Vědecká konference 2. LF

Aktivní účast na Vědecké konferenci (DS002), kterou každý rok pořádá 2. LF UK, je povinná pro všechny doktorandy 3. a vyšších ročníků, pokud se již nezúčastnili v předchozím akademickém roce. V praxi to tedy znamená, že od 3. ročníku mají doktorandi povinnost prezentovat výsledky svého bádání na konferenci každé dva roky (ve 3., 5. a 7. ročníku studia). Takže když se doktorand aktivně účastnil např. v roce 2018, musí prezentovat v roce 2020 znovu. Není to tak, že stačí prezentovat jednou za celé studium, a student má splněno. Pokud se student nemůže ze závažných důvodů konference zúčastnit (plánovaná operace, porod, zahraniční stáž aj.), je nutné podat žádost prostřednictvím e-mailu proděkance pro doktorské studium. Žádost je třeba řádně zdůvodnit a doložit důvody, které studentovi v neúčasti na konferenci brání.

Vydáno: 19. 5. 2021 / Upraveno: 21. 5. 2021 / Responsible person: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.