Opatření děkana č. 7/2018

Opatření děkana č. 7/2018
k provedení
Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy ze dne 21. 12. 2017


 I.
Základní ustanovení

Toto opatření děkana doplňuje a upřesňuje některé konkrétní podmínky a postupy na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) při uplatňování ustanovení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy, který nabyl účinnosti dne 22. 12. 2017 (dále jen „VMP“) a Kolektivní smlouvy uzavřené mezi Univerzitou Karlovou a odborovými svazy (dále jen „KS“), a dále upravuje podmínky a postupy v některých vybraných případech z personální a mzdové oblasti, které nejsou upraveny ve VMP a/nebo KS.
 

II.
Stanovení mzdového tarifu (čl. 5 VMP)

Mzdový tarif stanoví Personální a mzdové oddělení 2. LF UK podle zařazení pracovníka do mzdové třídy dle čl. 4 VMP. Výše tarifních mezd v jednotlivých mzdových třídách platná pro 2. LF UK je uvedená v příloze č. 1 tohoto opatření. Tato příloha je k dispozici u vedoucího Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK.
 

III.
Příplatek za vedení (čl. 6 VMP)

Výši příplatků za vedení stanovuje jednotlivým vedoucím pracovníkům děkan fakulty. Návrh na příplatek za vedení vedoucím oddělení děkanátu předkládá děkanovi tajemník fakulty. Rozpětí příplatků za vedení se řídí VMP.
 

IV.
Příplatek za vedení při zastupování (čl. 7 VMP)

Příplatek za vedení při zastupování stanovuje v jednotlivých případech děkan fakulty. Návrh na příplatek za vedení při zastupování předkládá děkanovi vedoucí pracoviště nebo tajemník fakulty. Výše příplatku za vedení při zastupování se řídí VMP.
 

V.
Osobní příplatek (čl. 8 VMP)

Osobní příplatek vedoucím pracovišť stanovuje děkan fakulty. Ostatním pracovníkům fakulty navrhuje osobní příplatek vedoucí pracoviště. Pracovníkům děkanátu navrhuje osobní příplatek tajemník fakulty ve spolupráci s vedoucím příslušného oddělení děkanátu. Výši osobního příplatku vždy schvaluje děkan fakulty. Maximální výše osobního příplatku je upravena ve VMP.
 

VI.
Odměny (čl. 16 VMP)

Z důvodů uvedených v článku 16 VMP může být pracovníkovi fakulty udělena odměna. O poskytnutí odměny hrazené z rozpočtu pracoviště rozhoduje vedoucí pracoviště. O poskytnutí odměny hrazené z prostředků grantu rozhoduje hlavní řešitel grantu. O poskytnutí ostatních odměn rozhoduje děkan fakulty.
 

VII.
Ostatní příplatky a doplatky

Složka mzdy nazvaná Ostatní příplatky a doplatky zahrnuje výhradně částku za zvýšené úsilí při řešení grantových projektů. Maximální výše této složky odpovídá výši tarifní mzdy, která pracovníkovi náleží z prostředků grantů. Na návrh Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK stanovuje výši této částky děkan fakulty.
 

VIII.
Splatnost mzdy (čl. 19 VMP)

Mzda je splatná pozadu za kalendářní měsíc, a to vždy ke čtrnáctému dni následujícího kalendářního měsíce. Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo na státem uznaný svátek, je mzda splatná v poslední předcházející pracovní den. Z vážných provozních důvodů může děkan fakulty stanovit výjimečně den splatnosti mzdy na jiný termín za podmínky dodržení ustanovení čl. 19 VMP.
 

IX.
Závěrečná ustanovení

  1. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti ruší opatření děkana č. 3/2017.
  2. Toto opatření děkana nabývá účinnosti dne 1. 6. 2018.

 

Příloha č. 1:  „Výše tarifních mezd v jednotlivých třídách platná pro 2. LF UK od 1. 6. 2018“ je k dispozici u vedoucího Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK.


V Praze dne 29. května 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost: 29. 5. 2018
Účinnost: od 1. 6. 2018
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 21/2018
Vydáno: 29. 5. 2018 / Upraveno: 20. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová