Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Zaměření pracoviště:
 

Všeobecná dermatologie, venerologie, dermatologická alergologie a kožní choroby z povolání, dětská dermatologie, korektivní dermatologie a dermatochirurgie, infekční kožní nemoci (dermatomykózy, lymeská borelióza), flebologie a lymfologie (komplexní terapie lymfatických otoků), dermatologická onkologie, neinvazivní vyšetřovací metody, fototerapie, lasery a zdroje světla v dermatologii, dermatologická histopatologie. Kožní projevy IBD, kožní změny po transplantaci solidních orgánů, kožní změny u imunosuprese a pacientů s HIV, vedlejší účinky biologické léčby. Kvalita života u dermatologických pacientů.


Historie výuky dermatovenerologie studentů 2. LF UK (dříve pediatrické fakulty UK)

Výukovou základnou dermatovenerologie Fakulty dětského lékařství (nyní 2. LF UK) byla od osamostatnění fakulty v roce 1953 I. kožní klinika Všeobecné fakultní nemocnice. Prvním přednostou byl doc. MUDr. Adolf Kúta, kterého v roce 1962 vystřídal ve vedení doc. MUDr. Neumann. Po emigraci doc. Neumanna v roce 1968 byla zástupkyní vedoucího jmenována MUDr. Jana Tomášková, kterou vystřídala v roce 1975 MUDr. Maruše Horáková, CSc. Po habilitaci v roce 1978 byla doc. MUDr. Maruše Horáková, CSc., jmenována přednostkou kožního oddělení a vedla dále výuku dermatovenerologie na I. kožní klinice VFN v Emauzích a na kožním oddělení polikliniky na Karlově náměstí. Doc. Horáková byla zakladatelkou dětské univerzitní dermatologie a autorkou dosud jediné učebnice dětské dermatologie u nás.

Roku 1986 byla do funkce přednostky ustanovena doc. MUDr. Anna Fadrhoncová, DrSc., a výukovou základnou dermatovenerologie pro posluchače pediatrické fakulty se tak stala Dermatovenerologická klinika ve FN Na Bulovce. V roce 1990 odešla prof. Fadrhoncová, DrSc., do důchodu a do funkce přednosty byl jmenován doc. MUDr. Pavel Barták, CSc., který byl následně jmenován profesorem. Po jeho odchodu do důchodu v roce 1995 byla přednostkou jmenována doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc., která získala profesorský titul v roce 2004.

Rozhodnutím Ministra zdravotnictví MUDr. I. Davida v listopadu 1998 byla k 1. lednu 1990 klinika přestěhována do nového monobloku FN v Motole (3. patro, uzel D). Rozhodnutím dalšího ministra zdravotnictví, tentokrát MUDr. Marie Součkové dne 22. 1. 2004, byla klinika zpět přestěhována do Fakultní nemocnice Na Bulovce.

Historie Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Na Bulovce

Přednostové

Pavilon pro choroby kožní a pohlavní, dílo architekta Rosůlka, byl v areálu Nemocnice Na Bulovce otevřen roku 1937. Prvním přednostou kožního oddělení byl prof. MUDr. Karel Hűbschmann (v letech 1937–1954), dále doc. MUDr. Jan Obrtel (1954–1960), as. MUDr. Anna Voldánová-Fadrhoncová (1960–1963), doc. MUDr. Adolf Kúta (1963–1968).
Po emigraci doc. Kúty se přednostkou kliniky stala docentka, později profesorka MUDr. Anna Fadrhoncová, DrSc., a vykonávala tuto funkci do roku 1990. V letech 1990–1995 byl přednostou docent, později profesor MUDr. Pavel Barták, CSc. Po jeho odchodu do důchodu byla přednostkou jmenována roku 1995 docentka, později profesorka MUDr. Jana Hercogová, CSc. V době přesídlení kliniky do FN v Motole vedla kožní oddělení FN Na Bulovce prim. MUDr. Renata Schmiedbergerová a po návratu kliniky 2. LF UK byla opět vystřídána ve vedení prof. MUDr. Janou Hercogovou, CSc.

Výuka

Původně kožní oddělení nemocnice Na Bulovce se od roku 1954 stalo výukovou základnou postgraduálního a od roku 1986 i pregraduálního vzdělávání. V lednu 1954 na kožním oddělení začala probíhat výuka postgraduální, neboť se stalo klinikou Katedry dermatovenerologie Ústavu pro doškolování lékařů a farmaceutů. Tento Ústav se v roce 1967 přejmenoval nejprve na Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF), později na Institut pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků (IPVZ). Výukovou základnou IPVZ byla klinika do února 1995, kdy se Katedra dermatovenerologie IPVZ přestěhovala na II. kožní kliniku 1. LF UK.
V říjnu roku 1986 byla na kliniku přesunuta i výuka dermatovenerologie pro posluchače pediatrické fakulty LF UK (fakulta byla přejmenována roku 1990 na 2. lékařskou fakultu UK). Poprvé v historii této fakulty tak byla zřízena Klinika dermatovenerologie 2. LF UK. Výuka studentů byla po dobu přesílení kliniky do FN v Motole (1999–2003) Na Bulovce přerušena, od ledna 2004 zda probíhá dále.

Léčebně preventivní péče a výzkum

Klinika měla až do roku 1997 104 lůžka, z toho 17 lůžek dětských (ordinářem pro dětskou dermatologii byla MUDr. Renata Schmiedbergerová). Hlavní zaměření kliniky byla kromě dermatologie dětské dále farmakoterapie v dermatologii (prof. MUDr. A. Fadrhoncová, DrSc.), dermatologická chirurgie a histopatologie (MUDr. T. Frey, CSc.), mykologie (prim. MUDr. J. Bílek, CSc.), alergologie a profesionální dermatózy (MUDr. L. Mardešičová), flebologie (MUDr. J. Seyček). Dalším zaměřením kliniky jsou od roku 1987 problematika lymeské borreliózy (MUDr. J. Hercogová), od roku 1992 lymfologie (MUDr. M. Bechyně, CSc., zakladatel české lymfologie, vybudoval na klinice první výukové pracoviště pro lymfologii) a od roku 1994 korektivní dermatologie (MUDr. R. Konkoľová).
V roce 1997 byl snížen počet lůžek kliniky na 35, po odchodu kliniky 2. LF UK do Motola došlo k rozdělení těchto lůžek mezi novou kliniku v Motole a kožní oddělení Na Bulovce. Po návratu klinické báze na Bulovku v lednu 2004 byl opět počet lůžek rozšířen na původní počet. Od roku 2015 má klinika 20 akutních lůžek pro dermatovenerologické pacienty, protože bylo zásadně rozšířeno Lymfologické centrum, certifikované Českou lymfologickou společností ČLS JEP.

Současnost Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Na Bulovce

Dermatovenerologická klinika se nachází v pavilonu 9. Budova kliniky, otevřená 29. 9. 1937, prošla rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2001–2010 a během následujících let byla vybavena špičkovými lékařskými přístroji. Jako jediní v ČR máme šest digitálních dermatoskopů a konfokální mikroskop (k neinvazivnímu vyšetření kožních nádorů), dále můžeme nabídnout ošetření cévním laserem, přístrojem pro fotodynamickou terapii, pro fokusovanou léčbu lupénky i dalšími přístroji pro světloléčbu kožních nemocí. Lymfologické centrum má deset lymfodrenážních přístrojů.

Klinika je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání lékařů v oborech dermatovenerologie, dětské dermatovenerologiekorektivní dermatologie.

Ambulance kliniky jsou umístěny ve 3. a 4. patře, lůžková část a lymfologické centrum ve 2. patře a centrum lékařské kosmetiky v 5. patře.

Pacienty přijímáme k vyšetření po objednání na tel. 26608 2237 nebo e-mailu: . K vyšetření není třeba doporučení praktického lékaře.

