Erasmus+

Časový harmonogram konkurzů bude zveřejněn v nejbližší době.

Program Erasmus+ je financován Evropskou Unií, podporuje vzájemnou spolupráci evropských vysokých škol, zkvalitňuje jazykovou výuku, informuje o vzdělávacích systémech v různých zemích a dává vzdělání evropský rozměr. Erasmus+ je část programu zaměřená na vysokoškolské studium. Od akademického roku 2014/2015 je připraveno téměř 2000 dohod s evropskými institucemi, které zahrnují přes 2000 pobytových míst na jedno nebo dvousemestrální pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Informace o programu Erasmus+ získáte na webu Univerzity Karlovy, na webu Evropské kanceláře Rektorátu UK, na webu Evropské komise v Bruselu nebo Národní agentury v Praze.

Jak absolvovat stáž Erasmus+?

Naše fakulta může vyslat studenty pouze na partnerské fakulty, se kterými uzavřela dvoustrannou smlouvu o výměně studentů. Vyberte si ze seznamu partnerských fakult.

Na naší fakultě platí požadavky shodné s kvalifikačními kritérii rektorátu UK. Základním předpokladem je dokončený první ročník studia, vynikající studijní prospěch a jazyková způsobilost pro studium ve vyučujícím jazyce hostitelské země. Způsobilost doložíte osvědčením o státní zkoušce, maturitním vysvědčením (např. ukončené studium na německém, francouzském, anglickém gymnáziu...) nebo certifikátem Ústavu jazyků naší fakulty. Aktuální termíny pro únor 2017 naleznete zde.

Studenti jsou vybíráni v konkurzu, který je vypsán v průběhu února a obvykle se uskutečňuje v druhé polovině března. Vybraní studenti obdrží stipendium, které je považováno za „příspěvek“ – nemusí tedy pokrýt veškeré náklady se studiem spojené. Při studiu v rámci programu Erasmus+ se na hostitelské univerzitě neplatí školné. Výše přiděleného grantu je určena délkou pobytu a konkrétní zemí pobytu.

Jak postupovat při žádosti o stipendium Erasmus+?

Do konkurzu se mohou přihlásit studenti denního i doktorského studia naší fakulty, kteří splňují kvalifikační kritéria stanovená RUK. O zařazení do studia v zahraničí rozhoduje komise jmenovaná děkanem 2. LF UK, hlavním kritériem pro zařazení je vynikající prospěch, dostatečná jazyková způsobilost a kvalitní studijní záměr.

Studium v zahraničí je integrální součástí vašeho studijního plánu na domácí fakultě. To znamená, že nemůže vést k prodloužení celkové doby studia. Studium v zahraničí je obvykle realizováno formou individuálního studijního plánu (není však povinné).

U doktorandů se předpokládá, že pobyt v zahraničí bude využit na zpracování tématu diplomové práce.

Stipendium pro Erasmus+ můžete během studia obdržet jednou pro studijní pobyt a jednou pro praktickou stáž – v magisterském i doktorském studiu.

Jazykovou způsobilost doložíte odpovídajícím certifikátem, který můžete nahradit přezkoušením jazykových znalostí na Ústavu jazyků naší fakulty (anglický, německý a francouzský jazyk). Pro studium v Polsku, Litvě, Finsku a Norsku postačuje znalost anglického jazyka, ale přednost bude dána kandidátům, kteří ovládají národní jazyk. Termíny zkoušek na Ústavu jazyků budou včas oznámeny na vývěsce Studijního oddělení a webové stránce fakulty. Přihláška do konkurzu se podává na zahraniční oddělení 2. LF UK po vyhlášení konkurzu; sledujte aktuality na webu a nástěnce studijního oddělení.

Přihláška musí obsahovat:
 • žádost o zahraniční stáž ERASMUS+ naleznete zde, jako referentku označte Stanislavu Palowskou;
 • studijní záměr (stručně vysvětlete, které předměty budou nahrazeny studiem v zahraničí);
 • stručný životopis (je vhodné zvláště zdůraznit, pokud jste pomáhal/a studentům programu Erasmus+, a vaši případnou studentskou odbornou a vědeckou činnost; vše je nutné doložit písemně potvrzené);
 • jazykový certifikát (viz výše);
 • kopii indexu právě studovaného ročníku;
 • nezbytné je podat též elektronickou přihlášku v internetové aplikaci Erasmus kanceláře RUK zde.
Kritéria zohledňovaná při přidělování zahraničních stáží Erasmus

Při konkurzu komise oboduje tři základní kvality každého uchazeče (prospěch, jazykové znalosti a extrakurikulární aktivity) dle následujících tabulek, dále má možnost přidělit nejvýše 3 bonusové body dle svého uvážení hodnotící především motivaci studenta a vypracovaný studijní plán:

I. Prospěch a studovaný ročník (max. 20 + 4 b.)
 1. celkový prospěch za všechny dokončené semestry studia se oboduje dle tabulky níže
 2. každý dokončený ročník studia se dále hodnotí jedním bodem navíc
Celkový prospěch bodování

Celkový prospěch

bodování
1,0 20 bodů 2,0 10 bodů
1,1 19 2,1 9
1,2 18 2,2 8
1,3 17 2,3 7
1,4 16 2,4 6
1,5 15 2,5 5
1,6 14 2,6 4
1,7 13 2,7 3
1,8 12 2,8 2
1,9 11 2,9 1
    3,0 0

Celkový prospěch se vypočítává obvyklým způsobem, tj. dle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, čl. 6, odstavec 15: „...V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů.“

II. Jazykové znalosti (max. 10 b.)
 • pro účast v konkurzu je nutné dosáhnout v hodnocení jazykových znalostí alespoň minimální bodové hranice 6 bodů (příp. 3 bodů, akceptuje-li se i znalost tzv. vedlejšího jazyka)
 • jazykovou znalost lze prokázat pouze pomocí jazykového certifikátu
  1. hlavní jazyk
   Jazyk, v němž studium v zahraničí bude probíhat, se pokládá jako hlavní a jeho znalost se hodnotí dle následující tabulky na základě předloženého jazykového certifikátu.
  2. vedlejší jazyk
   Bude-li stáž probíhat v jazyce, jehož znalost není všeobecně příliš rozšířena, lze určit pro potřeby konkurzu další – tzv. vedlejší jazyk (zpravidla jeden ze světových jazyků), jehož znalost postačuje pro účast v konkurzu, hodnotí se však pouze polovinou bodů uvedených v tabulce.
Certifikát a jazyková úroveň Body Příklad
Certifikát potvrzující znalost na úrovni B2 (dle evropského ref. rámce)
Certifikát Ústavu jazyků
8 Státní jazyková zkouška základní, FCE,
Goethe-Zertifikat B2 aj.
Certifikát potvrzující znalost na úrovni C1 a výše (dle evropského ref. rámce) 10 Státní jazyková zkouška všeobecná, CAE, CPE,
Goethe-Zertifikat C1 aj.
III. Extrakurikulární aktivity (max. 2b./rok)

Extrakurikulární aktivity se hodnotí dle tabulky níže pouze na základě příslušného potvrzení, a to za každý ročník studia, v němž probíhaly. Body za jednotlivé aktivity se sčítají, maximálně lze však započítat 2 body za rok.

aktivita příklad body
a) věda SVOČ, prezentace na SVK 1/rok
b) výuka lektor anatomického či histologického ústavu apod. 1/rok
c) kultura a sport mimořádně výsledky při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo významná sportovní reprezentace (zejména v mezinárodních soutěžích) 1/rok
d)* jiné
 1. významné aktivity v rámci studentského spolku 2. LF (zejm. koordinace jednotlivých projektů, práce v představenstvu apod.)
 2. odborná zájmová činnost na klinikách – pravidelné docházení do ambulancí, odborné kroužky pořádané klinikami
0,5/rok

* Potvrzení o extrakurikulární aktivitě v rámci studentských spolků bude vydáno studentům a voleným koordinátorům IFMSA 2. LF UK, rozšířenému představenstvu Motoláku a studentům zapojeným v Buddy programu.

O potvrzení můžete zažádat na e-mailové adrese .

Jak postupovat po úspěšném konkurzu?

Pošlete na zahraniční univerzitu svou přihlášku (Application Form) a Studijní smlouvu (Learning Agreement). Návod k on-line vyplnění naleznete webu Univerzity Karlovy – zde.

Studijní plán sestavíte z předmětů podle sylabu zahraniční univerzity spolu s počtem kreditů. Zda jejich absolvování nahrazuje adekvátní část studia na naší fakultě, schvaluje vedoucí příslušného oboru nebo studijní proděkan. Learning Agreement (který vzniká na základě studijního plánu) je pak oficiální smlouvou na úrovni fakult, má právní statut a máte nárok na uznání složených zkoušek po návratu na fakultu. Zkoušky musíte složit a přinést s sebou patřičný doklad – Transcript of records.

Vždy je výhodné kontaktovat kolegy, kteří studium již absolvovali, přečíst si závěrečné zprávy z pobytu zveřejněné na našem nebo univerzitním webu. Dozvíte se důležité praktické informace, zejména o místních podmínkách, ubytování, stravování a dalším. Doporučujeme též zjistit, zda na naší fakultě zrovna nestuduje někdo z univerzity, na kterou se chystáte vyrazit.

Informace o studiu na zahraničních fakultách jsou pro sestavení Learnign Agreement nepostradatelné, často je ale obtížné je získat. Trpělivě korespondujte s koordinátorem v zahraničí. Rozvrhy se také mohou měnit, a to i po vašem příjezdu, čímž se mění i váš studijní plán. Základním zdrojem informací o výukových sylabech jsou webové stránky zahraničních univerzit. Seznam odkazů na weby univerzit naleznete na webu Evropské kanceláře RUK.

Individuální studijní plán, státnicové předměty. Naprostá většina studentů musí kvůli pobytu v zahraničí požádat o individuální studijní plán. Ten vám umožní zorganizovat si studium tak, abyste mohli všechny studijní povinnosti včas splnit. I když část studia absolvujete v zahraničí, musíte mít splněny všechny studijní povinnosti, které ukládá studijní plán naší fakulty. Vždy je nezbytně nutné informovat Studijní oddělení o všech aktivitách, které se vymykají vašemu pravidelnému plánu. To znamená včas ohlásit, kdy přesně na stáž odjíždíte, po návratu se nejpozději do týdne opět ohlásit (Studijní oddělení musí vždy upravit váš status v IS Student, aby i jednotlivé kliniky měly možnost zjistit, že jste na stáži a nedostavíte se do výuky se svým kruhem). Je také nutné pamatovat na to, že budete-li chtít nějaký předmět navštěvovat v rámci ISP s jiným kruhem, je nutné se na tomto včas dohodnout na klinice.

Pro hladké uznání studijních povinností je nutné si nechat všechny předměty potvrdit garantem oboru ještě před výjezdem na Protokolu o studiu v zahraničí, který najdete zde, ve formátu Word – vyplníte, vytisknete, necháte si potvrdit a dokument se založí ve vaší složce na Studijním oddělení.

Studenti, kteří vyjíždějí do zahraničí v 6. ročníku a mají v plánu tam absolvovat části státnicových oborů, musí mít toto předem (tedy již ve Studijním plánu) odsouhlaseno přednostou kliniky. Počítejte s tím, že většinu oborů bude nutné kompletně absolvovat zde.

Student je povinen ukončit své studium v zahraničí zkouškou, předměty absolvované v zahraničí musejí být, na základě předem schválené smlouvy, uznány domácí univerzitou.

Postup při uznávání nestátnicových a státnicových předmětů

Postup pro uznávání nestátnicových a státnicových předmětů absolvovaných v zahraničí obsahuje předpis Organizace výměnných stáží na 2. LF UK.

Musím v zahraničí absolvovat všechny předměty zapsané v Learning Agreement?
 • Learning Agreement je právně závazná smlouva a studijní závazky, které jste si v něm stanovili, je v zásadě nutno splnit. Zavazujete se k tomuto při podpisu Účastnické smlouvy před odjezdem na Erasmus, na jejímž základě je vám vyplaceno účelové stipendium.
 • Po dobu studia v zahraničí jste řádnými studenty zahraniční univerzity se stejnými povinnostmi jako studenti místní, včetně absolvování předepsaných zkoušek.5
 • Learning Agreement je možné změnit pouze na základě zcela racionálního vysvětlení, a to formulářem Change of subjects. Změna ovšem musí být schválena oběma stranami – tedy především zahraniční univerzitou.
 • Nebudete-li některým studijním povinnostem v zahraničí schopni dostát, řeší se takový případ individuálně po návratu se studijní proděkankou. Je nutné dodat sylabus dotyčného zahraničního předmětu a písemné potvrzení zahraničního garanta oboru s přesnou specifikací, jakou část předmětu a v jakém rozsahu (počtem hodin) jste absolvovali, a to v podobě Certificate of Attendance.
Postup po návratu ze stáže Erasmus+

Pro uznání předmětů absolvovaných studiem v zahraniční vyžaduje Studijní oddělení fakulty předložení sylabu předmětů, jejichž uznání fakultou požadujete. Není vyžadováno schválení studia předmětu v zahraničí garantem oboru na naší fakultě. Sylabus bude uložen ve vaší složce k případné další kontrole obsahu studia.

Po návratu ze studijního pobytu musíte na Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy a na Rektorátu Univerzity Karlovy předložit:

 1. Transcript of records, včetně dosažených kreditů
 2. Confirmation of study period
 3. Zpráva o studiu v zahraničí – zpracuje student sám, formulář a informace jsou na http://www.cuni.cz/UK-3908.html#17

Předpokládá se, že student, který se vrátí ze studia v zahraničí, bude aktivně poskytovat pomoc našim studentům, kteří vyjíždí v následujícím období a naopak studentům přijíždějícím ze zahraničí, zejména z univerzity, na které studoval. Proto žádáme o sdělení kontaktních informací a sledování fakultního webu a vývěsky na Studijním oddělení.

 

Kontakty & úřední hodiny

Koordinátorem programu Erasmus+ na 2. lékařské fakultě je

MUDr. Rudolf Černý, CSc.

Osobní schůzku si s ním lze domluvit na pondělí 14.00–15.00 na děkanátu 2. LF UK v kanceláří Stanislavy Palowské. Schůzku prosím předem domluvte u paní Palowské, tel. 224 435 810, email: .

 

Vydáno: 11. 3. 2014 / Poslední aktualizace: 22. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Adam Zabloudil