II. dětská klinika FNM a 2. LF UK

(doc. MUDr. Jan Vavřinec, CSc.)

Také geneze II. dětské kliniky už byla uvedena. Profesor MUDr. Jiří Brdlík byl jejím přednostou už od doby, kdy z jeho podnětu vznikly dvě dětské kliniky, tj. od roku 1934. Až do roku 1945 vedl kliniky obě (za okolností, které přinesla nacistická okupace), od roku 1945 do roku 1954 byl přednostou II. dětské kliniky, kdy na jeho místo nastoupil profesor MUDr. Josef Houštěk, DrSc. Prof. Brdlík učil dlouhá léta své činnosti pediatrii stovky mediků a lékařů, habilitoval 10 docentů, z jeho kliniky vyšli naši přední dětští lékaři. Byl opravdu velikou osobností naplněnou kritičností, tolerantností, kulturností, láskou k dětem a podporou novým směrům v pediatrii. Jeho zásluhy o rozvoj našeho dětského lékařství jsou mimořádné.Profesora Houšťka vystřídal ve vedení kliniky na krátkou dobu docent MUDr. Bohuslav Mrzena, CSc., (198.–1990). V roce 1990 zastával místo zastupujícího přednosty profesor MUDr. Otto Hrodek, DrSc., a to až do konkursního řízení, kterým byl do čela kliniky jmenován současný přednosta – docent MUDr. Jan Vavřinec, CSc. Klinika má v současnosti 109 lůžek rozmístěných na pěti odděleních.

Hlavní zaměření kliniky zahrnuje dětskou hematologii, dětskou diabetologii a endokrinologii, problematiku chronických respiračních onemocnění, dětskou kardiologii, otázky systémových autoimunních onemocnění všech typů a akutních i chronických onemocnění kojenců. Při hematologickém oddělení, které vedl dlouhá léta prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc., a v současnosti je řídí jeho žák docent MUDr. Jan Starý, CSc., je zřízena jednotka transplantace kostní dřeně. Její aktivita probíhá v součinnosti s klinikou dětské onkologie FNM a 2. LF UK. Na hematologickém oddělení jsou léčena všechna hematologická onemocnění dětského věku, zejména leukémie, dřeňové útlumy, anémie a krvácivá onemocnění. Diabetologické pracoviště koordinuje péči o diabetické děti v celé ČR (doc. MUDr. Jan Vavřinec, CSc,), v rozsahu péče o veškeré endokrinopatie je zvláštní zájem zaměřen na poruchy růstu (as. MUDr. Jan Lébl, CSc.) a poruchy pohlavního vývoje (as. MUDr. .........). Dlouhou tradici kliniky v péči o chronická respirační onemocnění (asthma bronchiale, vrozené vady dýchacího ústrojí, plicní fibrózy) založil prof. Houštěk a pokračovaly v ní docentky MUDr. Marta Čopová, CSc., a nyní MUDr. Blanka Suková. Komplexní zajištění dětí s cystickou plicní fibrózou zajišťuje po léta na vysoké úrovni docentka MUDr. Věra Vávrová, DrSc. Kardiologické pracoviště (doc. MUDr. Věra Hroboňová, CSc.) se ve spolupráci s Kardiocentrem FNM stará o děti s vrozenými vývojovými vadami, chorobami myokardu a další.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.