Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK

(doc. MUDr. Petr Goetz, CSc.)

První členové ústavu se rekrutovali z vědeckých, pedagogických a zdravotnických pracovníků zrušeného Ústavu výzkumu vývoje dítěte FDL UK, na kterém se zabývali experimentální a klinickou genetikou. Jejich základním úkolem bylo zahájit výuku lékařské biologie pro posluchače 1. a 2. ročníku fakulty a modifikovat původní výukový sylabus převzatý z biologického ústavu 1. LF UK. Další významnou povinností bylo vypracovat sylabus a zahájit výuku molekulové biologie a klinické genetiky pro studenty 5. ročníku. Výrazem snahy o dokonalou kvalitu výuky je i začlenění specializovaných externistů – docenta RNDr. V. Kořínka, DrSc., z přírodovědecké fakulty UK pro obor ekologie i MUDr. B. Novotné, CSc., a MUDr. Bednáře z Ústavu experimentální mediciny AVČR pro obor teratologie.

Výzkumná činnost ústavu obsahuje problematiku klinické genetiky, onkogenetiky a zavádění počítačových výukových progranů. Smluvně je zajištěna spolupráce s ústavy klinické genetiky lékařských fakult v Hamburgu a ve Würzburgu.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.