Dětská stomatologická klinika FNM a 2. LF UK

(doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc.)

Historie dětské stomatologické kliniky (dále DSK) 2. LF UK začíná koncem padesátých let v bývalé dětské fakultní nemocnici na Karlově, kdy na fakultu dětského lékařství přišel prof. MUDr. Jaroslav Komínek, DrSc., tehdy ještě jako aistent. Jeho strhující nadšení, nezměrná píle, široký rozhled i důslednost v prosazování nejnutnějších potřeb vedly k postupnému rozvoji oboru. 4. 12. 1970 byl zahájen provoz kliniky v nové nemocnici v Motole. Na rozvoji její lůžkové části má velkou zásluhu prim. MUDr. Aleš Křehlík, který tu působil deset let. Poliklinická část DSK byla otevřena v září 1978. Každý z dosavadních přednostů kliniky dal svojí osobností a prací klinice určitý vklad. Prof. MUDr. Jaroslav Komínek, DrSc. (prozatímní přednosta od 1. 1. 1973 do 31. 12. 1975, přednosta od 1. 1. 1976 do 2. 3. 1986), zakladatel kliniky, poskytl klinice teoretický základ a prakticky realizoval potřebu poskytovat dětským pacientům komplexní stomatologickou péči, která respektuje fyziologické i biologické zvláštnosti dětského organizmu a odpovídá i moderním požadavkům na psychoprofylaxi. Doc. MUDr. Jan Handzel, CSc., (zastupující přednosta 3. 3. 1986 – 30. 4. 1986, přednosta od 1. 5. 1986 do 14. 11. 1990) zaměřil svůj vědecký zájem mimo jiné na kolagenolytickou aktivitu některých tkání dutiny ústní a paradentopatie dětského věku. Doc. MUDr. Jiří Ramba, CSc., (přednostou od 15. 11. 1990 do 16. 9. 1992), stomatochirurg, popsal růstovou asymetrii obličeje a zabýval se remodelačními pochody obličejové kostry. Je spolupracovníkem prof. MUDr. E. Vlčka, DrSc., při výzkumu historických osobností naší minulosti. V konkurzním řízení na nového přednostu kliniky uspěl doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc., chirurg z oddělení obličejové a čelistní chirurgie ÚVN Střešovice, jehož cílem je vybudovat centrum pro děti s kraniofaciálními malformacemi. V současné době má lůžkové oddělení 18 lůžek a 2 operační sály. Hospitalizováno je v průměru 550 pacientů ročně. Nejpočetnější skupinu hospitalizovaných tvoří děti, kterým je sanován chrup v celkové anestezii. Spektrum operací zahrnuje výkony ortodonticko-chirurgické, výkony dentoalveolární chirurgie, obličejové a čelistní traumatologie, korekce získaných a vrozených obličejových vad. Přijímány jsou také děti se závažným primárním systémovým onemocněním, u kterých je v rámci celkové léčby nutné stomatologické ošetření. Počet pacientů ošetřovaných na poliklinické části DSK se zvýšil z původních 6800 na 15000 ročně. Ambulantní lékaři zajišťují stomatologickou péči pro pacienty zaslané z terénu, včetně ošetření drobných orofaciálních a dentoalveolárních poranění. Na chirurgickém sálku, kde je průměrně ročně ošetřeno 500 dětí, je nejčastější indikací k ošetření v celkové anestezii kazivá destrukce chrupu pětiletých dětí. Dále se tu provádějí v lokální anestézii operace paradentologické a ortodonticko-chirurgické. V osmi specializovaných poradnách zajišťují diagnostiku a terapii odborní lékaři i z lůžkové části. V laboratoři, která zahájila činnost v roce 1978, se zhotovují veškeré ortodontické a protetické práce – terapeutické i rekonstrukční – zaměřené na dětský věk, včetně zpracování drahokovových i náhradních slitin.

Hlavním úkolem školských pracovníků DSK je pregraduální výuka stomatologie posluchačů 4. ročníku 2. LF UK. Výuka probíhá systémem blokových stáží. Lékaři, pod vedením doc. MUDr. J. Handzela, CSc., se také podílejí na postgraduální výuce pedostomatologů ve spolupráci s Institutem pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. Na klinice také probíhají praktické i teoretické zkoušky pro získání nástavbové atestace z pedostomatologie. Výzkumná činnost sleduje řadu aktuálních problémů v pedostomatologii.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.