Opatření děkana č. 12/2020

Opatření děkana č. 12/2020

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana doplňuje a upřesňuje, s odkazem na ustanovení článku 13 odst. 1 opatření rektora Univerzity Karlovy č. 46/2018 a ustanovení článku 11 odst. 3 opatření rektora Univerzity Karlovy č. 47/2018,  postup při nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy  (dále jen „2. LF UK“).

Čl. 2

Oznámení výsledku výzkumu, vývoje a inovací

Bezprostředně po dosažení vynálezu či jiného potenciálního tvůrčího předmětu práv průmyslového vlastnictví (zejm. vyjma ochranné známky), u kterého připadá v úvahu ochrana práv průmyslového vlastnictví, ať již formální nebo neformální (dále jen „vynález nebo jiný předmět práv průmyslového vlastnictví s komerčním potenciálem“), mají jeho původci, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k 2. LF UK povinnost vyplnit Oznámení o vynálezu nebo inovaci (dále jen „Oznámení“ nebo „OOV“, formulář k dispozici na webových stránkách 2. LF UK nebo Centra pro přenos poznatků a technologií při Univerzitě Karlově) a postoupit ho úředním postupem na děkanát 2. LF UK – vedoucí Oddělení pro vědu a výzkum.

Čl. 3

Rozhodnutí o uplatnění práva k vynálezu či jinému předmětu práv průmyslového vlastnictví

Děkan do tří měsíců od obdržení OOV rozhodne a sdělí původcům, zda 2. LF UK má o využití daného vynálezu či jiného předmětu práv průmyslového vlastnictví zájem. Stejně tak může učinit rektor Univerzity Karlovy, pokud si předem v daném konkrétním případě písemně vyhradí rozhodovací pravomoc či děkan nerozhodne.

Čl. 4

Stanovení výše jednorázové odměny autorovi vynálezu nebo jiného předmětu práv průmyslového vlastnictví s komerčním potenciálem

  1. Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru k 2. LF UK a u něhož 2. LF UK rozhodla, že má o využití daného vynálezu či jiného předmětu práv průmyslového vlastnictví zájem, má nárok na jednorázovou odměnu v následující výši:

Užitný vzor: 1.000,- Kč – 3.000,- Kč

Vynález (patent český): 10.000,- Kč – 20.000,- Kč

  1. Dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu či jiného předmětu práv průmyslového vlastnictví, má původce právo na dodatečné vypořádání. Děkan na základě odborného posouzení rozhodne o výši takového dodatečného vypořádání, nelze-li uplatnit příslušné ustanovení opatření rektora č. 46/2018.
  1. O způsobu výplaty odměny či dodatečného vypořádání a výši takové odměny či dodatečného vypořádání uzavře 2. LF UK s původcem předmětu průmyslového vlastnictví písemnou dohodu.

Čl. 5

Rozdělení nákladů spojených s ochranou práv předmětu průmyslového vlastnictví a výnosů spojených s jeho komerčním využitím

  1. Náklady spjaté s ochranou práv průmyslového vlastnictví (přihláška vynálezu apod.) budou přednostně hrazeny z externích zdrojů (grantový projekt, spolupracující organizace apod.). Nebude-li to možné, pak budou hrazeny poměrem 70% z prostředků 2. LF UK, 30% z prostředků kliniky/ústavu.
  2. Ve výjimečných případech může o odlišném rozdělení nákladů spojených s ochranou předmětu práv průmyslového vlastnictví na základě odborného posouzení a projednání v kolegiu děkana rozhodnout děkan.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření rušní opatření děkana č. 10/2015.
  2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 4. 6. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost: 4. 6. 2020
Účinnost: od 4. 6. 2020
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
 
Vydáno: 4. 6. 2020 / Upraveno: 3. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová