Státní doktorská zkouška

Tyto informace nemají charakter závazného dokumentu pro studenty, ale mají studentům a jejich školitelům usnadnit základní orientaci v předpisech a přinést informace týkající se zejména konání státních doktorských zkoušek (dále jen „SDZ“). Všechny studijní povinnosti i s předpokládaným termínem jejich splnění musí být uvedeny v individuálním studijním plánu. SDZ se koná na fakultě, kde je student zapsán ke studiu.

Požadavky jednotlivých oborových rad ke SDZ se mohou lišit, naleznete je zde. Většinou však platí:

1) Předpokladem pro konání SDZ je splnění individuálního studijního plánu studenta, ve kterém musí být mimo jiné uvedeny tyto povinnosti:​

a) potvrzení účasti alespoň na dvou kurzech (zpravidla jeden může být absolvován v zahraničí)

b) úspěšné složení zkoušky z anglického jazyka

c) spoluautorství (event. i první autor) alespoň jedné impaktované publikace 

d) předložení literárního přehledu, pokud vyžaduje příslušná oborová rada (týká se pouze studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka). Tím je text, který popisuje a kriticky hodnotí současné poznatky ve studované oblasti vědy. Literární poznatky umožňují studentovi formulovat vědeckou hypotézu a otázky pro její potvrzení (zamítnutí). Text obsahuje i návrh hypotézy a cíle řešení. Rozsah přehledu je do 15 až 20 stran (úprava 1. strany viz příloha 1 – lit. přehled).

e) odevzdání řádně vyplněné žádosti o vykonání státní doktorské zkoušky (včetně předepsaných příloh) na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí

2) SDZ se koná před obhajobou disertační práce; není-li pořadí v příslušném studijním programu stanoveno jinak. Termín SDZ stanovuje děkan na návrh oborové rady po obdržení přihlášky studenta. Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK nemůže vypisování a přidělování termínů nijak ovlivnit.

3) Předsedu a členy komise pro SDZ jmenuje děkan fakulty na návrh oborové rady podle pravidel, která zohledňují vnitřní předpisy té fakulty, na níž je student zapsán. Počet přítomných členů zkušební komise nesmí být menší než tři. Členem komise je zpravidla alespoň jeden zástupce z další zúčastněné fakulty. Odborníci musí být schváleni vědeckou radou příslušné fakulty. Alespoň jeden člen nesmí být členem akademické obce žádné ze zúčastněných fakult.

4) SDZ je ústní a veřejná.

5) Zkušební komise jedná o výsledku SDZ v neveřejném zasedání bezprostředně navazujícím na vlastní zkoušku a usnáší se neveřejným hlasováním většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Výsledek dosažený při zkoušce se vyjádří hodnocením: „prospěl“ nebo „neprospěl“.

6) O SDZ a jejím výsledku se sepíše zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové zkušební komise. Ihned po neveřejném zasedání zkušební komise oznámí předseda výsledek SDZ studentovi a výsledek zapíše do výkazu o studiu. Zápis o průběhu SDZ zasílá předseda zkušební komise Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK.

7) SDZ se zpravidla koná do 3 měsíců od podání písemné přihlášky, která se podává oborové radě prostřednictvím Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK.

8) SDZ může student opakovat jen jednou.

9) Děkan může na základě písemné žádosti studenta a na doporučení oborové rady, včetně písemného souhlasu školitele, uznat splnění kontroly studia předmětu (např. zkoušky z anglického jazyka) v případě, že student během posledních deseti let splnil obdobnou studijní povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České republice anebo v zahraničí. SDZ nelze uznat.

Vydáno: 8. 10. 2013 / Poslední aktualizace: 6. 6. 2019 / Odpovědná osoba: PhDr. Marta Hrušková