Opatření děkana č. 3/2020

Platnost: 9. 3. 2020
Účinnost: od 9. 3. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 3/2020

Označení pracovišť 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

(v jazyce českém a v jazyce anglickém)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1.  Toto opatření děkana stanoví přehled pracovišť 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) a uvádí jejich označení v jazyce českém a v jazyce anglickém.

2.  Označení pracovišť 2. LF UK v jazyce českém a v jazyce anglickém tvoří přílohu č. 1 tohoto opatření.

Čl. 2

Pracoviště 2. LF UK

1.  Pracovištěm 2. LF UK jsou:

     a)   výuková a vědecko-výzkumná pracoviště (kliniky a ústavy);

     b)   účelová zařízení;

     c)   děkanát.

 

2.  Pracoviště 2. LF UK mohou být pracovištěm:

     a)   výlučně fakultním;

     b)   společným s Fakultní nemocnicí v Motole;

     c)   společným s Nemocnicí Na Bulovce;

     d)   společným s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

  1.  Toto opatření ruší opatření děkana č. 19/2019.
  2.  Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

Příloha: 1) Označení pracovišť 2. LF UK (v jazyce českém a v jazyce anglickém)

 

V Praze dne 9. 3. 2020

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. LF UK

Přílohy: 
Vydáno: 9. 3. 2020 / Poslední aktualizace: 9. 3. 2020 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová