Klinika rehabilitace FNM a 2. LF UK

(prim. MUDr. Josef Věříš, pověřený vedením)

Základy kliniky rehabilitace jsou, jak už bylo zmíněno, totožné se vznikem oddělení a později kliniky tělovýchovného lékařství. Už v roce 1952 začala malá skupina pracovníků při I. dětské klinice uplatňovat rehabilitační postupy (Máček, Štefanová, Švejcarová). Postupně se rozrůstala o další rehabilitační pracovnice a zanícené mediky, z nichž jeden se v pozdější době stal přednostou kliniky. První vědecký a klinický zájem byl soustředěn na dechovou reedukaci dětských pacientů a některé další problémy rehabilitace při vnitřních chorobách dětského věku. Z četných publikovaných prací pak vznikla monografie za hlavního autorství doc. MUDr. Miloše Máčka, CSc., která se dočkala nejen druhého přepracovaného vydání, ale také vydání v zahraničí. V roce 1962 vzniklo, jak už jsme se zmínili, samostatné oddělení tělovýchovného lékařství a rehabilitace, jehož zájem se soustředil na pracovní fyziologii v dětském věku. Oddělení vedl nadále prof. Máček. Postupně krystalizovaly dvě pracovní skupiny, jedna se zájmem o tělovýchovné lékařství (prof. Máček, DrSc.) a druhá se zájmem o rehabilitační problémy klinické (od roku 1976 prim. MUDr. Jan Javůrek, CSc.). V roce 1985 se obě skupiny oddělily, vznikla klinika tělovýchovného lékařství a samostatné rehabilitační oddělení FNM, které se stalo klinikou rehabilitačního lékařství v roce 1987. Prvním přednostou byl doc. MUDr. Jan Javůrek, DrSc. (až do konce roku 1992).

Postupně se rozvíjela také výuka rehabilitace na 2. LF UK. Od roku 1976 byly přednášky zařazovány do oborů neurologie a pediatrie. V roce 1987 začala klinika pořádat pro studenty mimořádné kurzy v pediatrické rehabilitaci, kterých se zúčastňují i studenti z ostatních lékařských fakult. V roce 1990 byl vypsán poprvé volitelně povinný předmět „fyzikální medicina a rehabilitace“, který se od školního roku 1991/1992 stal povinným předmětem jako dvoutýdenní blok ve 4. ročníku. V roce 1981 bylo v naší republice zahájeno vysokoškolské studium rehabilitace. Až do roku 1992 se na něm významnou měrou podílela i klinika rehabilitace 2. LF UK.

Poslední aktualizace: 30. 6. 2015 / prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.