Opatření děkana č. 6/2013

Platnost: 23. 10. 2013
Účinnost: od 23. 10. 2013
Gestor: Studijní oddělení
 

V Praze dne 23. října 2013

Opatření děkana č. 6/2013

Zdravotní péče pro studenty v magisterských a bakalářských studijních programech
 

Zdravotní péči studentům zapsaným ke studiu na 2. lékařské fakultě zabezpečuje jimi zvolený poskytovatel zdravotních služeb nebo Městská poliklinika Praha l.
 

Čl. 1
Vstupní preventivní prohlídka

 

 1. Při nástupu ke studiu musí všichni studenti 2. LF UK absolvovat vstupní preventivní prohlídku, kterou zabezpečuje jimi zvolený poskytovatel. Výběr poskytovatele není ze strany 2. LF nijak omezen. Studenti mají možnost trvalé registrace po dobu studia na Městské poliklinice Praha, Spálená 12, Praha l (MUDr. Vlasta Berkovičová). Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu musí být doloženo nejpozději do 31. 1. daného roku.
   
 2. Absolvování vstupní preventivní prohlídky student dokládá Studijnímu oddělení fakulty v indexu na stránce Úřední záznamy.
   

Čl. 2
Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B

 

 1. V souladu s ust. § 9, odst. 1) a 2) Vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti přenosným onemocněním, v platném znění, jsou studenti povinni se podrobit zvláštnímu očkování proti virové hepatitidě B.
   
 2. Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B se provádí třemi očkovacími dávkami, přičemž druhá očkovací dávka se podává první měsíc po první aplikaci a třetí očkovací dávka se podává šestý měsíc od první aplikace.
   
 3. Zvláštní očkování podle odstavce 1 a 2 se neprovede pouze u studentů s prokazatelně prožitým onemocněním virovou hepatitidou B a u studentů s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr.
   
 4. Zvláštní očkování musí být ukončeno před zahájením výuky na pracovištích s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B. Podle ust. § 16, odst. 1) cit. vyhlášky jde o pracoviště chirurgických oborů, oddělení hemodialyzační a infekční, lůžková interní oddělení, včetně léčeben dlouhodobě nemocných a interní pracoviště provádějící invazivní výkony, oddělení anesteziologicko-resuscitační, jednotky intenzívní péče, laboratoře pracující s lidským biologickým materiálem, zařízení transfuzní služby, pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby a dále domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a azylové domy.
   
 5. Očkování nebo vyšetření titru protilátek je při registraci na Městské poliklinice Praha l zdarma. V ostatních případech si student očkování nebo vyšetření titru protilátek hradí sám.
   
 6. Splnění povinnosti zvláštního očkování nebo vyšetření titru protilátek s vyznačením hladiny vyšší než 10 IU/litr student dokládá potvrzením v indexu v části Úřední záznamy nebo v očkovacím průkazu, či lékařskou zprávou do doby zahájení výuky uvedené v odst. 4). Záznam o zvláštním očkování musí být opatřen datem, podpisem a úplnou identifikací lékaře, který zvláštní očkování (vyšetření titru protilátek) provedl. Student je na vyzvání vyučujícího povinen předložit doklad o provedeném očkování.
   
 7. Pokud student nesplní povinnost zvláštního očkování, nebude mu umožněno plnění studijních povinností a nebude zapsán do dalšího ročníku.
   

Čl. 3
Výstupní preventivní prohlídka

 

 1. Výstupní preventivní prohlídku absolvují všichni studenti v průběhu posledního roku studia u poskytovatele zdravotních služeb. Potvrzení o absolvování prohlídky předloží studenti Studijnímu oddělení 2. LF do ukončení studia, nejpozději však ke dni splnění všech studijních povinností daných příslušným studijním plánem v indexu na stránce Úřední záznamy.
   
 2. V případě, že se student odmítne podrobit této prohlídce, doloží pracovníkovi Studijního oddělení prohlášení o odmítnutí. Pokud student odmítne toto prohlášení doložit, vyhotoví pracovník Studijního oddělení o tom písemný záznam, který bude vložen do osobního spisu studenta.
   

Čl. 4
Platnost a účinnost

 

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.
   
   

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., v. r.

Vydáno: 23. 10. 2013 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová