Přijímací řízení

Studenti jsou přijímáni na fakultu po ukončení středoškolského vzdělání na základě výsledků přijímacího řízení.

Řádně vyplněné přihlášky potvrzené lékařem a doložené dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení přijímá Studijní oddělení fakulty ve lhůtě pro podání přihlášek ke studiu na univerzitě, stanovené rektorem univerzity; přihlášky zahraničních studentů do paralelního studijního programu v anglickém jazyce je nutné poslat do konce srpna předcházejícího akademického roku.

Přijímací řízení pro magisterský studijní program je dvoukolové. Zájemci o studium medicíny absolvují v prvním kole testy z biologie, fyziky a chemie a písemný test všeobecných předpokladů pro studium medicíny. Test se vyhodnocuje pomocí výpočetní techniky. Otázky ze všech uvedených předmětů vycházejí z rozsahu výuky na gymnáziích. Fakulta vydala pro přijímací zkoušky tři knihy – otázky z chemie, fyziky a biologie, které jsou k dostání na Studijním oddělení fakulty. Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou publikovány na internetových stránkách fakulty.

Uchazeči s nejlepšími výsledky testů jsou pozváni do druhého kola přijímacího řízení, při němž mají v rámci ústního pohovoru prokázat zájem o zvolený obor, schopnost argumentace a obhájení vlastního názoru. Výsledky středoškolského studia se při přijímacím řízení nezohledňují.

Přijímací řízení pro navazující magisterské studium fyzioterapie probíhá formou písemného testu; otázky se týkají základních klinických oborů v rozsahu náplně bakalářského studia fyzioterapie.

Přijímací řízení pro bakalářské studium oboru fyzioterapie je dvoukolové. V první části absolvují přihlášení uchazeči testy z fyziky, biologie a chemie. Uchazeči s nejlepšími výsledky testů jsou pozváni do druhého kola přijímacího řízení, při němž mají v rámci ústního pohovoru prokázat zájem o zvolený obor, schopnost argumentace a obhájení vlastního názoru.

Ústní pohovor absolvují pouze uchazeči, kteří dosáhnou nejlepších výsledků v prvním kole.

Poslední aktualizace: 3. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor