Studijní programy

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF, zajišťuje magisterské studium Všeobecného lékařství, navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie a studium bakalářských programů: Specializace ve zdravotnictví oboru Fyzioterapie a program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra. Umístění 2. LF v největší fakultní nemocnici České republiky umožňuje komplexní moderní výuku medicíny.

Magisterské studium – šestileté prezenční studium – MUDr.

Program Všeobecné lékařství

U magisterského studia se klade důraz na vývojové aspekty lidského života ve zdraví a nemoci od prenatálního období až po vysoké stáří. Podmínky studia jsou srovnatelné se studiem v ostatních evropských zemích, ale – na rozdíl od jiných lékařských fakult – získávají absolventi široké vzdělání a dovednosti i ve všech speciálních oborech dětského lékařství; fakulta má k dispozici i řadu jedinečných dětských klinik, které mají charakter celostátních center. Obdobné podmínky jsou i pro výuku medicíny dospělých.
Zahraniční studenti mohou absolvovat magisterské studium Všeobecného lékařství v paralelním studijním programu, který probíhá v anglickém jazyce.

Fakulta spolu s fakultní nemocnicí je zároveň respektovanou výzkumnou základnou; v řadě biomedicínských oborů zajišťuje doktorské studium (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem) a přípravu k profesní specializaci.

Magisterské studium navazující – dvouleté prezenční studium Mgr.

Program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

Navazující magisterské studium programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie umožňuje rozšíření profesní kvalifikace ve fyzioterapii v návaznosti na bakalářský stupeň vzdělání. V průběhu studia se klade důraz na specializované odborné metody v rámci léčebné tělesné výchovy a fyzikální terapie, včetně aplikace neinvazivních nefarmakologických fyzioterapeutických postupů a metod algoterapie. Nejvyšší pregraduální vzdělání umožňuje kvalifikovanou specializovanou činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie.

Bakalářské studium – tříleté prezenční studium – Bc.

Program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

Studijní obor Fyzioterapie připravuje absolventa k odborné činnosti v oblasti fyzioterapie, vykonávané na základě stanovené diagnózy a indikace lékaře; zahrnuje teoretickou i praktickou výuku, včetně odborné klinické praxe. Absolvent tohoto studijního oboru je schopen poskytovat diagnostickou, preventivní a léčebnou péči v oblasti poruch pohybového systému člověka na úseku léčebně preventivních zdravotnických zařízení, v lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče, rehabilitačních ústavech, včetně specializovaných pracovišť státního i soukromého sektoru.

Bakalářské studium – tříleté kombinované studium – Bc.

Program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra

Tento obor připravuje absolventa pro výkon ošetřovatelské péče v profesi všeobecná sestra. Cílem vzdělání je získání teoretických vědomostí a praktických dovedností; je zaměřeno na základní poznatky z klinických a preklinických lékařských oborů, rozvoj komunikačních dovedností, na obecnou, vývojovou a zdravotnickou psychologii. Absolvent může pracovat ve státních i nestátních zdravotnických a zdravotně sociálních zařízeních v zemích EU.

Poslední aktualizace: 10. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor