Ústav tělesné výchovy 2. LF UK

Zaměření pracoviště:
 
Předměty pohybové aktivity v primární a sekundární prevenci, tělesná výchova, zimní a letní sportovní kurzy mají ve výuce na lékařských fakultách své specifické postavení.
Pohybové aktivity, uplatňované v prevenci různých onemocnění, se začleňují do teorie a praxe výuky posluchačů lékařských fakult s cílem poskytnout studentům maximum nezbytných informací. Posluchač – budoucí lékař, fyzioterapeut, zdravotník či ošetřovatel – se bude muset ve své praxi vyjadřovat k pohybovým aktivitám a sportovním činnostem z hlediska jejich indikace a kontraindikace a měl by být proto teoreticky i prakticky seznámen s jejich možným vlivem na organismus.
 
Specifickou výuku doplňuje široká nabídka sportovních aktivit, které nabízíme nejen studentům všech ročníků, ale i našim kolegům – zaměstnancům 2. LF UK v Praze.