Kreditní systém

Pro studenty naší fakulty zapsané do prvního ročníku po 1. září 2006 platí kreditní systém studia. Podle něj je každému vyučovanému předmětu přidělen určitý počet kreditů a student může postoupit do dalšího úseku studia (u nás ročníku) jen, pokud získá dostatečný počet kreditů (viz Pravidla pro organizaci studia). Například pro řádný postup do druhého ročníku bude potřebovat 60 kreditů, z nichž 58 získá za povinné předměty (anatomii  (16), biofyziku (6), lékařskou biologii I (6), histologii a embryologii I (6), latinskou terminologii (3), ošetřovatelství I (6), praktické lékařství – úvod (3), první pomoc (4), humanitní základy lékařství (4), tělesnou výchovu (4)) a 2 za povinně volitelné předměty (zimní nebo letní sportovní kurz). Může postoupit i s menším počtem kreditů, takový postup se jmenuje „postup s minimálním počtem kreditů“ (u prvého ročníku jde o 59–44 kreditů). Chybějící kredity pak musí doplnit během následujícího roku studia. Opakování ročníku již není možné, lze opakovat pouze předmět/y. K tomu je ale nutné dosáhnout aspoň nejnižší z minimálního počtu kreditů. Postup s minimálním počtem kreditů není možné opakovat ve dvou po sobě následujících úsecích studia. Doplnění kreditů chybějících z jednoho ročníku není při náročnosti následujícího ročníku snadné. Navíc je zapsání předmětu zpravidla podmíněno absolvováním určitých předmětů v předcházejícím studiu (prerekvizitami) nebo současným zapsáním jiného předmětu (korekvizitou). Tedy, pokud student prvého ročníku nesplní stanovený minimální počtu kreditů (44) studium mu bude ukončeno. Pokud neuspěje pouze u histologie a embryologie I, postoupí do druhého ročníku s minimálním počtem kreditů a požádá o opakování předmětu histologie a embryologie I. Nemůže si ale v druhém ročníku zapsat histologii a embryologii II  (protože ta má histologii a embryologii I jako prerekvizitu). Jediným řešením je požádat o individuální studijní plán s rozložením druhého ročníku. Postup do třetího ročníku s minimálním počtem kreditů je totiž u něj vyloučen, protože ho již použil mezi prvním a druhým ročníkem. O udělení individuálního studijního plánu rozhoduje děkan. Postupy mezi vyššími ročníky jsou analogické. Plnění doporučeného studijního plánu je proto rozhodně nejlepší cestou k promoci.

Důležité předpisy pro kreditní systém jsou dva: Studijní a zkušební řád UK a fakultní Pravidla pro organizaci studia.

Metodický pokyn pro studenty pro zapisování a absolvování volitelných předmětů mezi fakultami UK

Vydáno: 12. 9. 2013 / Poslední aktualizace: 26. 8. 2016 / Odpovědná osoba: Marie Havlová