Klinika nukleární mediciny FNM a 2. LF UK

(prof. MUDr. Jan Němec, DrSc.)

Klinika nukleární mediciny vznikla v roce 1959 jako radioizotopové oddělení lůžkového charakteru, které bylo vybudováno z iniciativy tehdejšího ředitele Výzkumného ústavu endokrinologického doc. MUDr. Karla Šilinka, DrSc. Ten navrhl zřízení pracoviště tehdejšímu řediteli Státní nemocnice v Motole MUDr. Oskaru Löwymu. Toto oddělení bylo určeno pro léčebné aplikace otevřených radionuklidů a bylo prvním pracovištěm tohoto typu v celém Československu. Hlavní náplní byla léčba tyreotoxikózy a karcinomu štítné žlázy. Oddělení navazovalo na zkušenosti radioizotopového provozu Výzkumného ústavu endokrinologického, u jehož zrodu stáli vedle doc. Šilinka RNDr. Svatopluk Röhling a Ing. Stanislav Vohnout. Oddělení v Motole bylo otevřeno v červenci 1959 a jeho prvním přednostou byl doc. Šilink. Oddělení bylo tehdy koncipováno jako samostatná jednotka, kde se počítalo s tím, že všechna vyšetření se budou dělat ambulantně a nemocní budou přijati na lůžko přímo k aplikaci léčebných dávek. K zajištění péče o nemocné po léčebných aplikacích byla zřízena v prostorách oddělení vlastní hematologické a biochemická laboratoř a byl k dispozici pohotovostní rentgen. Oddělení mělo dvacet lůžek a ambulantní činnost nebyla předpokládána. Nemocní byli převáženi do Endokrinologického ústavu k specializovaným vyšetřením, zvláště pak na scintigrafii. Postupně se ukázalo, že tento způsob není ideální, oddělení bylo dovybaveno pohybovým scintigrafem a nemocní byli postupně přijímáni již k diagnostickým pobytům a teprve poté jim byla aplikována potřebná léčebná dávka. Ale již v roce založení oddělení rozhodlo ministerstvo zdravotnictví, že funkce přednosty oddělení není slučitelná s funkcí ředitele výzkumného ústavu a proto funkce přednosty byla přenesena na MUDr. Jana Kubala. Doc. Šilink však provoz oddělení po odborné stránce vedl. Záhy navázali pracovníci oddělení těsnou spolupráci s dalšími pracovišti motolské nemocnice – ve spolupráci s chirurgickým oddělením, tehdy vedeným doc. Niederlem, byly prováděny operace nádorů štítné žlázy po předchozích aplikacích radionuklidů – tzv. „horké operace“, kdy před operací byla nemocnému aplikována léčebná dávka radiojódu, operace byla kontrolována dosimetricky a po operaci byl nemocný vrácen na lůžko na radioizotopové oddělení. Ve spolupráci s gynekologickým oddělením, tehdy vedeným doc. Šebkem, byla zahájena intrakavitární aplikace radioaktivního koloidu zlata u nádorů vaječníků. Oddělení začalo postupně fungovat jako konziliární a ambulatní endokrinologické pracoviště, jak pro motolskou nemocnici, tak i pro spádový obvod. Po onemocnění prim. Kubaly v roce 1964 převzal vedení oddělení MUDr. Jan Němec, který zůstal i vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu endokrinologického. Těsná spolupráce mezi VÚE a nemocnicí úspěšně pokračovala, rostl počet léčebných aplikací, i když distribuce nemocných se postupně měnila. Léčba radioaktivním zlatem byla v roce 1972 přenesena mimo motolskou nemocnici a začalo přibývat nemocných léčených pro nádory štítné žlázy. V posledních 15 až 20 letech je až 90 % nemocných léčeno pro karcinom štítné žlázy. Oddělení se postupně rozšiřovalo, přibyla ambulantní část, tím se umožnilo rozšíření počtu lůžek, který stoupl nejprve na 25, později na 29 lůžek, počet hospitalizovaných nemocných i léčebných aplikací stoupal. (Spotřeba radiojódu se zvýšila proti roku 1960 pětinásobně).

V roce 1985 se ukázalo, že je nezbytné zajistit pro nemocnici nejenom službu endokrinologickou, ale i diagnostické metody nukleární mediciny. Z počátku byla zahájena vyšetřování mozkové scintigrafie na pohybovém scintigrafu. Rekonstrukcí bylo vybudováno modernější pracoviště, které umožňuje diagnostiku v základním rozsahu nukleární mediciny a léčebné aplikace otevřených radionuklidů. Oddělení zajišťuje i potřeby diagnostické nukleární mediciny. Přednosta oddělení obhájil v roce 1990 habilitační docentskou práci, a na návrh děkana fakulty byla v roce 1992 zřízena klinika nukleární mediciny v dosavadních prostorách. Současně pokračují práce na výstavbě budoucí kliniky v prostorách nové fakultní nemocnice. Vedením kliniky byl pověřen doc. MUDr. Jan Němec, DrSc., který byl v roce 1993 jmenován profesorem. Oddělení se zapojilo i do pregraduální výchovy, od roku 1968 začalo zajišťovat stáže v oboru endokrinologie pro tehdejší FDL a roku 1978 byla zahájena i přednášková výuka pro obor endokrinologie. Od roku 1966 zajišťuje oddělení i výuku postgraduální a slouží jako pracoviště pro postgraduální výchovu lékařů oboru endokrinologie a nukleární mediciny. V posledním období se klinika zapojila do výuky nukleární mediciny – společně s klinikou zobrazovacích metod ji zajišťuje blokovým třítýdenním způsobem ve 4. roce studia.

Poslední aktualizace: 30. 6. 2015 / prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.