Jak se stát školitelem

(Mějte na vědomí, že požadavky každé OR jsou trochu odlišné.)

Biologie a patologie buňky

Informace pro školitele

Postup při podávání žádosti o zařazení mezi školitele:

 1. žádost se souhlasem nadřízeného (vedoucího, přednosty ústavu)
  • není předepsán formát žádosti
 2. přílohy k žádosti:
  • téma práce, které budete školit
  • seznam publikací za 5 let k tématu práce
  • vědecký titul za jménem, minimálně titul Ph.D., CSc.
  • odborný životopis
  • vyplněné tabulky pro školitele potvrzené nadřízeným pracoviště

Podepsanou žádost se všemi přílohami adresovanou předsedovi oborové rady je nutné zaslat prostřednictvím Oddělení pro vědeckou činnost 2. LF UK, a to na adresu:
 
Ivana Tinková
Děkanát – Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 2. LF UK
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Oborovou radou schválená žádost bude předána na děkanát ke schválení děkanem příslušné fakulty. Na základě schválení vaší žádosti oborovou radou obdržíte jmenování děkanem.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím:
Zdeňka Fischlová
Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. LF UK a VFN
Albertov 4
128 01  Praha 2
tel.: (+420) 22496 8001


http://ublg.lf1.cuni.cz/

Předseda OR Biologie a patologie buňky:
Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK
Albertov 4
128 01  Praha 2

Experimentální chirurgie

Informace pro školitele

 1. Stručná žádost o místo školitele, se souhlasem vedoucího školícího pracoviště (přednosta)
 2. Životopis
 3. Vyplněný formulář „G“ (žadatel musí mít min. 2 publikace s IF (nemusí být 1. autor) za posledních 5 let bez citačních ohlasů
 4. Seznam všech publikací in extenso
 5. Návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium (webové stránky AVČR)
 6. Vědecký titul za jménem

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Ivana Tinková
Děkanát 2. LF UK
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Následně budou zaslány předsedovi OR Experimentální chirurgie:

Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
Předseda OR Experimentální chirurgie
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

elektronicky na adresu:

Fyziologie a patofyziologie člověka

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště (přednosta)
 2. strukturovaný životopis
 3. vyplněný formulář „G“ (žadatel musí mít min. 5 prací s IF za posledních 5 let, citační ohlas 22 a více)
 4. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium
 5. minimální doba mezi úspěšným ukončením doktorského studia a žádostí o školitelství jsou 3 roky

Požadavky pro podání žádosti o zařazení mezi konzultanty:

Konzultanta pověřuje a odvolává děkan fakulty na návrh oborové rady. Návrh podává školitel, případně student. Podmínky pro zařazení mezi konzultanty jsou stejné jako podmínky pro školitele.

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu předsedy OR:

prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
Předseda OR Fyziologie a patofyziologie člověka
Fyziologický ústav 1. LF UK
Albertov 5
128 00  Praha 2

elektronicky na adresu:

Neurovědy

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště
 2. životopis
 3. vyplněný Dotazník
 4. Žadatel musí mít min. 3 publikace s IF s celkovým součtem 1,5 za 3 roky, přičemž žadatel musí být buď prvním, nebo posledním a nebo korespondujícím autorem dvou z těchto publikací, nebo musí mít H index 10 a vyšší.
 5. Seznam 3–5 impaktovaných publikací za poslední 3 roky (formát citací dle Vancouverské normy, IF se píše až za publikaci a uvádí se výše v roce publikace).
 6. Minimální odstup od obhajoby PhD 3 roky.
 7. Návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium

Školitel a případně student mohou zažádat o přidělení školitele – konzultanta.

Konzultantem v OR Neurovědy se může stát pouze odborník, který byl schválen OR Neurovědy po splnění stejných podmínek, jako platí pro školitele (je tedy zařazen v seznamu školitelů OR Neurovědy).

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu předsedy OR Neurovědy:
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Předseda OR Neurovědy
Neurologická klinika 1. LF UK
Kateřinská 30
120 00  Praha 2

elektronicky na adresu:

Preventivní medicína

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště
 2. životopis
 3. vyplněný formulář „G“ (žadatel musí mít min. 3 publikace s IF 1,0 nebo vyšší za poslední 3 roky)
 4. navrhovaná témata – 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium (webové stránky AVČR)
 5. publikace vztahující se k tématu
 6. výzkumné zaměření

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu předsedy OR Preventivní medicína:

Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc.
Předseda OR Preventivní medicína
Ústav epidemiologie 3. LF UK
Ruská 87
100 00  Praha 10

elektronicky na adresu:

Zobrazovací metody v lékařství

Nadpis akordeonu

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště
 2. strukturovaný životopis
 3. vyplněný formulář „G“ (žadatel musí mít min. 5 prací s IF za posledních 5 let, citační ohlas 22 a více)
 4. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu příslušného děkanátu UK:

Ivana Tinková
Děkanát 2. LF UK
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Následně budou zaslány předsedovi OR Zobrazovací metody v lékařství:

Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Předseda OR Zobrazovací metody v lékařství
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08  Praha 2

Vydáno: 21. 6. 2013 / Poslední aktualizace: 19. 3. 2019 / Odpovědná osoba: PhDr. Marta Hrušková