7.RP všeobecně

V současné době pouze dobíhají již řešené projekty 7. rámcového programu. Řešitelé zde naleznou některé užitečné informace z minulosti. Novým žadatelům doporučejeme zapojení do 8. rámcového programu – Horizontu 2020.

Nezapomeňte zdůraznit:

Ad 1) nápaditost pojetí, kvalitu a účinnost vědecké metodologie, navržené řešení musí jasně překračovat stávající užívané metody,

Ad 2) jak budou výsledky zapadat do směrů udaných 7.RP EU, vhodnost a účinnost opatření zaměřených na šíření výsledků,

Ad 3) význam vaší instituce, vyváženost konsorcia a jeho schopnost kooperativy (doporučení zkušených – nebrat pouze malé státy, aspoň jeden by měl být ze „staré patnáctky“), kvalita a zkušenost jednotlivých týmů a přiměřenost řídících struktur (doporučení zkušených – vědecký pracovník řídící projekt po odborné stránce není schopen koordinovat projekt – sežeňte si manažera).

Novinka – Bude-li částka přidělená z EU nižší než 375 tisíc EUR (platí pro 1 partnera), není potřeba certifikované účetnictví, stále však platí, že do 5 let po ukončení projektu může přijít auditor z EU.

Novinka – organizace vás nemusí zálohovat, peníze dostanete na počátku projektu, ale...

 • 5 % z udělené částky grantu půjde na garanční fond, fond bude použit při nedodržení závazků partnerů,
 • 10 % zádržné.
   

Př. Cash flow
Výchozí bod – grant (nikoliv cena projektu) je 10 milionů, projekt na 5 let.
Průměrná spotřeba je 2 miliony ročně. Záloha bude poskytnuta na 150 % ročních nákladů, v kontraktu bude napsáno 3,5 milionu – vy získáte 3 miliony a půl milionu jde do garančního fondu (z garančního fondu se pak generují úroky, z toho se zaplatí dluhy partnerů a dodělá se projekt).
Po roce vynárokujete např. 1,9 milionu a tyto peníze vám budou proplaceny (při splnění všech podmínek samozřejmě). Tři miliony máte tudíž opět na kontě. Takto proběhne ještě další platba po 2 letech a pak už přijde finále – doúčtování. Teprve nyní zatížíte organizaci doplácením finančního rozdílu mezi náklady a příspěvkem z EU. Po splnění všech náležitostí vůči EU vám budou vrácena procenta uložená v bance, tj. 5 % z garančního fondu a 10 % zádržného, tj. 1,5 milionu.

Novinka – jednotný registr organizací, organizaci je přiděleno číslo. V dalších výzvách se již odvoláte na registr, v kterém je organizace správně zapsána.

Účastníkem projektu je organizace a ta je smluvně vázána s EU. Za celou skupinu mluví koordinátor, který je povinen sledovat všechny partnery. Mezi partnery se uzavírá konsorciální smlouva, mezi koordinátorem a EK se podepisuje grantová dohoda.

Základní dohoda + dodatky:

 1. annex 1 – technický obsah (projekt),
 2. annex 2 – všeobecné podmínky – cca 40 str., co smím a nesmím,
 3. annex 3 – specifická ujednání,
 4. annex 4 – formulář A (přistoupení partnera),
 5. annex 5 – formulář B (přistoupení nového partnera) – např. na základě veřejné výzvy,
 6. annex 6 – formulář C (vyúčtování),
 7. annex 7 – formulář D (certifikát vyúčtování).
 • formulář E (certifikát metodologie) – např. univerzity mohou mít zjednodušenou metodiku výpočtu režie – zatím nás toto nezajímá, standardně používáme typ financování, kde nepřímé náklady činí 60 % nákladů přímých.
   

Každý z partnerů musí mít vlastní kopii celé smlouvy!

Konsorciální smlouva – důležité ošetřit všechny možné případy – tzv. „co by kdyby“:
Např. jak vyloučit nepracujícího partnera, jak odstranit špatného koordinátora, jak zajistit právo na duševní vlastnictví, možnost vyloučení práva přístupu k informacím jednomu či více partnerům, atd.
Pozor, o vaše právo k použití informací a know-how můžete písemně požádat do 1 roku.
Pozor, musíte např. upozornit partnery, že publikujete, a oni mohou vznést námitky.

Technický annex – utratit peníze můžete jen za to, co je v něm napsáno. A) nezapomeňte dobře plánovat a B) jste-li partneři a něco se v tomto annexu změní před podpisem smlouvy, musíte přesně vědět, co je v něm napsáno – vyžádejte si vlastní kopii!

Odchýlí-li se projekt od původních záměrů a cílů – požádejte co nejrychleji project managera v Bruselu o změnu (dodatek ke smlouvě), pokud stanovených cílů nejste schopní vůbec dosáhnout, může EU projekt ukončit a při vašem seriozním přístupu vám zaplatí to, co jste dosud utratili.

Novinka – každý ručí sám za sebe, konsorcium již neručí za krachující partnery. Peníze do takto „nabouraných“ projektů dodá garanční fond banky, která pak bude přímo na problémovém partnerovi vymáhat dluhy.

Doporučení – potřebné formuláře k přihlášení do projektu lze stáhnout z webových informačních portálů EU – vzhledem k tomu, že se přihlášky podávají elektronicky a server nemusí vždy fungovat – vyplňujte je včas, ukládejte i pracovní verze, pak je můžete doopravit, ale aspoň něco tam bude!

Jsou již k dispozici modelové smlouvy – co vás čeká, až uzavřete smlouvy s EU – prostudovat!

Seminář k 7.RP – přednášející z Technologického centra AVČR – prezentace zde
Vřele doporučujeme kapitoly:
přímé a nepřímé náklady
, kde je podrobně vyjmenováno, co do čeho patří,
příklady cash flow,
ukázky, kdy je potřeba vykazovat certifikované účetnictví.

Na závěr

Projekty můžete konzultovat na několika místech:

 1. u nás – Grantové oddělení 2. LF UK, tel: 224435828, Ing. Renáta Bourahi,
 2. na technologickém centru AVČR s naším národním kontaktním bodem, a případně poté ho zašlete i komisi EU k předběžnému schválení,
 3. s firmou GRANT GARANT, která je k dispozici při přihlášení přes rektorát.

Jako základní pomoc vám nabízíme:

vyplněný formulář A2,

text, z kterého můžete vytvořit charakteristiku univerzity,

máme připraveny tabulkové platy pracovníků se zohledněním platového navýšení během 5 let trvání projektu – info G. Bartejsová nebo R. Bourahi (pozor nezapomeňte při přepočtu na pohyb EURa – koruna sílí),

formulář pro pracovní výkaz (nezávazný, ale rozhodně něco podobného musíte mít),

zde najdete kurzy EUR platné pro formulář C,

naše individuální účastnické číslo – PIC,

ostatní užitečné dokumenty naleznete zde.

Vydáno: 6. 3. 2009 / Poslední aktualizace: 22. 2. 2016 / Odpovědná osoba: Ing. Renáta El Bourahi