Koordinační oborová rada (KOR) pro specializační vzdělávání

  • Teoretickou výuku v souladu s požadavky vzdělávacích programů příslušných specializačních oborů koordinuje Koordinační rada specializačního vzdělávání (KOR).
  • Koordinační rada zpracovává plán teoretické výuky, zejména povinných kurzů, na následující kalendářní rok na základě personálních, materiálních a organizačních možností jednotlivých pověřených organizací a udělené akreditace Ministerstva pro teoretickou výuku tak, aby účastníci specializačního vzdělávání měli k dispozici nabídku povinných kurzů.
  • Plán teoretické výuky pro následující kalendářní rok předkládá Koordinační rada vždy do 31. 10. předchozího kalendářního roku Ministerstvu. Plán výuky zahrnuje povinné kurzy na ukončení základního kmene a povinné předatestační kurzy. Tyto kurzy mohou být ukončeny písemným testem, který zajišťuje organizátor kurzu. Anotované kurzy obsahují kód a název kurzu, odborného garanta, určení kurzu, program, termín a místo konání, kapacitu a výši účastnického poplatku.
  • Plán výuky může obsahovat i další doporučené specializační kurzy před atestací nabízené pověřenými organizacemi podle jejich kapacity.
  • Organizátorem specializačních kurzů může být pověřená organizace, která obdržela akreditaci Ministerstva pro teoretickou výuku. Kurzy mohou být organizovány i ve spolupráci s jinými pověřenými organizacemi, zejména v malých oborech, kde lze očekávat nízký počet účastníků.
  • Pověřená organizace, která specializační kurzy realizuje, vydá účastníkům kurzů potvrzení o absolvování nebo provede zápis do průkazu odbornosti.

Koordinační rada na základě doporučení Specializační oborové rady předkládá rovněž ministerstvu návrhy termínů atestačních zkoušek.

Univerzita / LF Zástupce univerzity / LF Kontakt
1. LF UK prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA,
pověřen specializačním vzděláváním
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN
VFN, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
224 962 463
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.,
vedoucí odd. speciál. vzdělávání 1. LF UK
Kateřinská 32, Praha 2
2. LF UK doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.,
proděkan pro specializační vzdělávání a vnější vztahy
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol
FN Motol, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5
224 432 855
3. LF UK doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.,
vedoucí oddělení specializačního vzdělávání
3. LF UK, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10
267 102 621
LF UK Hradec Králové doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.,
přednosta Kliniky infekčních nemocí
FN v Hradci Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
495 833 953
LF UK Plzeň prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.,
proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
LF Plzeň, Husova 3, 306 05 Plzeň
377 402 545
LF MU Brno doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.,
zástupce přednosty I. chirurgické kliniky
LF MU, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
543 182 354
,
LF UP Olomouc

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA,
proděkanka pro specializační vzdělávání,
Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace

Předsedkyně KOR

FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, 755 20 Olomouc
588 442 481

 

Vydáno: 6. 3. 2014 / Poslední aktualizace: 27. 3. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová