Výuka

Studium všeobecného lékařství na UK, 2. lékařské fakultě je pouze prezenční, trvá 6 let a je ukončeno promocí, při níž je absolventům přiznán titul „doktor všeobecného lékařství“ (ve zkratce „MUDr.“ uváděné před jménem).

Výuka teoretických a preklinických předmětů v 1. až 3. ročníku probíhá v samostatných ústavech fakulty. Výuka klinických předmětů ve 4. až 6. ročníku je soustředěna především do moderního areálu Fakultní nemocnice v Motole, kde probíhá na specializovaných klinikách a pracovištích.

Výuka většiny předmětů je zakončena zápočtem a zkouškou. V závěru studia skládá student státní rigorózní zkoušky z vnitřního lékařství, veřejného zdravotnictví, pediatrie, chirurgie a z gynekologie a porodnictví.

Při studiu teoretických, preklinických i klinických předmětů se využívají moderní audiovizuální pomůcky, výpočetní technika a klade se důraz zejména na praktické aspekty výuky. V průběhu studia může student prokázat i předpoklady k samostatné vědeckovýzkumné práci.

Součástí studia jsou letní prázdninové praxe z ošetřovatelské péče (po 2. ročníku studia), interny a pediatrie (po 4. ročníku studia), chirurgie, gynekologie a porodnictví (po 5. ročníku studia). Praxe ze všeobecného lékařství a pediatrie jsou součástí blokového studia a probíhají v akademickém roce.

Specializace v jednotlivých lékařských oborech je předmětem především doktorské přípravy. Posluchač fakulty má však možnost zaměřit se již v rámci pregraduálního studia na obory, které jsou v popředí jeho zájmu. Všeobecné lékařské vzdělání si student rozšiřuje v průběhu studia výběrem povinně volitelných předmětů.

Poslední aktualizace: 10. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor