Otevřena nová Laboratoř hmotnostní cytometrie

Doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., řešitel projektu
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Rozpoznat jedinou leukemickou buňku mezi 100 000 zdravými a zjistit, jaké jsou její funkční vlastnosti – i to umožní nová unikátní technologie, tzv. hmotnostní cytometrie, kterou v těchto dnech v laboratoři buněčné analýzy CLIP na 2. lékařské fakultě uvádí do provozu tým vedený doc. MUDr. Tomášem Kalinou, Ph.D. Přístroj, který má výrobní číslo 94 na světě a je jediný svého druhu v České republice, prohloubí poznání o leukemických buňkách léčených pacientů a pomůže tak zlepšit léčbu pacientů, zejména dětí. Pořízen byl z prostředků získaných v rámci projektu „CLIP Leukémie: buněčná analýza hmotnostní cytometrií“, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/21540, spolufinancovaného z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html).

Extrémně citlivé měření umožní hematoonkologům lépe cílit léčbu a tím snížit zátěž a vedlejší účinky léčby. Pacienti (v případě Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol děti) budou mít vyšší šanci na plnohodnotnou kvalitu života po léčbě jinak smrtelného onemocnění. Cytometr umožní sledovat účinek šetrných inhibitorů signálních cest uvnitř buněk, které dokážou zasáhnout pouze buňky leukemické, ale nezasahují výrazné buňky zdravé. Takto bude možné vybrat „na míru“ nejvhodnější lék pro daného pacienta s konkrétní leukemickou buňkou, která je na dané signální cestě závislá.

„Pořízení tohoto špičkového přístroje je v kontextu práce naší kliniky jen mezníkem na velmi dlouhé cestě, která začala ještě před rokem 1989 v osobách prof. Kouteckého u solidních nádorů a prof. Hrodka u leukémií. Oba se snažili léčbu dětí zlepšit a dostat na evropskou úroveň,“ vysvětluje Tomáš Kalina, řešitel projektu z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. „Následně prof. Starý měl za cíl vybudovat laboratorní zázemí, protože věděl, že to je podmínkou úspěchu léčby, no a já patřím ke 2. generaci zakladatelů laboratoří CLIP po doc. Hrušákovi, který založil cytometrickou část, a prof. Trkovi, který založil molekulárně genetickou část.  Tím, jak se naše skupina rozrostla, jsem se mohl věnovat do hloubky technologii. Mým cílem je zajistit translaci, tedy aby se to, co jsme schopni dokázat technicky, povedlo přeložit do lepších diagnostických postupů, většího pochopení nemoci, a potažmo vedlo k tomu, že budeme schopni nabídnout lepší léčbu pro pacienty.“

Doposud používané diagnostické metody neumožňují přímé zaměření na jednotlivé buňky a jejich funkční vlastnosti. V případě agresivních forem nemoci se přitom někdy vyselektuje malé množství obzvláště nebezpečných (rezistentních) leukemických buněk, na které léčba neúčinkuje. Nová metoda hmotnostní cytometrie tato omezení překonává, umožňuje např. zvýšit počet měřených znaků z dosavadních 9 až na téměř 100. Kromě vývoje nových metod na diagnostiku leukémií bude využita i k zavedení nových testů v imunologii a hlubšímu pochopení dalších jevů, odehrávajících se v buňce.

Ve výsledku bude laboratoř CLIP na 2. LF UK patřit k několika špičkovým laboratořím, které disponují touto revoluční technologií. Zcela unikátně to však bude v kontextu laboratoře, ve které probíhá zároveň základní výzkum i klinická diagnostika, což umožňuje účinnější přenos základních poznatků do praxe. Laboratoř bude spolupracovat s českými i zahraničními výzkumnými organizacemi.

„Byl bych rád, aby to, co děláme, a možnosti, které máme, sloužily jako inspirace pro naše mladší kolegy, ať už studenty nebo mladší doktorandy,“ říká doc. Kalina. „Možnosti jsou obrovské a nikdo z nás si neumí přesně představit, co se bude dít za pět nebo deset let. Je dobré, aby studenti pochopili, že na univerzitě se jednak mohou naučit spoustu věcí od starších kolegů, ale zároveň musí mít ambice ono množství znalostí a jejich použití sami rozmnožovat a aktivně přispívat k tomu, abychom toho víc věděli, uměli, víc dokázali a byli prospěšní sobě navzájem i pacientům. Tento boj a úsilí dozvědět se víc nikdy nekončí, a každý jednotlivý člověk, který do toho procesu přinese maximum svého možného, udělá obrovský kus práce. Takové lidi potřebujeme nejen my, ale i jiné kliniky, univerzita i nemocnice. Jestli pořízení technologie, která vypadá trochu jako sci-fi, někoho inspiruje, aby se stal součástí něčeho, co bylo do nedávné minulosti nemyslitelné, budu za to rád,“ dodává.

Fotoreportáž ze slavnostního otevření nové Laboratoře hmotnostní cytometrie, kterého se zúčastnil i mj. rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., děkan 2. LF UK prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., nebo prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, si můžete prohlédnout níže (autorkou fotografií je Lucie Galdová). Přehled o tom, jak o nejmodernějším cytometru v České republice, který zpřesní diagnostiku dětských leukémií, informovala média včetně České televize, najdete zde.

Laboratoře CLIP, které jsou součástí Kliniky dětské onkologie a hematologie 2. LF UK a FN Motol,
patří k publikačně nejproduktivnějším pracovištím fakulty. Tým CLIP vedený prof. MUDr. Janem Trkou, Ph.D.,
je multioborový a je sestaven tak, aby zajistil specializované úkoly diagnostické i výzkumné, technologicky
náročné metody a bioinformatické zpracování dat. Laboratoř CLIP-cytometrie, vedená doc. MUDr. Ondřejem
Hrušákem, Ph.D., je největším cytometrickým centrem v ČR (počtem instrumentů, počtem změřených vzorků,
komplexitou dat i publikační aktivitou). Význam laboratoře je reflektován i zapojením do lokálních, českých
i mezinárodních projektů s vysokou publikační úspěšností a vývojem nových metod. Doc. MUDr. Tomáš
Kalina, Ph.D., řešitel projektu, je zapojen v International Society for Advancement of Cytometry a je předsedou
České společnosti pro analytickou cytometrii. Vývoj cytometrických diagnostických metod probíhá mj.
ve spolupráci s mezinárodní organizací EuroFlow. Zapojení diagnostických postupů do nejúspěšnějšího
světového protokolu pro léčbu dětských leukémií je umožněno dlouhodobou prací v mezinárodní skupině
I-BFM SG. Pracovníci CLIP jsou členy mnoha českých, evropských i amerických hematologických společností.
Vydáno: 20. 2. 2015 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková