Základní informace o doktorském studiu

Jak postupovat při rozhodování – je pro mne doktorské studium to pravé?!

Ano – pokud směřujete k akademické kariéře a chcete věnovat přiměřenou část svého pracovního času po několik následujících let experimentální práci.

Ne – pokud hledáte jen možnost, jak se dostat na některou z pražských klinik. Měli byste se věnovat především experimentální (laboratorní) práci, a nikoli léčbě pacientů. Čas strávený vědeckou přípravou se vám nebude započítávat do specializační přípravy k atestaci – pokud lze v současné nejistotě specializačního vzdělávání něco tvrdit s určitostí. Jistou výjimkou jak kombinovat specializační a vědeckou přípravu je „M.D., Ph.D.“ program (viz níže).

Je doktorské studium určeno jen těm, kteří se chtějí v budoucnu věnovat laboratorní medicíně nebo teoretickým a preklinickým oborům?

V žádném případě – hlavním úkolem je vychovávat vzdělané kliniky se znalostí základů vědecké práce. Akademická kariéra (ve smyslu práce na klinikách fakultních nemocnic) bude v budoucnu doménou lidí, kteří absolvovali DSPB.

Můžete se přihlásit do programu prezenčního  (budete se po určitou dobu věnovat vědecké přípravě na plný úvazek) nebo kombinovaného (= máte již normální místo a vědecké přípravě se budete věnovat při zaměstnání). Maximální doba studia v doktorském studijním programu je standardní doba studia tohoto studijního programu, tj. 4 roky  (nebo 3 roky; záleží na akreditaci příslušného studijního programu) navýšená o pět let. Toto však naplatí pro studenty, kteří byli přijati ke studiu nejpozději od akademického roku 2016/2017. U těch činí maximální délka studia pouze 8 let.

Jak se dozvědět o možnostech studia?

Doktorské studijní programy v biomedicíně (dále jen DPSB) organizuje Koordinační rada DSPB, která zastřešuje doktorské studium na fakultách přírodovědného směru (včetně pražských lékařských) a Akademii věd ČR (AV ČR). Je nezávislá na vedení fakult a AV ČR.

V rámci DSPB existuje 19 oborových rad.

Veškeré informace by měly být dostupné na webových stránkách Koordinační rady DSPB (bohužel jsou však často zastaralé či nekompletní).

Pro jaký obor se rozhodnout?

Záleží samozřejmě na profesionálním zájmu studenta. Některé obory jsou velmi široké (např. imunologie, fyziologie nebo molekulární biologie) a může se v nich připravovat lékař zaměřený na téměř jakýkoli klinický obor. Naopak obory jako experimentální chirurgie nebo gerontologie jsou relativně úzce definovány.

Důležité je vybrat správného školitele, spolu s ním zvolit kvalitní projekt a znát předem všechny podmínky (a také potenciální problémy) studia i jeho úspěšného ukončení.

Jak vybírat školitele?

Pokud jste alespoň v průběhu posledních ročníků docházeli na nějaké pracoviště, máte výhodu. Pokud jste tak činili dlouhodobě, máte velkou výhodu a radit s výběrem školitele a projektu asi nepotřebujete.

Pro ty ostatní: ať už si vybíráte školitele sami nebo se vám nějaký nabízí sám (což se těm z vás, kteří budete excelovat u státnic, může stát ), ověřte si jeho vědeckou způsobilost. Uděláte to jednoduše: do programu PubMed si zadáte jméno svého potenciálního školitele a podíváte se, jestli v průběhu minulých tří let publikoval v zahraničních časopisech. V zásadě čím více publikací, tím lépe. Váš vyvolený by měl být (alespoň v některých publikacích za dané období) buď prvním nebo posledním autorem. To vyjadřuje jeho podíl na publikovaném projektu. Kvalitu časopisu (vyjádřenou velikostí impact factoru – opět čím vyšší, tím lepší) vám mohou zjistit v knihovně (obraťte se na dr. Kubeše z Ústavu vědeckých informací 2. LF UK) nebo si ji najdete sami na stránkách ISI WoK (pouze přes server 2. LF UK).

Školitel musí být odsouhlasen oborovou radou – kriteria pro přijetí nových školitelů si určují jednotlivé oborové rady. Existuje také instituce „konzultanta“; ta prakticky možňuje školitelství dalším odborníkům, kteří nesplňují všechna kriteria. Dbejte ale při těchto variacích zvýšené opatrnosti – pouze školitel je za vás opravdu odpovědný a je partnerem oborové rady. Nepřistupujte na variantu „formálního školitele“ – tedy někoho, kdo všechna výše zmíněná kriteria splňuje, ale ve skutečnosti se vám nebude věnovat.

Jako pomůcku pro výběr jsme pro vás připravili seznam školitelů působících v jednotlivých oborových radách. Co v něm najdete? U každého školitele jsou jmenovitě vypsáni studenti současní, ti, kteří úspěšně absolvovali, nebo naopak studia zanechali. Důvody k ukončení studia mohou být pochopitelně různé, nicméně kumulace „odpadlíků“ a absence úspěšně dokončivších u konkrétního školitele je špatným prognostickým znakem...

Jaký zvolit projekt?

Projekt vám pravděpodobně vymyslí váš školitel. Měl by být dostatečně ambiciozní (viz dále kriteria obhajoby), ale současně splnitelný v době určené pro studium 

Jak se do programu dostat?

Musíte podat přihlášku ve stanoveném termínu a dostavit se spolu se svým školitelem k přijímacímu řízení. Ta vypisuje každá oborová rada zvlášť (všechny informace se včas objevují na našem webu). Po úspěšném složení zkoušek budete přijati ke studiu.

Jaké je možno získat stipendium?

Studenti prezenčního studia mají nárok na doktorandské stipendium, aktuální výši v souladu s předpisy UK a 2. LF naleznete na webu. Dále mají právo na získání ubytování na koleji a všechny studentské výhody. Stipendium se progresivně zvyšuje v souladu s plněním studijních povinností, dále si příjem může student prezenční formy zvyšovat z odměn z grantů školitele, získáním vlastního grantu Grantové agentury UK či jiným způsobem.

Co musíte splnit pro získání titulu Ph.D.?

Základní kriteria určuje vysokoškolský zákon a ustanovení Koordinační rady DSPB. Jednotlivé oborové rady si ovšem kriteria dále upravují. Je tedy dobré si je předem ověřit (váš školitel by je měl samozřejmě znát). Specifické požadavky konkrétních oborových rad naleznete zde.

Základní kriteria studijní části jsou:

  • absolvování předepsaného počtu kurzů (případně složení zkoušek) podle vašeho studijního plánu
  • složení jazykové zkoušky (angličtina)
  • složení státní doktorské zkoušky 

Základní (minimální) kriteria připuštění k obhajobě jsou:

  • dvě publikace v časopisu s impact factorem, z nichž jedna se musí vztahovat k tématu práce
  • alespoň na jedné z nich je student prvním autorem
  • součet impact factoru publikací je vyšší než 1

Mějte ovšem na paměti, že požadavky jednotlivých oborových rad se mohou lišit ve smyslu zpřísnění (tedy více publikací, více prvních autorství, vyšší impact factor), a proto je třeba řídit se předeším pokyny příslušné oborové rady (viz výše).

Co přesně znamená „M.D., Ph.D.“ program?

Fakultní nemocnice v Motole (z iniciativy náměstkyně pro vědu a ředitele) zřídila jako první v republice program „M.D., Ph.D.“ studia. Nejedná se o skutečný M.D., Ph.D. studijní program známý z amerických universit, ale o kombinaci doktorské přípravy vědecké (Ph.D.) a specializační („M.D.“). Studenti, kteří mají zájem kombinovat přípravu k atestaci s DSPB, musejí složit normální přijímací zkoušky do interního programu DSPB (tak si zajistí vědeckou část přípravy a také stipendium). Pak se mohou přihlásit ke speciálním přijímacím zkouškám, které organizuje 2. LF UK spolu s FN v Motole. V těch je vybrán určitý počet uchazečů (dosud to bylo 10 studentů ročně), kteří získají od FN v Motole poloviční úvazek na dobu 5 let. Tak je jim prakticky umožněno věnovat přibližně polovinu každého roku specializačnímu vzdělávání (tedy přípravě k atestaci). Současně tato úprava umožňuje, aby si student spolu se svým školitelem a zástupcem příslušné kliniky (obvykle primářem) sám určil pracovní program. Nemocniční úvazek není brán z limitu příslušné kliniky a student tak není pracovně vázán pouze k dané klinice – může plnit své povinnosti vyplývající z předatestační přípravy. Nová zákonná úprava umožňuje započítávat do této přípravy jen skutečný čas strávený klinickou prací. Není tedy možné předpokládat, že během 5 let student dosáhne obhajoby titulu Ph.D. i složí atestační zkoušku. Je to však významný krok vpřed i v tomto směru a lze oprávněně předpokládat, že kliniky budou mít velký zájem nabídnout regulérní úvazek lékaři s titulem Ph.D. a absolvovanou významnou částí specializační přípravy.

V současné době však FNM vypisuje pouze omezený počet míst, a to na specifické obory, které považuje za prioritu.

Program je určen pro špičkové studenty, od nichž očekáváme, že budou průběžně plnit výborně své studijní i vědecké povinnosti. Povinným předpokladem je získání grantu GA UK (i proto, že stipendium bude vypláceno pouze po dobu prvních 5 let) a publikování vlastních výsledků v průběhu prvních dvou let studia (např. i v tuzemském časopise). Průběh studia je jedenkrát ročně hodnocen společnou komisí 2. LF UK a FNM a studentům neplnícím program může být nemocniční úvazek odebrán.

Kontakty:

doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.
proděkanka pro doktorské studium a zahraniční záležitosti

PhDr. Marta Hrušková
vedoucí Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí

ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.
referentka pro doktorské studium

Kudy se k nám dostanete

Úřední hodiny 

Vydáno: 16. 10. 2013 / Poslední aktualizace: 6. 5. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.