Doktorské studijní programy v biomedicíně

Fakulta uskutečňuje doktorské studium v biomedicíně společně s 1. LF, 3. LF, PřF, FTVS, biomedicínsky orientovanými ústavy AV ČR, v. v. i., a rezortními výzkumnými ústavy MZ ČR. Cílem doktorského vzdělávání je příprava absolventů fakulty na samostatnou práci v oblasti základního a cíleného výzkumu v medicíně. Koncepci studia a požadavky v každém z oborů určuje oborová rada, složená z odborníků všech participujících institucí. Program je určen všem českým i zahraničním absolventům vysokých škol. Studovat je možné formou prezenční nebo formou kombinovanou. Maximální doba studia v doktorském studijním programu je osm let, prezenční formou studia je možné studovat po dobu odpovídající délce standardní doby studia studijního programu. Standardní doba studia je čtyři roky. Doktorand v prezenčním studiu má status studenta se všemi právními a sociálními důsledky z toho plynoucími. Úspěšné zakončení studia předpokládá složení minimálně 2 odborných zkoušek. Zkoušky z anglického jazyka a státní doktorské zkoušky ze zvoleného studijního programu. Studium zakončí úspěšnou obhajobou disertační práce, sepsané na podkladě publikovaných sdělení.

Zájemci o doktorské studium najdou detailnější informace na adrese:
http://pdsb.avcr.cz
 
Studijní programy doktorského studia v biomedicínských oborech:

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Biologie a patologie buňky
Biochemie a patobiochemie
Fyziologie a patofyziologie člověka
Imunologie
Lékařská mikrobiologie
Neurovědy
Farmakologie a toxikologie
Lékařská biofyzika
Antropologie
Gerontologie
Experimentální chirurgie
Preventivní medicína
Biomedicínská informatika
Zobrazovací metody v lékařství
Biomechanika

Poslední aktualizace: 27. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor