Jiné úspěchy

Dr. L. Fila národním delegátem European Respiratory Society

Dr. L. Fila byl v září 2018 výborem České pneumologické a ftizeologické společnosti na následující čtyři roky zvolen národním delegátem European Respiratory Society.

Prof. M. Marel se stal učitelem roku

Prof. M. Marel popáté za sebou obhájil titul učitele roku.

Rekordní počet pacientů v transplantačním programu

Na čekací listinu transplantace plic zařazen rekordní počet pacientů. Ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol, Pediatrickou klinikou 2. LF UK a FN Motol a dalšími pneumologickými pracovišti v České republice jsme v roce 2017 na čekací listinu transplantace plic zařadili celkem 77 pacientů. Transplantován byl rovněž rekordní počet 44 nemocných.

MUDr. P. Lisá lékařkou roku

MUDr. P. Lisá se stala vítězkou ankety Lékař roku 2016 v kategorii Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů a lékaři v lůžkových odděleních. Cenu vyhlašuje Unie pacientů České republiky.

Inovativní léčba cystické fibrózy editorem mRNA

Pneumologická klinika se spolu s CF Centrem FN Motol účastnila studie PQ-010-001 (NCT02532764) klinického hodnocení léčiv fáze Ib. Hodnocený lék, QR-010, patří mezi tzv. editory mRNA a je určen pro nemocné cystickou fibrózou, homozygoty F508del. V srpnu 2015 jsme se stali prvním pracovištěm na světě, kde byl tento lék podán člověku.

Dr. L. Fila získal cenu České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS za originální sdělení

Dr. Fila získal cenu výboru ČPFS ČLS za nejlepší publikovanou práci v kategorii originální sdělení v časopise Studia Pneumologica et Phthiseologica. Fila, L., Grandcourtová, A., Valentová Bartáková, L., Marel, M.: Faktory ovlivňující přežití u cystické fibrózy: desetiletá studie. Studia Pneumologica et Phthiseologica 2015; 75/1: 35–38.

Použití biodegradabilních stentů k léčbě benigních stenóz trachey

Zavedli jsme novou metodu léčby benigních stenóz trachey aplikací biodegradabilních stentů, které interakcí se sliznicí vyvolávají produktivní zánětlivou reakci, vedoucí ke zpevnění stěny trachey. Tento způsob léčby umožní u některých typů stenóz se vyhnout operaci nebo trvalému nosičství silikonového stentu.

Laváž celých plic s použitím mimotělní membránové oxygenace

Ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny provedli laváž celých plic s podporou mimotělní membránové oxygenace u pacientky s plicní alveolární protenózou. Šlo o náročný výkon, při kterém byly z plic vypláchnuty patologické hmoty celkem 27 litry fyziologického roztoku, což zvrátilo průběh vzácného onemocnění, které by jinak vedlo k respiračnímu selhání a smrti. Zprávu o tomto způsobu léčby, který byl v ČR použit poprvé, jsme publikovali v recenzovaném časopisu.

Třetí nejlepší časopisecké sdělení autorů nad 35 let

Dr. Fila získal cenu výboru ČPFS ČLS za 3. nejlepší časopisecké sdělení autorů nad 35 let za práci Fila L, Chládek J, Malý M, Musil J.: Nitrites and nitrates in exhaled breath condensate in cystic fibrosis: relation to clinical parameters. Bratisl Med J 2013; 114: 503–507.

Zahraniční stáž pro studenty

Pro školní rok 2012/13 se podařilo zajistit stáž pro studenty 5. a 6. ročníku v nemocnici Sebnitz v SRN zaměřenou na vyšetřování a léčbu poruch spánku.

Nová bronchoskopická metoda

Zavedli jsme používání kryokauteru při bronchoskopii, což rozšiřuje možnosti biopsií a umožní lépe ošetřit některé typy stenóz dýchacích cest.

Členství v European Cystic Fibrosis Clinical Trial Network

V průběhu 34th European Cystic Fibrosis Conference v Hamburku v červnu 2011 bylo oznámeno rozšíření sítě centerrozšíření sítě center začleněných do European Cystic Fibrosis Clinical Trial Network (www.ecfs.eu/ctn). Členem se stalo i motolské CF centrum, jehož součástí je naše pracoviště. Členství v ECFS je oceněním práce v oblasti klinických studií, především v hodnocení léku ivakaftoru, jehož uvedení do praxe je v oblasti CF považováno za nejvýznamnější událost od objevu genu CFTR v roce 1989.

Cena ČPFS za nejlepší původní práci autorů do 35 let

MUDr. Lucie Valentová-Bartáková získala cenu České pneumologické a ftizeologické společnosti pro autory do 35 let za práci Valentová Bartáková L, Fila L, Adámek S, Pozniak J, Malý M, Burkert J, Šimonek J, Lischke R. Lung Transplantation in Cystic Fibrosis Patients in the Czech Republic: Initial Single-Center Experience. Transplant Proc 2010; 42(9): 3711–3713.

Pořádání vědeckovzdělávací schůze ČPFS Intenzivní péče v pneumologii

MUDr. Libor Fila byl hlavním organizátorem této akce konané 6. 2. 2009. Schůze vzbudila zasloužený zájem mezi českou pneumologickou veřejností. Během jejího konání bylo oznámeno založení Sekce intenzivní péče v pneumologii ČPFS ČLS JEP.

Pořádání XV. kongresu České a Slovenské pneumologické společnosti

Jde o nejvýznamnější českou a slovenskou pneumologickou akci, pořádanou 1x za 2 roky střídavě v České a Slovenské republice. Doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D., byl předsedou organizačního výboru a lékaři kliniky se významně podíleli na organizaci kongresu v roce 2009.

Monografie Onemocnění pleurálního prostoru

Spoluautorství knihy Fiala P., Musil J., Onemocnění pleurálního prostoru, vydavatelství Galén, 2008, 187 stran.

Spolupořadatelství 31. evropské CF konference

Celoevropská konference o cystické fibróze se v červnu 2008 po 8 letech opět konala v Praze. MUDr. Libor Fila byl spolupořadatelem v místním organizačním výboru, selektoval abstrakta a předsedal 2 sekcím.

Pořádání Světového Dne CHOPN v České republice

Jde o každoroční akci, pořádanou naposledy v listopadu 2009. Pořadatelem je občanské sdružení ČOPN (České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci), jehož předsedou byl do června 2010 doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D. Veřejnost má v tento den možnost si nechat udělat zdarma spirometrické vyšetření, zapojit se do mezinárodní srovnávací studie a odnést si vzdělávací materiály.

Světový den CHOPN v ČR dne 19. 11. 2008

Odborný překlad knihy

Světová strategie diagnostiky, léčby a prevence CHOPN. Odborný překlad knihy: doc. MUDr. J. Musil, Ph.D., MUDr. S. Kos, CSc., prof. MUDr. V. Vondra, CSc., doc. MUDr. F. Salajka, CSc., 2007.

Prague Selective – letní výuka zahraničních studentů

V červenci roku 2004 i 2005 proběhla na naší klinice výuka pneumologie pro americké studenty v rámci programu „Prague Selective“. Stáž je 3týdenní a je organizována MUDr. Stránským.

Doporučený postup

V roce 2005 vypracoval doc. MUDr. J. Musil, Ph.D., na žádost Společnosti všeobecného lékařství spolu s prim. MUDr. Kašákem, doc. MUDr. Salajkou a prim. MUDr. Jindrákem Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické obstrukční plicní nemoci pro praktické lékaře.