Interní klinika FN Pod Petřínem a 2. LF UK

(poslední přednosta prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.)

Interní klinika byla konstituována na nově vzniklé fakultě dětského lékařství UK v Praze v roce 1951. Jejím přednostou byl prof. MUDr. Richard Foit, DrSc. Do roku 1958 sídlila v nemocnici na Bulovce. Toho roku, po přechodu prof. Foita a několika jeho spolupracovníků do nemocnice Pod Petřínem, začalo budování nového pracoviště ve stísněných podmínkách staré nemocnice. Postupem doby se podařilo stavebními úpravami a modernizací přístrojového vybavení vybudovati odpovídající klinické pracoviště se 138 lůžky, jednotkou intenzivní péče, izotopovým pracovištěm, oddělením pro výzkum a klinickou kontrolu inzulínu a laboratoří pro výzkum pojiva.

V té době byla v nemocnici Pod Petřínem ještě druhá interní klinika vedená prof. MUDr. Vladimírem Jedličkou, DrSc., a později prof. MUDr. Otou Gregorem, DrSc., která se zabývala zvláště hematologií a gastroenterologií. V roce 1971, po odchodu prof. Foita do důchodu, převzal vedení kliniky prof. MUDr. Zdeněk Svoboda, DrSc., a v roce 1989 prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. V roce 1976, kdy byla zřízena interní klinika ve FN v Motole, byly obě interní kliniky Pod Petřínem spojeny pod vedením prof. Svobody. Na interní klinice byla věnována tradičně velká pozornost pedagogické činnosti. Vyučovala se jak interní propedeutika, tak speciální interna pro 3., 4., 5. a v poslední době i 6. ročník. Po stránce vědecko-výzkumné byly hlavními obory zájmu diabetologie a endokrinologie. Klinika se stala v tomto směru mezinárodně známým pracovištěm a centrem, kde se soustřeďovala péče o nemocné se zvláště komplikovanými stavy. Dlouhodobě se řešily významné vědecké úkoly na celostátní úrovni a realizovala i metodická vedení. Klinika spolupracovala s řadou domácích i zahraničních ústavů. Velmi plodná byla i spolupráce s farmaceutickým průmyslem při vývoji, výrobě a kontrole českých inzulínů.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.