Doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.

Proděkanka pro studium klinických oborů

  • studijní záležitosti studentů 4. až 6. ročníku magisterského studia, včetně zahraničních studentů
  • studijní pobyty a stáže pregraduálních studentů
  • přijímací řízení pro magisterské studium zahraničních studentů
     

@email

 

Curriculum vitae

Studia a postgraduální vzdělání

1973–1979 Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze
1984 atestace I. stupně, obor pediatrie
1984 obhajoba kandidátské disertační práce, titul CSc.
1989 atestace II. stupně, obor pediatrie
2001 obhajoba habilitační práce, jmenování docentkou pro obor pediatrie
2006 atestace, obor dětská nefrologie

 

Klinická, vědecká a pedagogická praxe

1984–dosud 1. dětská klinika UK a FN Motol, resp. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol (od r. 2004), jako sekundární lékařka, odborná asistentka, od r. 1989 jako vedoucí lékařka kojeneckého oddělení, od r. 2001 jako docentka
1983–1984 sekundární lékařka, 1. dětská klinika UK a FN Motol, Praha
1979–1983 interní aspirantura, 1. dětská klinika UK a FN Motol, Praha

 

Členství v odborných společnostech

Evropská společnost pro dětskou nefrologii (ESPN)
Česká pediatrická společnost
Česká nefrologická společnost
Česká společnost pro enterální a parenterální výživu
Člen výboru Pracovní skupiny dětské nefrologie při České Pediatrické společnosti (od r. 2013)

Rozhovor při nástupu do funkce (březen 2014)

Co plánujete řešit v oblasti, kterou máte v kolegiu děkana na starost, jako první?
Zkvalitnění výuky státnicových oborů tím, že by se mohl systém stáží modifikovat dle průběhu stáží při K10, tj. studenti (v počtu 2–3) by byli přiděleni jmenovitě k jednotlivým asistentům (sekundárním lékařům). Zkušebně jsme začali na Pediatrické klinice od února 2014.

Jaké hlavní cíle a úkoly pro toto volební období jste si stanovila? Jaké konkrétní kroky budete dělat pro jejich realizaci?
Více praktické výuky – snad určitá možnost nákupu výukových modelů z Fondu mobility.
Striktněji dodržovat ve 4. až 6. ročnících rovnoměrné počty studentů ve studijních skupinách. Přestupy – samozřejmě – umožňovat v případech zahraničních stáží či v případech doložených závažných důvodů.
Rozšířit bilaterální výměnné stáže s vybranými univerzitami (např. od akademického roku 2012/2013 nově výměnné stáže s Wakayama University, zatím však v omezeném počtu studentů, cca 2 ročně).
Rozšířit spektrum (nikoliv zatím počet) přijímaných zahraničních studentů, mimo jiné i na základně stávajících či nově uzavřených smluv s agenturami (stabilně Portugalsko, nově Itálie, Německo a jiné). Od akademického roku 2013/2014 již v 1. ročníku studuje početnější skupina německých studentů.

Na co z minulého období budete chtít navázat a kde naopak vidíte největší prostor pro zlepšení nebo změnu?
Od letošního akademického roku 2013/14 se podařilo zajistit výuku nového klinického oboru K10 pro studenty 5. ročníků, dle ankety zatím s kladnou studentskou odezvou. Od letního semestru roku 2014 bude výuka předmětu rozšířena i pro zahraniční studenty. Ve stejnou dobu (po delších diskusích s vedením nemocnice) byl zajištěn studentům, kteří stážují na předstátnicových oborech (pediatrie, gynekologie, interna, chirurgie), vstup do systému UNIS/KOMPLEMENT. Mohou tak během pobytu na klinice nahlížet do všech výsledků, konsilií a denních vizit pacientů.

Co má ráda...

Víno, nebo pivo?
Víno.

Káva, nebo čaj?
Ana partes, když čaj, tak sypaný Earl Grey.

Salát, nebo steak?
Salát.
 
Auto, nebo motorka?
Auto.

Hory, nebo moře?
Dříve hory, nyní moře.

Pěšky, nebo na kole?
Pěšky.

Zima, nebo léto?
Léto.

Film, nebo kniha? Který/á?
Kniha, momentálně Alice Munroová: Příliš mnoho štěstí.

Viz také

Rozhovor z 10. 3. 2010

Vydáno: 28. 3. 2014 / Upraveno: 14. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková