Chirurgická klinika dospělých FNM a 2. LF UK

(doc. MUDr. Josef Dvořák, CSc.)

Chirurgické oddělení Městské nemocnice v Motole vzniklo během 2. světové války jako oddělení všeobecné chirurgie, které vedl jeden z nejvýznačnějších českých chirurgů – profesor MUDr. Jiří Diviš. Po skončení války nastoupil na místo primáře profesor (tehdy docent) MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc., syn vynikajícího chirurga, který mu byl vzorem. Přišel po 13 letech práce na I. chirurgické klinice v Praze (vedené profesorem Arnoldem Jiráskem) s jasnými představami a pevnými zásadami, kterým chtěl dostát. Ve svízelných podmínkách, jen s hrstkou nadšenců, začal rozvíjet chirurgii v celé její šíři (včetně neurochirurgie a chirurgie hrudní). Na oddělení vznikly úseky, které na jiných chirurgických pracovištích dosud neexistovaly, např. stanice intenzivní péče a v roce 1957 založená stanice endoskopická. Do velké šíře a hloubky byla rozvíjena hlavně gastroenterochirurgie a v jejím rámci zejména chirurgie žlučových cest. Logickým důsledkem usilovné práce oddělení byl v roce 1967 vznik chirurgické kliniky. Zpočátku to byla IV. chirurgická klinika FVL a od roku 1971 chirurgická klinika dospělých FDL. Klinika měla vynikající pověst a osobnost prof. Dr. B. Niederla, DrSc., ovlivnila vývoj mnoha jeho spolupracovníků, z nichž řada v motolské nemocnici stále pracuje.

V roce 1975 nastoupil do čela kliniky profesor MUDr. Vladimír Nahodil, DrSc., (zpočátku jako docent) a v návaznosti na gastroenterochirurgickou tradici rozvíjel se spolupracovníky další úseky chirurgie (otázky akutní ileofemorální trombózy, diabetické gangrény, lymfovenózní anastomózy při ascitické formě jaterní cirkózy, chirurgické léčby plicních nádorů, závažných poranění hrudníku a hlavně chirurgické léčby onemocnění štítné žlázy). Na klinice byla zřízena celá řada specializovaných ambulancí – cévní, mamologická, proktologická, gastroenterologická a pro onemocnění pankreatu. V návaznosti na původní představy prof. Dr. B. Niederla, DrSc., se rozvíjela práce endoskopické skupiny, běžně se prováděla a provádí akutní i plánovaná vyšetření horní i dolní části trávicí trubice včetně ERCP, endoskopické sfinkterotomie s extrakcí kamenů ze žlučových cest, opichy jícnových varixů, polypektomie i dilatace stenóz neopyloru po resekčních výkonech. Zřízena byla lůžková jednotka intenzivní péče. Od listopadu 1990 je přednostou kliniky docent MUDr. Josef Dvořák, CSc. Pokračuje výborná spolupráce s klinikou nukleární mediciny profesora Němce, ale i s ušní, nosní a krční klinikou a klinikou oční při řešení onemocnění štítné žlázy (nádory, závažné formy tyreotoxikóz a orbitopatií, reoperace na štítné žláze). V roce 1992 byly zavedeny laparoskopické operace a užívání stapplerů v proktologii. Laparoskopické operace se užívají nejen pro odstranění kamenů ve žlučníku, ale také k odstranění červovitého výběžku slepého střeva a výhledově pro operace kýl a některých onemocnění žaludku a tlustého střeva. Rozvíjí se chirurgie jater (resekce, v krátké budoucnosti a ve spolupráci s klinikou dětské chirurgie FNM transplantace). Dostavbou nového plicního oddělení FNM se zvýšil počet operací plic, který bude nepochybně dále narůstat. Zlepšila se úroveň péče traumatologické.

Klinika zajišťuje výuku chirurgie pro posluchače 3.–6. ročníku fakulty. Snahou učitelů je poskytnout studentům dobré základy pro lékařské povolání, což předpokládá: 1. velmi dobré znalosti z obecné chirurgie, které se promítají do každodenní činnosti každého lékaře; 2. znalosti indikací ke konzervativnímu či operačnímu postupu v oblasti speciální chirurgie, pochopení základních principů chirurgické léčby, úskalí a komplikací diferenciální diagnostiky, zejména při akutních chirurgických onemocněních; 3. získání zručnosti v určeném souboru základních praktických úkonů a dovedností; 4. získání správného vztahu k chirurgickým nemocným. Student by si měl z výuky chirurgie odnést i to, že teoretické poznatky a technický rozvoj mění přístupy k některým onemocněním daleko rychleji než se obměňují skripta a celostátní učebnice.

Vědeckovýzkumná práce kliniky je zaměřena převážně na otázky chirurgie štítné žlázy, chirurgie biliární, zavádění laparoskopických metod do chirurgie, diagnostiku a léčbu akutní pankreatitidy, Crohnovy choroby, nádorů tlustého střeva, akutní střevní onemocnění, léčení diabetických gangrén, akutní ileofemorální trombózy a komplexní léčení nádorů prsu. V nové nemocnici pro dospělé ve FN Motol se plánuje zřízení chirurgické kliniky (klinik) s 324 lůžky. Předpokládá se, že toto množství pokryje potřebu všeobecně chirurgických lůžek i všech nástavbových oborů včetně kardiochirurgie a transplantační jednotky.

Poznámka: Na chirurgické klinice byla původně pěstována i urologie. V roce 19.. se vyčlenila vznikem samostatného urologického oddělení FNM pod vedením primáře MUDr. Ivana Kawaciuka, CSc., který se podílí na výuce urologie jako externí učitel fakulty.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.