické obce, a to bez rozdílu kvalifikace a zařazení. Členy fakultní veřejnosti jsou i mimofakultní pracovníci, kteří se podílejí na výuce.
 2. Fakultní veřejnost může pro styk s orgány akademické samosprávy volit své mluvčí. Mluvčí fakultní veřejnosti sděluje názory fakultní veřejnosti akademickým orgánům fakulty.
 3. Pro zajištění svých povinností vůči fakultní veřejnosti se mluvčí setkávají se zástupci orgánů akademické samosprávy fakulty.
 4. Orgány akademické samosprávy fakulty na vyžádání podávají mluvčím fakultní veřejnosti informace o své činnosti.

Článek 15
Účast fakultní veřejnosti na výuce

 1. Člen fakultní veřejnosti se může podílet na výuce na základě pracovněprávního vztahu nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr s Univerzitou. Členu fakultní veřejnosti, který se podílí na výuce bez pracovněprávního vztahu s Univerzitou a který má pracovněprávní vztah s fakultní nemocnicí, může děkan na základě návrhu přednosty kliniky přiznat statut „Klinický asistent“.
 2. Výukou ho pověřuje docent nebo profesor a navrhuje přednostovi kliniky nebo ústavu jeho podíl na výuce.

Část IV.
Samospráva fakulty

Článek 16
Základní ustanovení

 1. Samosprávu fakulty vykonávají členové akademické obce fakulty.
 2. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou: senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise fakulty.

Článek 17
Práva členů akademické obce fakulty

 1. Členové akademické obce fakulty volí senát.
 2. Akademická obec fakulty se může vyjadřovat hlasováním ke všem otázkám života fakulty. Způsob hlasování upravuje Volební a jednací řád senátu, který je vnitřním předpisem fakulty.
 3. Každý člen akademické obce fakulty má právo písemně požádat senát o projednání jím navržené záležitosti.
 4. Členové akademické obce fakulty volí členy akademického senátu Univerzity. Způsob volby stanoví Volební a jednací řád akademického senátu Univerzity.

Článek 18
Činnost orgánů akademické samosprávy fakulty

 1. Působnost orgánů akademické samosprávy fakulty je stanovena zákonem o vysokých školách, vnitřními předpisy Univerzity a tímto statutem.
 2. Orgány akademické samosprávy fakulty mohou zřizovat dočasné i stálé komise. Usnesení komisí má povahu doporučení.

Článek 19
Akademický senát

 1. Senát je zastupitelským orgánem akademické samosprávy fakulty.
 2. Členové senátu odpovídají za svoji činnost akademické obci fakulty.
 3. Akademický senát má 24 členů, z toho 12 členů komory učitelů a vědeckých pracovníků fakulty a 12 členů komory studentů fakulty.
 4. Funkční období členů akademického senátu je dvouleté.
 5. Členové akademického senátu nemohou být současně členy vědecké rady.
 6. Při výkonu své funkce nejsou členové akademického senátu vázáni názorem ostatních orgánů akademické samosprávy fakulty, ale pouze svým svědomím.
 7. Podmínky volby akademického senátu stanoví Volební a jednací řád akademického senátu fakulty.

Článek 20
Jednání akademického senátu

 1. Zasedání akademického senátu jsou veřejná.
 2. Členové akademického senátu jsou povinni se zúčastňovat jeho zasedání. V případě, že se členové akademického senátu z vážných důvodů nemohou zasedání akademického senátu zúčastnit, jsou povinni se předem písemně omluvit předsedovi či místopředsedovi akademického senátu.
 3. Akademický senát rozhoduje usnesením.
 4. Akademický senát je schopen se usnášet, pokud je přítomná nadpoloviční většina všech jeho členů.
 5. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných členů akademického senátu. U usnesení týkajících se věcí uvedených v § 27, odst. 1 písm. a) až f) a h) zákona o vysokých školách a u usnesení týkajících se věcí, o nichž tak akademický senát předem rozhodne, je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 všech jeho členů. U usnesení o návrhu na jmenování děkana je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů akademického senátu, u usnesení o návrhu na odvolání děkana z funkce je zapotřebí alespoň tří pětin všech jeho členů.
 6. Členové akademického senátu hlasují společně.
 7. Hlasování akademického senátu je zpravidla veřejné. Hlasování je tajné ve věcech stanovených zákonem, při volbě předsedy a místopředsedy akademického senátu a v případech, kdy akademický senát na základě návrhu jeho člena tajné hlasování schválí.
 8. Rozhodnutí akademického senátu se vyhotovují písemně a vyhlašují se způsobem na fakultě obvyklým.
 9. Každá komora akademického senátu na svém prvním zasedání volí dva členy předsednictva akademického senátu.
 10. Akademický senát na svém prvním zasedání volí svého předsedu a místopředsedu z členů předsednictva akademického senátu.
 11. Akademický senát jmenuje sekretáře akademického senátu.
 12. Zápis z jednání akademického senátu zasílá sekretář akademického senátu pravidelně i všem členům akademického senátu, orgánům akademické samosprávy fakulty, na jednotlivá pracoviště fakulty, ředitelům fakultních nemocnic a informuje mluvčí fakultní veřejnosti a akademickou obec fakulty vyvěšením zápisu.

Článek 21
Působnost akademického senátu

 1. Vedle působnosti stanovené zákonem o vysokých školách, vnitřními předpisy Univerzity a fakulty může akademický senát dále projednat návrh kandidáta na funkci rektora Univerzity a postoupit ho senátu Univerzity.
 2. Členové akademického senátu mají přístup k veškeré dokumentaci vedené na fakultě, nestanoví-li právní předpisy jinak. Jsou přitom povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se soukromí a cti a jsou povinni řídit se obecně závaznými předpisy.
 3. Usnesení akademického senátu ve věcech náležejících do výlučné působnosti děkana mají povahu doporučení.

Článek 22
Spolupráce akademického senátu s orgány akademické samosprávy fakulty a dalšími osobami

 1. Akademický senát má právo požadovat, aby se jeho jednání zúčastnil kterýkoli člen orgánu akademické samosprávy fakulty, je-li toho zapotřebí k jednání.
 2. Akademický senát si může vyžádat ke své činnosti stanovisko jiného orgánu akademické samosprávy fakulty.
 3. Akademický senát může vyslat svého zástupce na jednání všech orgánů akademické samosprávy fakulty i jejich poradních sborů, jednání kolegia děkana se může zástupce akademické obce zúčastnit za podmínky uvedené v čl. 29 odst. 2 Statutu.
 4. Akademický senát je pravidelně seznamován s výsledky jednání kolegia děkana a s usnesením vědecké rady.

Článek 23
Odvolání a rozpuštění akademického senátu

 1. Člen akademického senátu se může písemně vzdát svého členství do rukou předsedy akademického senátu.
 2. Člen akademického senátu je odvolán, vysloví-li mu nedůvěru peticí alespoň tolik členů příslušné části akademické obce, kolik se zúčastnilo voleb, v nichž byl člen akademického senátu zvolen, nejméně však jedna třetina příslušné části akademické obce.
 3. Akademický senát může svého člena pro neplnění jeho povinností vyzvat k odstoupení.
 4. Odstoupí-li člen akademického senátu nebo je-li odvolán, postupuje na jeho místo náhradník dle Volebního a jednacího řádu akademického senátu. Pokud není další náhradník, vypíše akademický senát doplňující volby.
 5. Ukončením členství v akademické obci fakulty končí členu akademického senátu i jeho členství v tomto orgánu.

Článek 24
Vědecká rada

 1. Vedle působnosti a pravomocí stanovených zákonem o vysokých školách, vnitřními předpisy Univerzity a fakulty vědecká rada dále doporučuje děkanovi zdravotnická zařízení vhodná pro využití při výuce studentů.
 2. Děkan může po vyjádření senátu jmenovat čestné členy vědecké rady.
 3. Podrobnosti a způsob jednání vědecké rady stanoví Jednací řád vědecké rady, který je vnitřním předpisem fakulty.

Článek 25
Děkan

 1. Děkan je představitelem fakulty, řídí fakultu, jedná jejím jménem a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon o vysokých školách nestanoví jinak.
 2. Děkan zejména:
  1. navrhuje akademickému senátu zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  2. předkládá akademickému senátu ke schválení návrhy vnitřních předpisů fakulty,
  3. předkládá akademickému senátu ke schválení výroční zprávu o činnosti fakulty a o jejím hospodaření,
  4. vyhlašuje výběrová řízení na místa vedoucích jednotlivých součástí fakulty, učitelů fakulty a vědeckých pracovníků fakulty,
  5. svolává vědeckou radu a předsedá jí.
 3. Děkan je povinen zajistit dostatečnou informovanost členů akademické obce fakulty o věcech týkajících se fakulty.
 4. Děkan je povinen odpovědět na dotaz akademického senátu nebo jeho člena způsobem uvedeným ve Volebním a jednacím řádu akademického senátu.

Článek 26
Volba děkana

 1. Kandidáta na děkana volí akademický senát. Volbu děkana vyhlašuje akademický senát nejméně 45 dní před koncem funkčního období děkana.
 2. Každý člen akademické obce má právo navrhnout kandidáta na funkci děkana. Návrh podává volební komisi zřízené akademickým senátem. Podmínkou pro registraci kandidáta je jeho písemný souhlas.
 3. Ppři volbě se postupuje podle Volebního a jednacího řádu akademického senátu.
 4. Výsledek volby je vyhlašován na fakultě obvyklým způsobem a písemně oznámen rektorovi Univerzity.
 5. Děkan se ujímá své funkce dnem, ke kterému byl jmenován rektorem.

Článek 27
Odvolání děkana

 1. Senát je povinen hlasovat o důvěře děkanovi, pokud děkanovi vyjádřila nedůvěru hlasováním akademická obec fakulty.
 2. Děkan se může písemnou formou, do rukou rektora, vzdát své funkce.
 3. Děkan může být odvolán na základě vlastního rozhodnutí rektora.

Článek 28
Proděkan fakulty

 1. Proděkany fakulty (dále jen „proděkana“) jmenuje děkan po vyjádření senátu.
 2. Proděkani zastupují děkana v rozsahu jím určeném, za svou činnost odpovídají děkanovi.
 3. Děkan může pověřit proděkana, aby ho na určitou dobu plně zastupoval.
 4. Proděkani se zastupují navzájem způsobem, který určí děkan.
 5. Funkční období proděkanů zpravidla začíná a končí s funkčním obdobím děkana.
 6. Proděkani jsou povinni odpovědět na dotaz senátu nebo člena senátu způsobem uvedeným ve Volebním a jednacím řádu akademického senátu.
 7. Po vyjádření senátu může děkan proděkana odvolat.

Článek 29
Kolegium děkana

 1. Kolegium děkana je stálým poradním a iniciativním orgánem děkana. Kolegium děkana tvoří proděkani, tajemník fakulty, a případně další členové jmenovaní děkanem.
 2. Jednání kolegia se může po dohodě s děkanem zúčastnit delegovaný člen akademického senátu.

Část V.
Organizační členění fakulty

Článek 30
Organizační součásti

 1. Organizačními součástmi fakulty jsou pedagogická a vědecká pracoviště (ústavy fakulty a kliniky fakulty, oddělení fakultních nemocnic a vědecké laboratoře fakulty), dále účelová zařízení fakulty a děkanát fakulty.
 2. O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení organizačních součástí rozhoduje senát na návrh děkana, případně po dohodě se zdravotnickým zařízením, pokud se tato organizační součást fakulty podílí nebo bude podílet na léčebně preventivní péči.
 3. Seznam organizačních součástí fakulty je uveden v Organizačním řádu fakulty, který je opatřením děkana.

Článek 31
Ústavy fakulty

 1. Ústavy fakulty (dále jen „ústavy“) jsou pedagogická a vědecká pracoviště fakulty. Zabezpečují výuku v teoretických, preklinických a klinických oborech. Ústavy mohou být podle charakteru své činnosti společnými zařízeními fakulty a fakultních nemocnic, mohou vykonávat léčebně preventivní činnost.
 2. Činnost ústavu řídí jeho přednosta, resp. vedoucí v souladu se zvláštním předpisem, tímto statutem a organizačním řádem ústavu.
 3. Výběrová řízení na místa přednostů ústavů jako společných zařízení fakulty a fakultní nemocnice vypisuje děkan spolu s ředitelem fakultní nemocnice, u ostatních ústavů je vypisuje děkan.
 4. Přednostové ústavů jsou jmenováni v souladu se zvláštním přepisem.
 5. Přednosta, resp. vedoucí ústavu jednou ročně předkládá zprávu o činnosti ústavu děkanovi.

Článek 32
Fakultní nemocnice s poliklinikou

 1. Fakultní nemocnice s poliklinikou jsou výukovými, léčebnými a vědeckými zařízeními s právní subjektivitou a zvláštním statutem.
 2. Vztah mezi fakultou a fakultními nemocnicemi je upraven v souladu se zvláštním předpisem.

Článek 33
Kliniky fakulty

 1. Kliniky fakulty (dále jen „kliniky“) jsou společná zařízení fakulty a fakultních nemocnic.
 2. Kliniky zajišťují výuku studentů a absolventů vysokých škol, vyvíjejí samostatnou vědeckou činnost a zajišťují léčebně preventivní péči.
 3. Činnost kliniky řídí její přednosta v souladu se zvláštním předpisem, tímto statutem a organizačním řádem kliniky.
 4. Výběrová řízení na místa přednostů klinik vypisuje děkan fakulty spolu s ředitelem fakultní nemocnice.
 5. Přednostové kliniky jsou jmenováni v souladu se zvláštním předpisem.
 6. Přednosta kliniky předkládá jednou ročně zprávu o činnosti kliniky děkanovi.

Článek 34
Účelová zařízení fakulty

 1. Vedoucího účelového zařízení fakulty jmenuje na základě výběrového řízení děkan, a to na dobu určitou.
 2. S rozsahem poskytovaných služeb seznamují vedoucí účelových zařízení fakulty akademickou obec písemnou formou nejméně jedenkrát ročně, se zavedením nových služeb okamžitě.

Článek 35
Děkanát fakulty

 1. Děkanát fakulty (dále jen „děkanát“) je výkonným aparátem fakulty. Za činnost děkanátu odpovídá děkanovi tajemník fakulty.
 2. Děkanát plní tyto funkce:
  1. vede právní, personální, ekonomickou a technickou agendu fakulty,
  2. vede studijní agendu fakulty a organizuje přijímací řízení na fakultu,
  3. vede agendu spojenou s vědeckovýzkumnou činností fakulty a jejími zahraničními styky,
  4. zabezpečuje administrativní činnost senátu,
  5. právně a ekonomicky zabezpečuje hospodářskou činnost fakulty,
  6. zabezpečuje podle pokynů děkana informovanost členů akademické obce fakulty a zaměstnanců fakulty o dění na fakultě,
  7. zabezpečuje styk s fakultními nemocnicemi.

Článek 36
Tajemník fakulty

 1. Postavení a činnost tajemníka fakulty vyplývá ze zákona o vysokých školách a z vnitřních předpisů univerzity a fakulty.
 2. Tajemníka fakulty jmenuje děkan na základě výběrového řízení po vyjádření senátu, a to zpravidla na dobu určitou.

Část VI.
Práva a povinnosti členů akademické obce

Článek 37
Práva a povinnosti učitelů fakulty

 1. Práva a povinnosti učitelů fakulty stanoví zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy Univerzity a fakulty.
 2. Učitelé fakulty v souladu s právními předpisy mohou vykonávat léčebně preventivní činnost i soukromou lékařskou praxi.
 3. Učitel fakulty je povinen aktivně vytvářet podmínky pro vědeckou a odbornou práci studentů fakulty.

Článek 38
Práva a povinnosti vědeckých pracovníků fakulty

 1. Práva a povinnosti vědeckých pracovníků fakulty stanoví zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy Univerzity a fakulty.
 2. Vedoucí ústavu nebo kliniky v souladu s právními předpisy může pověřit vědeckého pracovníka fakulty výukou.
 3. Místa vědeckých pracovníků fakulty jsou obsazována na základě výběrového řízení, zpravidla na dobu určitou v délce nejdéle pěti let.

Článek 39
Práva a povinnosti studentů fakulty

 1. Práva a povinnosti studentů fakulty stanoví zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy Univerzity a fakulty.
 2. Studenti fakulty se mohou podílet na zabezpečování výuky a vědecké činnosti fakulty a za tímto účelem vstupovat na pracovištích fakulty do pracovněprávních vztahů k Univerzitě.
 3. Při studiu studenti fakulty respektují práva, důstojnost a individualitu nemocných. Student fakulty je povinen řídit se pravidly lékařské etiky a zachovávat povinnou mlčenlivost.
 4. Během pobytu na jednotlivých pracovištích fakulty jsou studenti povinni se řídit jejich organizačními řády vydanými v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Univerzity a fakulty.

Část VII.
Hospodářská činnost fakulty

Článek 40
Hospodaření fakulty

 1. Finanční zabezpečení fakulty vyplývá ze zákona.
 2. Fakulta sestavuje svůj rozpočet a samostatně hospodaří s majetkem Univerzity v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem o vysokých školách, dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy Univerzity a fakulty.
 3. Fakulta může pro svoji činnost získat v souladu s pravidly stanovnými předpisy univerzity příjmy i z jiných zdrojů tuzemských, zahraničních, darů, nadací nebo doplňkovou činností. V rámci doplňkové činnosti se jedná zejména o uskutečňování hrazených výukových kurzů, zhodnocení dočasně nevyužívaných peněžních prostředků formou termínovaných účtů, pronájmy nebytových prostor, reklamu, vydávání akademického bulletinu, pořádání komorních koncertů a další aktivity.
 4. O účelném využívání takto získaných prostředků, nejsou-li předmětem rozpočtu, rozhoduje děkan po vyjádření senátu.
 5. Pravidla pro rozdělování finančních prostředků jednotlivým součástem fakulty, včetně obecných zásad hospodaření pro součásti fakulty, schvaluje na návrh děkana senát.

Článek 41
Finanční zabezpečení vědecké činnosti fakulty

 1. Vědecká činnost fakulty je zčásti zabezpečena z rozpočtu fakulty.
 2. Způsob financování vědeckých projektů stanoví zvláštní právní předpisy a vnitřní předpisy Univerzity.

Část VIII.
Další ustanovení

Článek 42
Pečeť a razítko

Pravidla pro používání dalších razítek (viz čl. 3 odst. 4) a pečeti stanoví děkan.

Článek 43
Úřední deska

Umístění, označení a druh vyvěšovaných písemností a informací se řídí zákonem o vysokých školách a statutem Univerzity. Elektronická forma úřední desky je přístupná na www stránce fakulty.

Článek 44
Pamětní medaile fakulty

 1. Fakulta uděluje členům akademické obcwe i jiným osobám, které se zasloužily významnou měrou o rozvoj fakulty, o rozoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod, pamětní medaile fakulty.
 2. Pamětní medaile fakulty uděluje děkan.

Část IX.
Závěrečná ustanovení

Článek 45
Vnitřní předpisy fakulty

 1. O návrhu vnitřního předpisu fakulty nebo jeho změny rozhoduje akademický senát 2/3 většinou hlasů všech svých členů. Návrh může akademickému senátu podat děkan.
 2. Návrhy vnitřních předpisů fakulty nebo jejich změn schvaluje akademický senát Univerzity.
 3. Vnitřními předpisy fakulty jsou:
  1. statut,
  2. studijní a zkušební řád Univerzity,
  3. pravidla pro organizaci studia na fakultě,
  4. disciplinární řád pro studenty fakulty,
  5. stipendijní řád Univerzity,
  6. pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě,
  7. volební a jednací řád akademického senátu,
  8. jednací řád vědecké rady,
  9. řád doktorského studia.
 4. Pravidly pro organizaci studia se stanoví požadavky studijních programů uskutečňovaných na fakultě a upravují se jimi podrobnosti o organizaci studia na fakultě.
 5. Pravidla pro přiznávání stipendií stanoví podrobnosti o přiznávání stipendií na fakultě.

Článek 46
Výkladové pravidlo

 1. Ustanovení tohoto statutu je třeba vykládat ve smyslu principů vyjádřených v preambuli. V pochybnostech vykládá tato ustanovení akademický senát.

Článek 47
Zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ze dne 2. 6. 2006 ve znění změn a doplňků.

Článek 48
Schválení a nabytí účinnosti

 1. Tento statut byl schválen akademickým senátem fakulty dne 18. 6. 2008 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity 1.
 2. Tento statut nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce, následujícího po dni schválení akademickým senátem Univerzity.
   

 
1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát Univerzity schválil tento statut dne 10. 10. 2008.
 

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
předseda akademického senátu
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
děkan
 
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
předseda akademického senátu UK
 
 
Příloha: Imatrikulace, sponse
 
Vydáno: 4. 12. 2013 / Poslední aktualizace: 13. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová