Opatření děkana č. 6/2015

Platnost: 31. 3. 2015
Účinnost: od 31. 3. 2015
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum a Personální a mzdové oddělení
 

Uzavírání pracovněprávních vztahů z  grantových projektů

 

Čl. I

Vznik pracovněprávního vztahu

  1. Pokyn k uzavření pracovněprávního vztahu1 hrazeného z grantového projektu  (grantu) dává řešitel/spoluřešitel grantu na Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy (VaVZ), a to bezprostředně po uzavření smlouvy s poskytovatelem/vydání rozhodnutí poskytovatelem o udělení grantu.
  2. Uzavírání a vyplácení DPP a DPČ z grantu se řídí metodickým pokynem č. 2/2014.


Čl. II

Změny v řešitelském týmu

  1. V případě změny v řešitelském týmu grantu musí řešitel/spoluřešitel podat na VaVZ příslušný pokyn k ukončení/ uzavření/ úpravě příslušného pracovněprávního vztahu, a to do 15. dne měsíce předcházejícího měsíci, od kterého se předpokládá platnost změny2. Změny v řešitelském týmu musí být prováděny v souladu s pravidly poskytovatele grantu:
    a. Řešitel/spoluřešitel požádá poskytovatele o změnu v řešitelském týmu, pokud je to dle pravidel grantu nutné. Tato změna musí být poskytovatelem (i dodatečně) schválena.
    b. Pokud není třeba o změnu v řešitelském týmu žádat, je řešitel/spoluřešitel povinen změnu odůvodnit v průběžné/závěrečné zprávě projektu.

 

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Tímto Opatřením se ruší a nahrazuje Opatření děkana č. 7/2011.

2. Toto Opatření nabývá účinnosti dnem podpisu děkana.

 

 

V Praze dne 31. 3. 2015

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

 

____________________________________________________________________

 

1 Spolu s pokynem odevzdá řešitel/spoluřešitel i nezbytné podklady pro uzavření pracovních smluv, např. osobní dotazníky.
2 Řešitel si je vědom toho, že úpravy pracovněprávních vztahů se řídí zákoníkem práce v platném znění, tj. např. ustanovením o výpovědních lhůtách při rozvázání pracovního poměru.

Vydáno: 2. 4. 2015 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Andresová