Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:

Klinika disponuje dvěma standardními lůžkovými stanicemi, jednotkou intenzivní péče a odbornými ambulancemi a laboratořemi. Lůžková pracoviště poskytují péči pacientům s celým spektrem nemocí dýchacího ústrojí, doménou intenzivní péče je neinvazivní ventilační podpora. Mezi odborné ambulance patří pneumoonkologická ambulance, transplantační ambulance, ambulance pro dospělé s cystickou fibrózou, ambulance pro obtížně léčitelné astma, ambulance pro nemoci plicního intersticia a centrum léčby závislosti na tabáku. Dále zde pracuje bronchologická laboratoř, spánková laboratoř a laboratoř pro funkční vyšetření plic. Hlavní výzkumné programy kliniky zahrnují oblast pneumoonkologie, transplantace plic, intervenční bronchologie a cystické fibrózy dospělých. Využívány jsou nejmodernější postupy včetně biologické léčby rakoviny plic, bronchiálního astmatu a idiopatické plicní fibrózy a rovněž kauzální léčba cystické fibrózy. Intervenční bronchologie řeší především problematiku stenóz velkých dýchacích cest a využívá biopsie plic pod kontrolou endobronchiálního ultrazvuku a pomocí kryokauteru. Na klinice probíhá pregraduální i postgraduální výuka a jsou řečeny grantové projekty a studie klinického hodnocení léčiv.
 
Historie:

Oddělení TBC bylo otevřeno v motolské nemocnici 4. 1. 1943 pod vedením slavného českého pneumoftizeologa prof. Jaroslava Jedličky. Po něm převzal vedení jeho žák, prim. Antonín Platil (1945-1978). Od 70. let minulého století se s reprofilizací oboru na celou oblast pneumologie začal používat název Oddělení TRN. Dalšími vedoucími pracoviště byli doc. Jan Münz (1978-1984) a prim. Vladimír Mikulenka (1984-1992). Zásluhou posledně jmenovaného se podařilo v Motole vybudovat jedno z nejmodernějších pneumologických pracovišť u nás. Dalšími vedoucími oddělení byli doc. Vladimír Vondra (1993-1997) a doc. Miloslav Marel (1997-2003). 15. 12. 2002 se toto pracoviště stalo Pneumologickou klinikou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od 1. 6. 2003 do 31. 7. 2010 byl přednostou kliniky doc. Jaromír Musil a od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2017 prof. Miloslav Marel. Význačnými, v měřítku naší republiky, byla sdělení prim. Platila týkající se resekcí plic u nemocných s TBC publikovaná v 50. letech, později pak práce doc. Vondry a doc. Musila věnované problematice CHOPN a dále práce prof. Marela zabývající se intervenční bronchologií a pleurálními výpotky.