Poslání akademického senátu

Senát je zastupitelským orgánem akademické samosprávy fakulty a jeho členové odpovídají za svoji činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce však nejsou členové senátu vázáni názorem ostatních orgánů akademické samosprávy fakulty, ale pouze svým svědomím.

Akademický senát má 24 členů, z toho 12 členů komory učitelů a vědeckých pracovníků fakulty a 12 členů komory studentů fakulty. Funkční období členů senátu je dvouleté. Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů, proděkanů a členů vědecké rady.

Akademický senát o své činnosti informuje především na vývěsce akademického senátu, na webových stránkách senátu fakulty. Každý z jeho členů je dále připraven zodpovědět dotazy členů akademické obci osobně či pomocí .

Zde naleznete seznam členů současného senátu.

Působnost senátu je stanovena zákonem o vysokých školách, vnitřními předpisy Univerzity a fakulty. Mimo to senát dále projednává návrhy na kandidáty na funkci rektora Univerzity a tyto návrhy postupuje senátu Univerzity. Usnesení senátu ve věcech náležejících do výlučné působnosti děkana mají povahu doporučení. Jedním z nejvýznamnějších úkolů akademického senátu fakulty je volba děkana.

Akademický senát fakulty

Na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty, schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání, schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě, schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty, usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Členové senátu mají přístup k veškeré dokumentaci vedené na fakultě, nestanoví-li právní předpisy jinak. Jsou přitom povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se soukromí a cti a jsou povinni řídit se obecně závaznými předpisy.

Volba členů akademického senátu

Podmínky volby senátu stanoví Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Volby do senátu jsou přímé, rovné a tajné. Vyhlašuje je odstupující senát tak, aby se konaly nejpozději 15. den před koncem jeho dvouletého funkčního období. Před vyhlášením voleb odstupující senát zvolí tříčlenné volební komise pro volby do komory pedagogů a komory studentů. Volební komise odpovídá za průběh voleb a vyhlašuje jejich výsledky. Administrativní přípravu voleb zajišťuje děkanát fakulty, který zejména připraví seznam členů akademické obce fakulty a hlasovací lístky.

Volby se konají po dobu dvou dnů.

Studentská část akademické obce fakulty volí 12 zástupců do senátu. Volby do senátu jsou dvoukolové. Část z celkového počtu 12 mandátů do komory studentů senátu je vázána na počet studentských komunit, jejichž počet i složení určuje senát nejméně jeden měsíc před konáním voleb (studenti posledních ročníků zpravidla netvoří samostatnou komunitu). Každá komunita volí do senátu jednoho svého zástupce. Zbylé mandáty se obsadí podle výsledků voleb celé studentské obce.

Volby do komory učitelů a vědeckých pracovníků senátu jsou dvoukolové. V prvním kole voleb každý volič volí nejvýše 12 kandidátů z akademických pracovníků fakulty. Volební komise na základě výsledků prvního kola voleb sestaví podle počtu hlasů pořadí kandidátů. Do druhého kola postupuje 24 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole voleb volí členové akademické obce z kandidátky nejvýše dvanáct kandidátů. Volební komise sestaví konečné pořadí prvních 12 kandidátů, kteří se stávají členy senátu. Další kandidáti v pořadí se stávají náhradníky do senátu.

Bližší informace stanoví Volební a jednací řád senátu.

Předsednictvo senátu

Každá komora senátu na svém prvním zasedání volí dva členy předsednictva senátu. Senát pak volí předsedu senátu z členů předsednictva zvolených pedagogickou komorou senátu. Místopředseda senátu je volen z členů předsednictva zvolených komorou studentů. Čtyřčlenné předsednictvo senátu je voleno na celé funkční období senátu. Předsednictvu přísluší: stanovit časový plán zasedání senátu, navrhovat pořad jednotlivých zasedání senátu, připravovat podklady pro zasedání senátu nebo je opatřovat, svolávat zasedání senátu, zajišťovat zveřejnění zápisu z jednání senátu, včetně usnesení a zabezpečovat úkoly vyplývající z usnesení senátu. Senát může zmocnit předsednictvo, aby v období od 1. července do 30. září nebo ve zvlášť odůvodněných případech i mimo toto období předběžně přijímalo rozhodnutí, která jinak příslušejí senátu s výjimkou rozhodování ve věcech podle § 27 odst. 1 písm. a) až h) zákona o vysokých školách.

Spolupráce senátu s orgány akademické samosprávy fakulty a dalšími osobami

Senát má právo požadovat, aby se jeho jednání zúčastnil kterýkoli člen orgánu akademické samosprávy fakulty, je-li toho zapotřebí k jednání. Dále si může vyžádat ke své činnosti stanovisko orgánu akademické samosprávy fakulty. Senát může vyslat svého zástupce na jednání všech orgánů akademické samosprávy fakulty i jejich poradních sborů. Senát je pravidelně seznamován s výsledky jednání kolegia děkana a s usnesením vědecké rady.

Jednání senátu

Zasedání senátu jsou veřejná. Většinou se konají v malé levé posluchárně fakulty (viz harmonogram zasedání). Členové senátu jsou povinni se zasedání senátu účastnit. V případě, že se členové senátu z vážných důvodů nemohou dostavit na zasedání senátu, jsou povinni se předem písemně omluvit předsedovi či místopředsedovi senátu.

Senát rozhoduje usnesením. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných členů senátu. U usnesení týkajících se věcí uvedených v § 27, odst. 1 písm. a) až f) a h) zákona o vysokých školách, dále v případech, kdy děkan nesouhlasí s usnesením senátu a u usnesení týkajících se věcí, o nichž tak senát předem rozhodne, je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 všech členů senátu, u usnesení o návrhu na jmenování děkana je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů senátu, u usnesení o návrhu na odvolání děkana z funkce je zapotřebí alespoň tří pětin všech členů senátu.

Hlasování senátu je zpravidla veřejné. Hlasování je tajné ve věcech stanovených zákonem, při volbě předsedy senátu a místopředsedy senátu a v případech, kdy člen senátu tajné hlasování navrhne.

Zápisy z jednání akademického senátu najdete zde.

Akademický senát fakulty se řídí především těmito dokumenty:
Zákon o vysokých školách
Statut Univerzity Karlovy
Statut 2. lékařské fakulty UK
Volební a jednací řád AS 2. LF UK


Vysvětlivky

  • SKAS – studentská komora akademického senátu
  • PKAS – pedagogická komora
  • Evaluace – zhodnocení kvality výuky
  • Curriculum – z latiny, znamená běh (od toho curriculum vitae – životopis), na VŠ curriculum znamená průběh studia, tedy souhrn předmětu a povinné látky, kterou musí posluchači zvládnout
  • Sylabus – obsah předmětu – tj. jakou látku daný předmět pokrývá, asi něco jako obsah předmětu – většinou bývá v hlavních bodech, a ty mohou být dále rozebrány

Důležité odkazy

Univerzita Karlova v Praze
http://www.cuni.cz

AS UK
http://senat.cuni.cz

Ostatní akademické senáty UK
http://senat.cuni.cz/SENATY/senaty.html

Lékařské fakulty v České republice

1. LF UK http://www.lf1.cuni.cz
3. LF UK http://www.lf3.cuni.cz
LF Hradec Králové UK http://www.lfhk.cuni.cz
LF Plzeň UK http://www.lfp.cuni.cz
LF Masarykovy Univerzity http://www.med.muni.cz
LF Univerzity Palackého http://www.upol.cz
Vojenská lékařská akademie http://www.pmfhk.cz

Databáze meziuniverzitních dohod
http://www.cuni.cz/cuni/ruk/zahran/dohody/

Koleje a menzy UK
http://www.cuni.cz/cuni/uz/kolmen/

Vysokoškolská kolej Kajetánka
https://www.kajka.koleje.cuni.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz

Ministerstvo zdravotnictví
http://www.mzcr.cz

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
http://www.psp.cz

Vydáno: 29. 9. 2014 / Poslední aktualizace: 7. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová