Jiné úspěchy

Prof. M. Hrdlička zvolen předsedou Akreditační komise MZ ČR

Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., byl v roce 2017 zvolen předsedou Akreditační komise MZ ČR pro dětskou a dorostovou psychiatrii.

Organizace světového kongresu dětské psychiatrie – poprvé v ČR

Ve dnech 23. až 27. 7. 2018 se v Praze uskutečnil 23. světový kongres nejvýznamnější organizace pro dětské duševní zdraví International Association for Child Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP). Zároveň proběhly dva týdenní výcviky pro mladé vědce, celodenní semináře a kulaté stoly se zahraničními odborníky a MZ ČR a MPSV. Kongres navštívilo 1 600 osob, byl výrazně ziskový a hodnocen jako jeden z nejlépe připravených. Předseda a hlavní organizátor dr. Michal Goetz byl zvolen viceprezidentem IACAPAP.

Kuffnerova cena za učebnici Psychiatrie a pedopsychiatrie

Prof. M. Hrdlička je spoluautorem (spolu s prof. L. Hosákem a prof. J. Libigerem z LF HK a kol.) učebnice Psychiatrie a pedopsychiatrie, která vznikla jako společná učebnice LF UK v Hradci Králové a 2. LF UK v Praze. Kolektiv autorů zahrnuje celkem 32 odborníků z téměř všech lékařských fakult v ČR. Primárně je kniha koncipována pro studenty medicíny, mohou ji však využít také mladí lékaři v předatestační přípravě z psychiatrie a pedopsychiatrie, psychologové i specialisté jiných oborů medicíny. Učebnice Psychiatrie a pedopsychiatrie obdržela Kuffnerovu cenu Psychiatrické společnosti ČLS JEP za nejlepší práci v oboru psychiatrie v ČR v roce 2016.

Vydání anglické učebnice Psychiatry and Pedopsychiatry

Prof. M. Hrdlička (spolu s prof. L. Hosákem z LF HK a kol.) je spolueditorem anglické učebnice Psychiatry and Pedopsychiatry (1. vyd., Praha, Karolinum 2016; 514 s.). Kniha je první velkou učebnicí psychiatrie v angličtině vydanou v České republice pro zahraniční studenty lékařských fakult. Navazuje na českou učebnici Psychiatrie a pedopsychiatrie (2015) a vznikla jako společný projekt LF UK v Hradci Králové a 2. LF UK.

Zavedení screeningového testu na autismus (CAST) v České republice

Pracovníci Dětské psychiatrické kliniky (as. Dudová, MUDr. Beranová, prof. Hrdlička) přeložili screeningový test CAST (Childhood Autism Spectrum Test), spolupracovali na jeho standardizaci na českou populaci a vydání ucelené příručky k testu. Test CAST se stal prvním screeningovým testem na autismus, který získal české normy a byl v ČR vydán. Test je určen pro děti od 5 do 15 let. Jeho rozšíření mezi odborníky první linie v rezortu zdravotnictví i školství má potenciál výrazně zlepšit diagnostiku, a tím i celý systém péče o děti s poruchou autistického spektra.

Druhé, doplněné vydání monografie Dětský autismus

Hrdlička, M., Komárek, V. (eds.): Dětský autismus. 2., doplněné vyd., Praha, Portál 2014, 212 stran. Aktualizované vydání monografie, jejíž první vydání, včetně dotisků bylo zcela vyprodáno. Kniha zůstává první mezioborovou monografií na téma poruch autistického spektra u nás a na jejím vzniku se podílela řada motolských pracovišť (Dětská psychiatrická klinika, Klinika dětské neurologie, Ústav biologie a lékařské genetiky, Klinika zobrazovacích metod) i externích spolupracovníků.

Domácí ocenění: Kuffnerova cena za rok 2011

Prof. Hrdlička a doc. Kocourková byli spoluautory českých vodítek psychiatrické léčby publikovaných jako: Raboch, J., Anders, M., Hellerová, P., Uhlíková, P. (eds.): Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče III. 1. vyd., Brno, Tribun EU 2010. 268 stran. Psychiatrická společnost ČLS JEP ocenila knihu Kuffnerovou cenou za rok 2011 pro nejlepší psychiatrickou publikaci.

Autism Diagnostic Observation Schedule

Na sklonku roku 2011 byla do českého zdravotnictví poprvé zavedena nejmodernější a nejkomplexnější diagnostická metoda pro poruchy autistického spektra – ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule). Stalo se tak na půdě Dětské psychiatrické kliniky UK 2. LF a FN Motol za podpory grantu MŠMT COST LD11028 (řešitel: prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., odborní spolupracovníci: as. MUDr. Iva Dudová, Ph.D., MUDr. Štěpánka Beranová).

Domácí ocenění: Kuffnerova cena za rok 2007

Psychiatrická společnost ČLS JEP udělila Kuffnerovu cenu za rok 2007 za nejlepší psychiatrickou publikaci knize Raboch, J. et al.: Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče II. 1. vyd., Praha, Psychiatrická společnost ČLS JEP 2006. 204 stran. Prof. Hrdlička, doc. Kocourková a prim. Koutek byli spoluautory této práce.

Významné popularizační a mediální aktivity

As. Goetz se v letech 2006 – 2007 podílel na dlouhodobé edukační kampani o Poruše pozornosti spojené s hyperaktivitou (ADHD), která zahrnovala tiskovou konferenci věnovanou moderním metodám diagnostiky a terapie ADHD, články v denících (Lidové noviny, MF Dnes, Právo) a jejich magazínech (Hospodářské noviny), články v populárních časopisech (Red Hot, Betynka, Instinkt, Fit pro život, Zdraví a rodina, Moje zdraví), televizní vystoupení (ČT „Události“), rozhlasová vystoupení (Regina a ČR 06 „Hovory o rodině“) a brožuru pro pacienty a rodiče.

Série přednášek v rámci specializačního a celoživotního vzdělávání

Školští pracovníci Dětské psychiatrické kliniky přednesli v letech 2005–2007 celkem 75 přednášek v rámci specializačního a celoživotního vzdělávání.

Monografie: Krize středního věku

Hrdlička, M., Kuric, J., Blatný, M.: Krize středního věku: úskalí a šance. 1. vyd., Praha, Portál 2006. 168 stran. Jedná se o první popularizující monografii na téma krize středního věku u nás. Ukázky z knihy viz: https://obchod.portal.cz/krize-stredniho-veku-uskali-a-sance/

Monografie Dětský autismus

Hrdlička, M., Komárek, V. (eds.): Dětský autismus. 1.vyd., Praha, Portál 2004. 208 stran. Jednalo se o první mezioborovou monografii na téma dětského autismu u nás.

Organizování mezinárodních výzkumných studií

Prof. Hrdlička byl v letech 2003–04 spolu-koordinátorem české větve mezinárodní pedopsychiatrické epidemiologické studie SAHA (The Social and Health Assesssment), koordinované Yale University, USA.

Domácí ocenění: Cena profesora Hanzlíčka za rok 2004

Nadační fond Dr. Paula Janssena udělil Cenu profesora Hanzlíčka za rok 2004 za nejlepší psychiatrickou publikaci monografii Koutek, J., Kocourková, J.: Sebevražedné chování. 1.vyd., Praha, Portál 2003. 127 stran.