Akutní pacienti (horečka, vyrážka náhle vzniklá a trvající 1 den, náhlé zhoršení stavu) jsou vyšetřováni od 7.00 do 15.30 (v pátek do 12.00) i bez objednání na ambulantní části kliniky, a poté na lůžkové části kliniky. Tito neobjednaní pacienti musejí na vyšetření počkat, neboť přednost mají objednaní pacienti nebo konziliární vyšetření v areálu Nemocnice Na Bulovce. Protože je naše klinika superkonziliárním pracovištěm, jsou všichni nemocní po ošetření běžných kožních nemocí odesíláni se zprávou o zdravotním stavu a s doporučením dalšího postupu do péče svých obvodních kožních nebo praktických lékařů.

Lůžkové oddělení má 20 lůžek pro pacienty s akutním kožním onemocněním, máme možnost hospitalizovat i děti (do 6 let s rodičem). Tři pokoje pro pacienty jsou jednolůžkové, dva pokoje dvoulůžkové, tři pokoje třílůžkové a jeden čtyřlůžkový. Nemocní si mohou vybrat pobyt na nadstandardním pokoji za úhradu 400,– Kč (dvoulůžkový) nebo 800,– Kč (jednolůžkový).

Lymfologické centrum nabízí komplexní péči o pacienty s vrozeným i získaným lymfedémem. Toto centrum zahájilo svou činnost v roce 1992 pod vedením zakladatele české lymfologie pana MUDr. Miloslava Bechyněho, CSc.

Na klinice pracuje 20 lékařů a 17 sester, 6 lymfoterapeutů a 5 dalších zaměstnanců. Šest lékařů má nejvyšší vzdělání v oboru dermatovenerologie, dětské dermatovenerologie a korektivní dermatologie, na klinice je pět doktorandů. V týmu zdravotních sester jsou sestry-specialistky se speciálním školením (dětská sestra, specialistky v ošetřování ran a lymfoterapeutky).

Klinika je výukovou bází 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, má bohatou vědecko-výzkumnou činnost, mezinárodní kontakty a spolupráci (přednostka kliniky byla mj. prezidentkou Evropské akademie dermatologie a venerologie 2012–2014).

Unikátní projekty kliniky

  • Centrum dětské dermatologie s poradnou pro vrozené vady kůže
  • Centrum lymfologické (s Certifikátem garance kvality České lymfologické společnosti ČLS JEP)
  • Centrum pro biologickou léčbu psoriázy
  • Centrum pro léčbu kožních nádorů, včetně léčby fotodynamickou terapií
  • Centrum pro kožní a pohlavně přenášené infekce (lymeská borelióza na kůži, HPV, HIV)
  • Škola atopie
     

Klinika pořádá od roku 1995 každoročně „Národní dermatologický kongres“, v roce 2016 bude již 22. Dále jsme pořádali největší dermatologické mezinárodní kongresy v Praze (kongres European Academy of Dermatology and Venereology 2002 a 2012, světový dermatologický kongres International Society of Dermatology v roce 2009. Jen těchto tří kongresů se zúčastnilo na 19 tisíc kolegů ze světa.

Na klinice má své sídlo Česká akademie dermatovenerologie, z.s. (www.dermanet.cz), odborná společnost kožních lékařů, která vydává svůj odborný časopis (Česká dermatovenerologie) a každoročně pořádá Evropský den melanomu v ČR. Je to preventivní vyšetření kůže cílené na odhalení kožních nádorů, koná se jeden den v roce, každoročně je to pondělí v první polovině května. Příští „Evropský den melanomu v ČR“ se bude konat v celé ČR v pondělí 9. 5. 2016.

Během minulých 15 ročníků bylo v naší republice vyšetřeno na 56 000 osob, u kterých byly ve více než ve 400 případech odhaleny kožní nádory (maligní melanom). Při vyšetření pacienti vyplňují dotazníky, které jsou jednotné v celé Evropě, a jsou zjišťovány rizikové faktory vzniku kožních nádorů.

Lékaři kliniky odpovídají dotazy on-line poradny www.bezlupenky.cz. Na klinice byla od roku 2012 otevřena Škola atopie (praktická výuka aplikace zevních léků a péče o kůži atopiků).

Od roku 2015 má na klinice své sídlo i Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků (www.spae.cz).

Mezinárodní spolupráce

Division of Molecular Medicine, University of Dundee, Scotland a Pachyonychia Congenita Project (pcp.org)
Vitiligo Research Foundation (vrfoundation.org)