Snažili jsme se specializační přípravu mladých lékařů zbytečně neodkládat

Jak fungovalo specializační vzdělávání v době koronavirové krize? Čtěte v rozhovoru s prof. MUDr. Vojtěchem Havlasem, Ph.D., proděkanem pro specializační vzdělávání.


Prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., proděkan pro specializační
vzdělávání, celoživotní vzdělávání a vnější vztahy
Na rozdíl od IPVZ, které v souvislosti s epidemií koronaviru zrušilo všechny výukové aktivity – zkoušení i kurzy, viz zde, fakulty včetně 2. lékařské v rámci možností fungovaly. Co konkrétně a jakou formou v oblasti specializačního vzdělávání za poslední měsíce proběhlo a probíhá?

Na počátku epidemiologické krize nebylo vůbec jasné, jaký směr celkový vývoj situace nabere. Zda půjde o krátkodobá opatření v horizontu dvou až tří týdnů, či zda se bude jednat o dlouhodobější paralýzu fungování společnosti, jak se nakonec bohužel ukázalo. Lékařské fakulty od prvních krizových dnů cestou Koordinační rady pro specializační vzdělávání spojily své síly a začaly ihned řešit, jak v dané situaci přizpůsobit či modifikovat proces specializační přípravy, samozřejmě ve snaze respektovat nařízení vlády na straně jedné a současně zachovat v maximální možné míře chod specializačního vzdělávání na straně druhé.

Po důkladné analýze situace, souvisejících rizik a potenciálních problémů souvisejících s provozem specializačního vzdělávání a relevantních právních souvislostí, jsme přistoupili k přijetí prvních opatření.

Hned na počátku krize bylo rozhodnuto začít s přípravami distanční formy pořádání předatestačních kurzů tam, kde to typ kurzu umožňoval. Během několika dnů se podařilo distanční formu výuky nastartovat na všech lékařských fakultách, především v oblasti zmíněných kurzů. První zásadnější restriktivní opatření byla datována někdy kolem 13. 3. 2020, jak postupem času nabývaly vládní omezení na intenzitě, byli jsme ve druhé polovině března nuceni také v rámci specializačního vzdělávání rozhodnout o dočasném útlumu některých vzdělávacích aktivit. Proto bylo 20. 3. 2020 přistoupeno k dočasnému přerušení konání kmenových a atestačních zkoušek, nejprve s výhledem do 30. 4. 2020. Posléze jsme, po další důkladné analýze a po konzultaci s MZČR, přistoupili k rozhodnutí organizaci kmenových zkoušek dále nebrzdit a naopak jsme přijali opatření umožňující svázanou situaci postupně rozvolňovat, na některých fakultách tak plánované kmenové zkoušky od počátku dubna za přísných hygienicko-epidemiologických opatření řádně proběhly. Bylo tomu tak i na 2. lékařské fakultě, kde v průběhu dubna proběhly kmenové zkoušky z oborů Urologie, Anesteziologie a Radiologie. Zkoušky zrušené z důvodu primárních opatření na přelomu března a dubna byly přeloženy na červen 2020. Na naší fakultě byla z důvodu koronavirové krize odložena pouze jedna atestační zkouška v oboru Soudního lékařství.

Jakým způsobem byla zabezpečena ochrana všech zúčastněných a eliminace možnosti nákazy?

Zpočátku bylo rozhodnuto o krátkodobém přerušení konání zkoušek, a to z důvodu prvotních velmi restriktivních opatření vlády s omezením pohybu osob v rámci ČR, která nám nedovolovala osobní účast členů komise, zkoušeného apod. Postupně jsme v koordinaci s ostatními lékařskými fakultami přistoupili na kompromisní řešení, ve snaze vyjít mladým lékařům vstříc a neodkládat zbytečně jejich specializační přípravu. Jen díky tomu mohly za přísných opatření na jednotlivých fakultách proběhnout některé z plánovaných kmenových zkoušek v původních termínech. Atestační zkoušky z předmětů, kde je předpokládána praktická část s účastí pacienta, musely být odloženy. Náhradní termíny byly ve všech případech zvoleny ještě v letních měsících, nejčastěji v červnu 2020 tak, abychom maximálně vyšli vstříc potřebě mladých školenců v přípravě na specializaci. Aktuálně byly MZČR nové termíny již zveřejněny.

Funguje pro oblast specializačního vzdělávání distanční výuka? Pokud ano, jak probíhá? Jaké platformy pro tuto formu výuky se nejvíce osvědčily?

Jak bylo zmíněno výše, distanční výuka byla nastartována pro základní povinné specializační kurzy vzápětí po vypuknutí koronavirové krize. Jedná se např. o povinné kurzy základů legislativy, radiační ochrany, prevence užívání návykových látek apod. Pro výuku se nám nejvíce osvědčila platforma Zoom a další videokonferenční platformy poskytnuté univerzitami. Distanční výuka v rámci specializační přípravy nadále probíhá v nejrůznějších formách, od jednoduchého sdílení výukových materiálů přes email či na dedikovaných serverech, přes časově náročné videokonference s distanční účastí přednášejících i posluchačů, popř. s využitím předem nahraných přednášek, které jsou lékařům nasdíleny, až po sofistikovaný e-learning.

Jak nyní řešíte praktické kurzy?

Specializační kurzy, kde je předpoklad praktické výuky, či účasti palety předních odborníků z nejrůznějších koutů ČR, kdy je logistika on-line výuky náročnější, probíhají i nadále prezenční formou a již nyní se za adekvátních režimových opatření opět rozbíhají.

Byl ze strany školenců o nepřerušené pokračování kurzů a zkoušek zájem? Nebo se projevilo jejich nasazení „v první linii“ a větší zátěž, související s epidemií koronaviru?

Ukazuje se, že mladí lékaři v přípravě na specializaci mají ve většině případů snahu dokončit specializaci v co možná nejkratším čase, i přes probíhající koronavirovou krizi. V tomto ohledu se lékařské fakulty i ministerstvo maximálně snažily a snaží vyjít školencům vstříc. Ať již, z mého pohledu relativně odvážným a maximálně vstřícným, výše zmíněným rozhodnutím připustit konání kmenových zkoušek i v čase nejtvrdších epidemiologických opatření, tak přípravou nejrůznějších forem distanční výuky s cílem zabránit zásadnějšímu ochromení specializačního vzdělávání. V případě zkoušek, kde aktuální situace opravdu nedovolila jejich konání, byly již zveřejněny termíny náhradní, a to v období června 2020. 

Jste spokojeni s komunikací, informacemi a podporou ze strany IPVZ?

Lékařské fakulty působí v rámci systému specializačního vzdělávání jako autonomní struktura na základě Veřejnoprávní smlouvy čtyř univerzit s MZČR, bez vazby na IPVZ ve smyslu zásahů do organizace či metodiky. Garantem a metodikem specializační přípravy je MZČR, organizaci a koordinaci specializačního vzdělávání lékařů zajišťuje Koordinační rada. V tomto smyslu je daná otázka do jisté míry bezpředmětná. Avšak je nutno přiznat, že nás v průběhu vrcholu koronavirové krize překvapilo oficiální vyjádření na webových stránkách IPVZ v tom smyslu, že veškeré výukové aktivity jsou zastaveny, včetně specializační přípravy na lékařských fakultách. Jak vidíte z popisu geneze celé situace, bylo tomu právě naopak.

S jakými úskalími se – odhlédneme-li od současné mimořádné situace – oblast specializačního vzdělávání lékařů nejvíc potýká? Jinými slovy, co funguje špatně a vyžaduje změnu? A je naopak něco, co funguje v současném systému dobře?

Asi nejzásadnějším současným problémem specializačního vzdělávání jsou procesní průtahy a administrativní složitost systému akreditací jak zdravotnických zařízení pro účely vlastního specializačního výcviku, tak vzdělávacích institucí (fakult) pro teoretické zajištění specializační přípravy. Oblast specializačního vzdělávání sužuje také prodlužované právní vakuum v podobě některých chybějících prováděcích předpisů k novele zákona 96/2005, který nabyl platnosti 1. 7. 2017. Jakkoli tyto dlouhodobě očekávané související vyhlášky postupně spatřují světlo světa, je řada opatření, která stále čekají na své vydání. Některé z vydaných vyhlášek považujeme za kvalitativně ne zcela optimální a jsme nuceni tlačit na jejich úpravu tak, aby umožňovaly bezproblémový procesní průchod specializační přípravy. Často se totiž jedná o složitý kompromis mnoha zájmových skupin a kýžený výsledek dobrého záměru se na konci liší od reálné potřeby systému.  Kéž by se do konce tohoto roku ministerstvu úspěšně podařilo celou paletu tuším devatenácti s tímto zákonem souvisejících vyhlášek doplnit!

Co čeká 2. lékařskou fakultu v souvislosti s předsednictvím KOR, které nastane v příštím roce?

V roce 2021 s největší pravděpodobností převezme 2. LF po sedmi letech opět otěže agendy specializačního vzdělávání. Upřímně, předsednictví Koordinační rady pro specializační vzdělávání spočívá v nikdy nekončící komunikaci napříč systémem, představuje obrovský nápor na agendu oddělení specializačního vzdělávání předsedající fakulty a pouze a jen každodenní starosti, takže není moc na co se těšit. Velmi si přeji, aby se nám společnými silami podařilo vymanit ze současné složité situace dané covidem a abychom v tomto ohledu měli pro další léta klid pro práci na poli specializační přípravy mladých lékařů. Také si přeji, abychom uměli hledat rozumné kompromisy a sladit mnohdy roztříštěné zájmy nejrůznějších zájmových skupin „mladých“ i „starých“ mezi lékaři. Je jasné, že vždy nelze získat všechny pro uniformní názor, jsem však přesvědčen, že je možné dosáhnout účelných kompromisů, ze kterých bude systém do budoucna profitovat. A právě toto bych byl rád, abychom si jako lékařská komunita společně vzali do nejbližších let za cíl.

Nějaký vzkaz závěrem?

Rád bych využil této příležitosti a upřímně poděkoval všem pracovníkům referátů specializačního vzdělávání na lékařských fakultách za jejich nasazení i v tomto těžkém čase, všem garantům oborů a všem lektorům za jejich flexibilitu a rychlou orientaci v nově vzniklé situaci, děkanům lékařských fakult a ministerstvu zdravotnictví za podporu a vstřícnost při řešení nejrůznějších krizových situaci v uplynulých týdnech a v neposlední řadě všem mladým lékařům a školencům za neuvěřitelné nasazení při jejich odborné přípravě a za pochopení jistě ne vždy optimálních řešení, které si složitá organizace specializačního vzdělávání žádá.

Děkuji za rozhovor.
Vydáno: 26. 5. 2020 / Poslední aktualizace: 26. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková