Dermatovenerologická klinika FN Na Bulovce a 2. LF UK

(prof. MUDr. Pavel Barták, CSc.)

Pavilon pro choroby kožní a pohlavní byl v areálu nemocnice na Bulovce otevřen roku 1937. V jeho čele stál profesor MUDr. Karel Hübschmann, kterého vystřídal roku 1954 docent MUDr. Jan Obrtel. 1. ledna toho roku se stalo toto pracoviště výukovou základnou katedry dermatovenerologie Ústavu pro doškolování lékařů a farmaceutů. Po odchodu doc. Obrtela byla vedením oddělení pověřena as. MUDr. Anna Voldánová (1960), která předala v roce 1963 oddělení novému přednostovi – docentu MUDr. Adolfu Kůtovi. Oddělení se stalo v roce 1967 kožní klinikou Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, jejímž přednostou se stal doc. Kůta. Po jeho emigraci v roce 1968 zastávala jeho funkci docentka MUDr. Anna Fadrhoncová, která se stala přednostkou v roce 1970 a setrvala jí až do roku 1990. Výukou studentů FDL byla klinika pověřena v říjnu roku 1984. Do té doby probíhaly stáže z dermatovenerologie na I. interní klinice FVL UK. Kliniku pak přechodně řídil primář MUDr. Jiří Bílek, CSc. – do jmenování nového přednosty, kterým se stal v září 1990 docent MUDr. Pavel Barták, CSc., jmenovaný v prosinci 1991 profesorem. Na klinice jsou zřízeny specializované ambulance – dětská, alergologická, flebologická, pro lymskou borreliózu, pigmentové névy a otoky končetin. Klinika disponuje histologickou a mykologickou laboratoří, dermatologickou operativou, fototerapií a kryoterapií. Nově byla otevřena specializovaná ambulance pro choroby pohlavní. Čtrnáctidenní bloková výuka oboru probíhá v 5. ročníku a podílí se na ní kromě kliniky i poliklinické kožní oddělení pro děti ve FNM.

Vědeckovýzkumná činnost kliniky je zaměřena na problematiku erysipelu (ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem řeší otázky jeho patogeneze a recidiv) a lymské borreliózy (ve spolupráci s několika klinikami 1., 2. i 3. LF UK a dermatologickou klinikou vídeňské univerzity).

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.