Klinika porodnictví a gynekologie dospělých a dětí FNM a 2. LF UK

(doc. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.)

Klinika vznikla současně se založením fakulty v budově bývalého soukromého sanatoria v Londýnské ulici č. 41 a byla tehdy poměrně malou porodnicí s ještě menší gynekologií. Jejím prvním přednostou se stal profesor Rudolf Peter, který byl také prvním profesorem gynekologie a porodnictví FDL UK, a který kliniku vedl až do své smrti v roce 1966. Objem léčebně-preventivní, pedagogické i vědecko-výzkumné práce kliniky vzrůstal a stará budova začínala být těsná. A tak se druhý přednosta kliniky, prof. Alfréd Kotásek (kliniku vedl od roku 1967 do roku 1984) snažil kliniku rozšířit připojením a přestavbou sousedního domu v Londýnské ulici č. 39. Přestavba postupovala socialistickým tempem a tak tato druhá budova začala klinice sloužit až za dalšího přednosty, prof. Břešťáka, v roce 1985. Prof. Břešťák byl přednostou kliniky od roku 1984 do roku 1990. Pokračoval v Kotáskových snahách rozšířit kliniku anexí a přestavbou dalších dvou budov v Bělehradské ulici. Tato část byla zprovozněna v říjnu 1990 a tak má dnes klinika 173 gynekologických a porodnických lůžek pro dospělé ženy, 20 lůžek pro dětskou gynekologii a 48 míst pro novorozence. Zlepšily se i podmínky pro výuku a pro laboratorní práci i kulturnost pracovního prostředí. Od roku 1990 je přednostou doc. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

Profesor Peter byl nadšeným a fundovaným vědcem a stejně jako jeho následovníci podporoval výzkumnou práci na klinice. Ta se tradičně soustřeďovala především na dva tématické okruhy: perinatologii a dětskou gynekologii. V perinatologii se klinický výzkum zaměřoval nejprve na některé choroby v těhotenství, především na toxoplasmózu (Peter a Fuchs), později na hepatopatie (Fuchs, Kotásek) a na genetickou prekoncepční a prenatální péči (Červenka, Fuchs a spolupracovníci), dále pak na výzkum činnosti myometria (Břešťák) a první zavádění ultrasonografické diagnostiky (Suk). První diagnostická amniocentéza v Čechách byla provedena právě zde! Druhým nosným odborným programem kliniky byla a je dětská gynekologie. Peter, který v roce 1940 založil v Praze první samostatnou ambulanci pro dětskou gynekologii, je považován za otce dětské gynekologie v celé Evropě. V roce 1963 na své klinice otevřel i lůžkové oddělení pro dětskou gynekologii a 15 lůžkách. V současnosti má 20 lůžek v nově adaptované části kliniky. Peter vychoval na své klinice řadu odborníků v dětské gynekologii, mezi nimiž vynikl nejvíce doc. Veselý. Společně se zabývali fyziologií dětských rodidel, diagnostikou, problematikou zánětů rodidel, spolupracovali s pediatry, s dětskými endokrinology, chirurgy a urology ve smyslu moderní komplexní interdisciplinární péče. V roce 1981 převzal vedení úseku dětské gynekologie Dr. Hořejší a v duchu Peterovských tradic rozšiřoval a rozšiřuje léčebné preventivní i vědecko-výzkumný profil kliniky v této subspecializaci. V současné době zde probíhá výzkum autoimunních protilátek proti ovariu v juvenilních poruchách jejich endokrinní funkce. Z tradic gynekologické péče o děti vzniklo na klinice i Centrum dorostové gynekologie, které mj. rozvíjí tři specializované poradny pro mladistvé: antikoncepční poradnu, poradnu pro mladistvé těhotné (včetně specializované péče porodnické) a poradnu pro patologii děložního hrdla a jejich prevenci. V oblasti gynekologie dospělých se léčebná i výzkumná činnost zaměřila především na prevenci a včasnou detekci prekanceróz děložního hrdla (Veselý, Rotta) a byly zavedeny i nové metody léčebné, zejména kryochirurgie (Rotta). Rozvíjí se i diagnostická i operační laparoskopie (Černý). Výzkum se zaměřuje na otázky premenstruačního syndromu (Rotta), na problematiku stresu v porodnictví (Fuchs) i v gynekologii (Fuchs, Rotta) a na endokrinologií ženského klimakteria (Matěchová). Řadu let probíhá výzkum a vývoj antikoncepce hormonální i intrauterinní (Houdek, Pelák). Jistě stojí za zmínku, že od vzniku kliniky tu bylo obhájeno 10 kandidátských prací, 7 lékařů získalo titul lékařských věd, 8 lidí se habilitovalo, 2 byli jmenováni profesorem a prof. Kotásek se stal – jediný mezi gynekology – akademikem.

Léčebně-preventivní i vědecko-výzkumný profil kliniky se samozřejmě odráží i v pedagogice: Posluchači se seznamují v celé šíři s oborem gynekologie a porodnictví. Kromě hledisek odborných je zdůrazňován i etický, psychosomatický a sexuologický přístup k těhotným ženám i k ženám s gynekologickými a nádorovými onemocněními. Tato výuka je dobře srovnatelná s úrovní a rozsahem výuky na 1. lékařské fakultě UK, jak si každoročně ověřujeme u studentů této fakulty, kteří kliniku rádi vyhledávají pro své prázdninové praxe. Navíc se na klinice již od Peterových dob přednáší dětská gynekologie, studenti se s ní seznamují na stážích a dostávají z ní otázku při státních závěrečných zkouškách. Z pera učitelů kliniky vyšla již dvoje skripta a dvě monografie dětské gynekologie. Výuka dětské gynekologie je specifikem kliniky i fakulty. Proto jsou současní čeští pediatři seznámeni s problematikou dětské gynekologie, dožadují se spolupráce s ní a tak zpětně přispívají k všeobecnému rozšíření tohoto oboru po celém státě. Přispívá k tomu ovšem i postgraduální výuka dětské gynekologie, která je další z peterovských tradic kliniky. Na klinice studovalo tento obor již více než 200 lékařů z naší vlasti a několik desítek odborníků ze zahraničí, takže pojem „pražská škola dětské gynekologie“ je v odborném pásemnictví běžně tradován.

O perspektivách kliniky se v současné době hovoří obtížně, neboť ji v dohledné budoucnosti čekají zásadní změny, dané jejím přemístěním do Motola po dokončení výstavby nového monobloku.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.