Organizace a rozsah výuky

Výuka mediků na Ortopedické klinice 2. LF UK a FN v Motole – Dětské a dospělé ortopedie a traumatologie

Rozsah výuky
Obory ortopedie a traumatologie jsou v ČR od roku 1972 samostatnými odbornostmi s odděleným speciálním doktorským studiem. Již z toho je patrné, že během povinných výukových dní (10 dnů výuky ortopedie + 8 dnů výuky traumatologie) nelze přednést a do detailu probrat veškerou problematiku oboru a jeho jednotlivých sub-disciplín. Proto je v rámci výuky kladen důraz také na samostudium, s doporučením vhodného zdroje informací.
Před oborovou zkouškou se každý student může seznámit se zněním otázek, přičemž je zveřejněn seznam tzv. klíčových termínů, jejichž znalost je pro úspěšné absolvování zkoušky nezbytná.
 
4. ročník – traumatologie skeletu
Výuka probíhá vždy podle aktuálního sylabu buď v zasedací místnosti kliniky v přízemí dospělé části nemocnice, spojovací chodba uzlů A a B nemocnice nebo ve stážovně v dětské části 4D, není-li vyhrazeno jinak. V prvé části výukového dne je seminář, ve druhé pak povinná praktika. Páteční ranní výuka se koná na Klinice chirurgie – 2. patro, uzel A. Zápočet uděluje klinika ortopedická ve druhé části pátečního dopoledne.
 
5. ročník – ortopedie
Výuka probíhá ve dvou týdnech vždy podle aktuálního sylabu buď v zasedací místnosti kliniky v přízemí dospělé části nemocnice, spojovací chodba uzlů A a B nemocnice nebo ve stážovně v dětské části 4D. Každý den začíná odborným seminářem, v druhé polovině je stáž na pracovištích kliniky, kde je realizována ortopedická diagnostická a léčebná.
Ke zkoušce se po absolvovaném zápočtu studenti nahlásí přes elektronický systém SIS, s případnými dotazy případně v sekretariátu kliniky (vedoucí: sl. M. Bezrouková – dětská část 4D, tel. 224432801).
Výukové a organizační záležitosti (náhrada absencí, zápočty) je vhodné řešit se zástupcem přednosty doc. MUDr. Vojtěchem Havlasem, Ph.D., a to buď osobně (sekretariát, dětská část 4D), nebo emailem: @email, či ve výjimečných případech telefonicky přes sekretariát (viz výše).
 
Zásadní podmínkou stáže je čistý bílý plášť s oficiální jmenovkou studenta 2. LF UK, při vstupu na operační sál je nutný celý bílý lékařský oděv. Venkovní obuv vzhledem k hygienickému režimu není povolena. Upozorňujeme, že student 5. ročníku fakulty je v prostorách kliniky pacienty vnímán jako člen lékařského týmu, čemuž musí odpovídat jeho zevnějšek i chování.
 
Sylabus výuky
Sylabus výuky ortopedie i traumatologie je dostupný na informačních tabulích sekretariátu kliniky a je každoročně aktualizován na webových stránkách fakulty. Upozorňujeme na možné změny v důsledku personálních změn pracoviště a probíhající rekonstrukce dětské části FNM.
Absolvování výuky s jiným kroužkem povoluje Studijní oddělení fakulty, příp. přednosta kliniky či jeho zástupce.
 
Individuální stáž (volonterská činnost)
Studentům, kteří úspěšně absolvovali zkoušky z patologické anatomie a patologické fyziologie může být na individuální úrovni umožněna klinická praxe na jednotlivých pracovištích Ortopedické kliniky 2. LF UK, s postupným aktivním zapojením studenta do diagnostiky a léčby pacientů, vč. operativy. Předpokladem je pohovor u přednosty kliniky (doc. MUDr. T. Trč, CSc., MBA), event. jeho zástupců (prim. MUDr. Daniel Rybka – zástupce pro LPP, nebo doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. – zástupce pro věci fakultní).
Tento typ stáže je vhodný pro studenty s vážným zájmem o chirurgické obory, a to pouze za předpokladu úspěšného zvládání povinného studijního harmonogramu (časová náročnost, někdy i v dopoledních hodinách). Tento typ individuální zájmové činnosti studenta lékařské fakulty (s možným vyústěním účasti na studentských odborných konferencích) doporučujeme od 4. ročníku studia.
 
Umístění jednotlivých provozů Ortopedické kliniky 2. LF UK

Dospělá část Operační sály –P, uzel C
Ambulance –1, uzel A
Oddělení OTS1 –P, uzel B
Oddělení OTS2 –P, uzel B
Dětská část Operační sály 4D – dětská lůžk. část
Ambulance Poliklinika 1.patro
Oddělení OTS3 3A – dětská lůžk. část
Oddělení OTS4 4C – dětská lůžk. část

doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
zástupce přednosty pro věci fakultní

Vytvořeno: 23. 7. 2014 / Upraveno: 14. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor