Ústav fyziologie 2. LF UK

(prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.)

Zakládajícími pracovníky nově vzniklého ústavu byli učitelé ústavu patologické fyziologie dřívější FDL UK. Základní snahou při budování instituce bylo pokračovat v úsilí o moderní výuku fyziologie, které bylo tak nadějně zahájeno na fakultě dětského lékařství (dále FDL) v sedmdesátých letech profesorem MUDr. Otakarem Poupou, DrSc. Ústav znovu navázal na účinnou spolupráci s fyziologickým ústavem AV ČR, jehož pracovníci se výuky fyziologie opět účastní. Výuka je orientována na práci v malých skupinách a opírá se o vlastní aktivitu studentů. Ti sami připravují úvody k diskusi o jednotlivých tématech. K dispozici je sada výukových otázek zcela kompatibilních s těmi, které se používají jinde ve světě. Ty mají studenti po celý rok (obor se vyučuje ve 3. a 4. semestru) k dipozici v počítačové učebně. Díky darům ze zahraničí byla vybudována knihovna pro studenty, která je dobře vybavema základní literaturou i speciálními monografiemi. Praktická cvičení jsou orientována na humánní fyziologii a řada z nich se provádí ve spolupráci s klinikami fakulty. Experimenty na zvířatech jsou vzácné a užívají se jen tehdy, když jsou z pedagogických důvodů zcela nenahraditelné. Ústav vydává vlastní učební texty, které každý rok modernizuje a obměňuje podle výukových potřeb.

Vědecky se pracoviště zabývá fyziologií a patofyziologií plicního oběhu a v této oblasti dosáhlo jistého mezinárodního věhlasu. O tom svědčí i skutečnost, že na ústavu delší dobu pobývalo i několik zahraničních pracovníků z Evropy i zámoří, kteří se školili v problematice fyziologie plicního oběhu.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.