Ústav patologické fyziologie hledá zájemce o Ph.D. studium

Ústav patologické fyziologie (prof. MUDr. Luděk Červenka) a Klinika kardiologie IKEM (doc. MUDr. Vojtěch Melenovský) hledají zájemce o Ph.D. studium pro projekt v oblasti translační medicíny.

Anotace projektu

K zavedení nových terapeutických postupů léčby srdečního selhání (SS) je nutné detailní pochopení patofyziologie časné fáze. Předkládaný projekt je založen na hypotéze, že zhoršení renálně-hemodynamických a renálně-exkrečních funkcí během velmi časných fází ještě subklinického SS hraje klíčovou úlohu v rychlosti progrese SS a má rozhodující úlohu v rozvoji infaustní dekompenzované fáze. Intervence v časné fázi SS povede k většímu prospěchu než mitigace onemocnění v rozvinutém pokročilém stadiu. Cílem projektu je najít diagnostické markery a terapeutické postupy, které by zmírňovaly škodlivé intrarenální účinky nepřiměřeně aktivovaných kompenzačních neurohormonálních systémů, zabránily by nebo alespoň zmírnily rozvoj renální dysfunkce, což by následně mělo zpomalit progresi SS k jeho fatálnímu konci. Cílem projektu je zkoumat efekt inovativních jak farmakologických (např. epoxyeikosatrienové kyseliny), tak nefarmakologických postupů (renální denervace) na rozvoj kardiorenální dysfunkce. V rámci tohoto projektu se budou dominantně používat metodiky celotělové in-vivo fyziologie (metodiky renální fyziologie, echokardiografie, invazivní hemodynamika) na laboratorních potkanech. V rámci tohoto projektu se bude dominantně používat model ChSS indukovaný objemovým přetížením aorto-kavální píštělí.

Optimální kandidát je budoucí (či nedávný) absolvent lékařské fakulty, který by se výhledově chtěl věnovat kardiologii a má zájem o Ph.D. studium v oboru „Fyziologie a patofyziologie člověka“. Zájemce by nejprve absolvoval vědeckou práci v laboratoři, kde by prováděl in-vivo experimenty zaměřené na celotělovou fyziologii. V rámci studia by se podílel na pregraduální výuce patologické fyziologie (tato činnost je vítána, ale není nezbytnou podmínkou). Po dokončení experimentálních studií a složení Ph.D. zkoušek (plánovaná doba je 2–3 roky) by kandidát zahájil svůj klinický trénink na Klinice kardiologie IKEM, doplněný klinickým výzkumem kardiorenálních interakcí.

V případě zájmu kontaktujte hlavního školitele doc. MUDr. Vojtěcha Melenovského, CSc. ().

Vydáno: 15. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková