Opatření děkana č. 7/2013

Platnost: 23. 10. 2013
Účinnost: od 23. 10. 2013
Gestor: Ekonomické oddělení
 
  UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
2. lékařská fakulta
V Úvalu 84, Praha 5 – Motol

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK
 

V souladu se zákonem č. 563/1991 o účetnictví, č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, v platném znění a opatření rektora UK č. 23/2004 nařizuji provést roční inventarizaci majetku, závazků a pohledávek fakulty.

Cílem inventarizace je zjistit skutečný stav majetku a závazků fakulty a porovnat jej se stavem uvedeným v příslušných evidenčních dokladech, zjistit kvalitu, úplnost, použitelnost a jeho skutečné využití, o počtu (množství) a kvalitě inventarizovaného majetku se inventarizační komise musí přesvědčit osobně.
 

 1. Inventarizaci podléhají hospodářské prostředky:
  1. vedené v účetnictví:
   • dlouhodobý nehmotný majetek
   • dlouhodobý hmotný majetek
   • drobný dlouhodobý nehmotný majetek
   • drobný dlouhodobý hmotný majetek
   • pokladní hotovost a ceniny
   • skripta a otázky
   • finanční účty
   • závazky a pohledávky
   • přechodné účty aktiv a pasiv
   • peníze na cestě
     
 2. Komise zajišťující inventarizaci:
  pro zajištění inventarizace jmenuje děkan ústřední inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise:
  1. Ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK) organizuje a kontroluje průběh inventarizace majetku, zajišťuje proškolování dílčích inventarizačních komisí, navrhuje vypořádání vykázaných inventurních rozdílů, předkládá děkanovi souhrnnou zprávu o inventarizaci.
  2. Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) zjišťuje skutečný stav inventarizovaného majetku, porovnává ho se stavem evidovaným, zjišťuje inventarizační rozdíly a vyhotovuje inventarizační zápis dle druhu inventury (viz příloha č. 1 tohoto opatření).
    
  K zajištění řádného provedení inventarizace stanovuji komise:
   
  Ústřední inventarizační komise:
  Předseda: Ing. Rita Zdrubecká
  Členové: Mgr. Gabriela Hlaváčová
  Jana Hlaváčová
  Jana Maxmiliánová
  Ing. Martina Mudrová, Ph.D.
  Kateřina Rotterová
  Ota Roubík
  Irena Sýkorová
  Karolína Šobrová
   
  Na jednotlivých pracovištích jmenuji podle návrhů vedoucích pracovišť k provedení inventarizačních prací dílčí inventarizační komise, jejichž jmenovitý seznam je uveden v příloze č. 2 tohoto opatření.
   
 3. Způsob provádění inventur
  1. Skutečné stavy majetku se zjišťují fyzickou inventurou u majetku hmotné a nehmotné povahy nebo dokladovou inventurou u závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Zjištěné stavy se zaznamenávají v inventarizačních soupisech, které musí být podepsány členy inventarizační komise a osobou odpovědnou za inventarizované hospodářské prostředky.
  2. Při inventuře pokladní hotovosti a cenin se zjišťuje její skutečný stav přepočítáním peněz a cenin.
  3. Při dokladové inventuře závazků a pohledávek se porovnává zůstatek příslušného účtu se soupisem jednotlivých položek. U pohledávek se zjišťuje, zda mezi nimi nejsou pohledávky nezaplacené po lhůtě splatnosti a zda byly v tomto případě vystaveny upomínky.
  4. Inventura zůstatků na účtech, na nichž se zachycuje styk s peněžními ústavy, se provádí porovnáním zůstatku těchto účtů se zůstatky oznamovanými peněžními ústavy ve výpisech z bankovních účtů.
  5. Při inventarizaci zásob se porovná fyzický stav zásob se stavem účetním.
  6. Při fyzické inventuře hmotného a nehmotného majetku je nutno kromě skutečných stavů hospodářských prostředků zjistit a v zápise uvést nepotřebný, popř. neupotřebitelný majetek a navrhnout, jak s tímto majetkem naložit.
    
 4. Inventarizační rozdíly:
  1. Inventarizační rozdíly vznikají na základě schodků (manko) chybějících hospodářských prostředků nebo přebytků skutečně zjištěných hospodářských prostředků, které měly být, ale nejsou zaevidovány.
  2. Inventarizační rozdíly je třeba písemně zaznamenat v inventarizačních zápisech.
  3. U všech rozdílů mezi skutečným a účetním stavem se musí pracovníci odpovědní za hospodářské prostředky vyjádřit k jejich vzniku a navrhnout způsob jejich vyrovnání.
  4. Případné inventarizační rozdíly se podle platných právních předpisů vyúčtují do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
    
 5. Inventarizační zápisy:
  1. po skončení inventur vyhotoví dílčí inventarizační komise zápis podepsaný všemi členy, který musí obsahovat:
   • předmět inventarizace;
   • den, k němuž byla inventarizace provedena;
   • den zahájení a ukončení inventury;
   • způsob provedení inventury (fyzicky, dokladově);
   • zjištění skutečného stavu majetku;
   • porovnání zjištěných stavů s účetní evidencí;
   • návrh jak naložit s nepotřebným a nepoužitelným majetkem;
   • návrh způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů;
   • datum projednání závěrečného protokolu.
     
  2. Zaměstnanec odpovědný za inventarizované prostředky potvrdí v protokolu, že inventura byla provedena za jeho účasti.
    
  3. Zápis o výsledku inventarizace předají dílčí inventarizační komise ústřední inventarizační komisi, která vypracuje závěrečný protokol obsahující:
   • termín zahájení fyzických inventur;
   • termín zahájení dokladových inventur;
   • termín předání protokolů dílčími inventarizačními komisemi;
   • vyhodnocení výsledků fyzických inventur;
   • vyhodnocení výsledků dokladových inventur;
   • nápravná opatření k inventarizaci;
   • návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů;
   • datum projednání závěrečného protokolu;
   • podpisy členů ústřední inventarizační komise.
     
  4. Závěrečný protokol předkládá předseda ústřední inventarizační komise děkanovi fakulty ke schválení.
    
 6. Povinnosti zaměstnanců při inventarizaci:
  Zaměstnanci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, musí být proškolení o způsobu a cílech prováděných inventarizací a o kompetencích a odpovědnosti členů dílčích inventarizačních komisí.
  Zaměstnanci jmenovaní do inventarizačních komisí a ostatní zaměstnanci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni se zúčastnit prací souvisejících s přípravou a provedením inventarizace.
   
 7. Plán inventarizací
  Jako rozhodné dny k provedení řádné inventarizace stanovuji:
   
  Rozhodný den
  k provedení řádné inventarizace
  Druh majetku
  30. 09. 2013 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
  Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
  Majetek vedený v operativní evidenci (karty)
  Umělecká díla
  31. 12. 2013 Stravovací karty 2. LF
  Ceniny (stravenky, medaile)
  Pokladní hotovost
  Skripta a otázky
  Finanční účty
  Závazky a pohledávky
  Přechodné účty aktiv a pasiv
  Peníze na cestě
   
  K provedení inventarizačních prací na jednotlivých pracovištích ukládám inventarizačním komisím dodržet stanovené termíny inventarizací:
  • U inventur k 30. 9. 2013 sesouhlasit zjištěné stavy s operativní a účetní evidencí a předat dílčí inventarizační zápis Ekonomickému oddělení 2. LF do 13. 12. 2013. Ústřední inventarizační komise vyhotoví souhrnný inventarizační zápis do 20. 12. 2013.
  • U inventur k 31. 12. 2013, tj. ceniny, stravovací karty, pokladní hotovosti, skripta a otázky, sesouhlasit skutečné stavy s účetní evidencí a předat dílčí inventarizační zápisy do 10. 1. 2014.
  • U inventur k 31. 12. 2013, tj. finančních účty, závazky a pohledávky, přechodné účty aktiv a pasiv a peníze na cestě, vyhotovit inventarizační zápis do 24. 1. 2014, současně zpracovat souhrnný inventarizační zápis za všechny provedené inventarizace do 24. 1. 2014, pokud nebude RUK UK v Praze stanoveno jinak.
    
V Praze dne 30. 9. 2013 doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
děkan 2. lékařské fakulty
 

Příloha:
Příloha č. 1 – Inventarizační zápis DIK
Příloha č. 2 – Dílčí inventarizační komise pro rok 2013

Vydáno: 23. 10. 2013 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Andresová