Opatření děkana č. 2/2020

Opatření děkana č. 2/2020

Pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje

na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana v návaznosti na opatření rektora č. 1/2020 Pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje v rámci Univerzity Karlovy zavádí možnost čerpání dnů  osobního rozvoje pro zaměstnance 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) za následujících podmínek.

Čl. II

Podmínky poskytování dnů osobního rozvoje

1. Den osobního rozvoje (dále jen „DOR“) je volný pracovní den, který může zaměstnanec čerpat k rozvoji svého osobního růstu (rozvoji svého osobního potenciálu). Po dobu tohoto volna zaměstnanec pobírá mzdu v souladu s vnitřním mzdovým předpisem.  

 

2. Poskytování DOR se vztahuje na všechny zaměstnance 2. LF UK, se kterými byla uzavřena pracovní smlouva s nejméně polovičním pracovním úvazkem (0,5).

 

3. DOR mohou být poskytnuty v rozsahu nejvýše 5 dnů za kalendářní rok a lze je uplatnit po  jednotlivých dnech nebo po více dnů na sebe navazujících.

 

4. Zaměstnanec, který plně ani částečně DOR v daném kalendářním roce nevyužije, nemá nárok na jejich převod do následujícího roku ani na kompenzaci náhrady mzdy v jakékoliv formě.

 

5. Zaměstnanec může řádně čerpat DOR jen se souhlasem svého nadřízeného. Schválení čerpání DOR záleží na rozhodnutí nadřízeného zaměstnance, který musí zajistit provoz na pracovišti a vzít v úvahu také to, zda zaměstnanec dodržuje roční plán čerpání dovolené.

 

6. Zaměstnanec požádá o čerpání DOR vždy s předstihem a před čerpáním DOR předloží písemný formulář Dovolenka, v němž vyznačí, že žádá o poskytnutí DOR, podepsaný nadřízeným zaměstnancem. Evidenci DOR, které zaměstnanci čerpali, vede vedoucí daného pracoviště.  

 

7. Za dodržování pravidel stanovených pro čerpání DOR odpovídá vedoucí pracoviště.

 

8. Za vyčerpané DOR náleží zaměstnanci finanční kompenzace ve výši hrubé měsíční mzdy, kterou by jinak zaměstnanec obdržel za výkon práce. Zaměstnavatel zajišťuje povinné finanční odvody stejně jako u mzdy za výkon práce.

Čl. III

Ustanovení závěrečná

  1. Toto opatření zrušuje opatření děkana č. 9/2019.
  2. Toto opatření děkana bylo projednáno s Odborovou organizací Fakultní nemocnice v Motole a 2. LF UK dne 16. 1. 2020.
  3. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2020

V Praze dne 30. 1. 2020

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. LF UK

Platnost: 30. 1. 2020
Účinnost: od 1. 2. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
Vydáno: 30. 1. 2020 / Upraveno: 31. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová