Opatření děkana č. 10/2018

Opatření děkana č. 10/2018

k obsazenosti a počtu studijních skupin v rámci výuky Všeobecného lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a k dodržování podmínek akreditace studijních programů

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana upravuje postup při obsazování studijních skupin (kruhů) a jejich počtu v rámci výuky na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) a dodržování podmínek akreditace studijních programů.
 

Čl. II

  1. V rámci udržení kvality výuky na 2. LF UK doporučuji zajistit počet studentů ve studijních skupinách (kruzích) tak, aby zpravidla činil 20 studentů v kruhu, a to v souladu s kapacitními, organizačními a technickými možnostmi spojenými s výukou daného předmětu v příslušném ročníku.
     
  2. Všem přednostům, kteří se podílejí na výuce daného předmětu v rámci příslušného studijního programu, doporučuji zajistit počet kruhů v rámci seminářů tak, aby zpravidla činil dva kruhy, a to v souladu s kapacitními, organizačními a technickými možnostmi spojenými s výukou daného předmětu v příslušném ročníku.
     
  3. Všem vyučujícím podílejícím se na výuce daného předmětu ukládám dodržovat časovou dotaci a její rozdělení na přednášky či jiné formy výuky, a to v souladu s podmínkami udělené akreditace pro příslušný studijní program.

 

Čl. III
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 15. srpna 2018.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost: 15. 8. 2018
Účinnost: od 15. 8. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
Vydáno: 15. 8. 2018 / Upraveno: 18. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová