Podmínky získání zápočtu a vykonání zkoušky

platné pro všechny předměty vyučované Ústavem jazyků
 

 1. Aktivní účast na seminářích. Student může mít maximálně 2 absence, koná-li se seminář jednou týdně – latinská a anglická lékařská terminologie, 5 absencí, koná-li se seminář dvakrát týdně – čeština I a II a čeština III (zde mohou být 2 absence na hodinách konaných v nemocnici a 3 absence na hodinách konaných na Ústavu jazyků). V tomto případě musí být 5. absence omluvena (např. lékařským potvrzením). Vyšší počet absencí vylučuje možnost získat zápočet.
   
 2. Napsat 2–3 testy během semestru a získat úspěšnost 70 %. V případě, že nesplní 70 %, píší na konci semestru zápočtový test z učiva celého semestru. Zápočtový test je možné opakovat dvakrát. Termíny testů určuje lektor, student je povinen se na test dostavit. Omluvy se přijímají pouze ze závažných důvodů.
   
 3. U anglického jazyka je rovněž podmínkou k udělení zápočtu přednesení prezentace na zadané téma (jedenkrát za semestr). Tento bod neplatí pro studenty, kteří zkoušku vykonají v předtermínu.
   
 4. Tři pozdní příchody na seminář se počítají jako 1 absence.
   
 5. Zkouška z českého jazyka pro zahraniční studenty Czech II A musí být vykonána do konce zkouškového období po zimním semestru. Bez složení této zkoušky není možné pokračovat v kurzu Czech II B v letním semestru.
   
 6. Student musí získat zápočet za zimní semestr do konce zkouškového období následujícího po zimním semestru. Bez tohoto zápočtu nemůže pokračovat ve výuce v letním semestru.
   
 7. Student musí splnit podmínky k udělení zápočtu nejpozději den před vykonáním zkoušky.
   

Opatření děkana

Vytvořeno: 30. 7. 2014 / Upraveno: 18. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor