Neurovědy

Typ předmětu: 
Volitelný

Sylabus – Neurovědy

Volitelný předmět doporučený pro 4. a 5. ročník
 
Výuka probíhá v rámci odpoledního týdenního bloku a je zakončena klasifikovaným zápočtem
 
Pondělí
Místo konání: Ústav neurověd – 2. p., blok D.
 
Téma přednášky

 • Nesynaptický přenos jako alternativa mezibuněčné komunikace. Extracelulární prostor, extracelulární matrix.
 • Difúzní parametry v CNS během fyziologických stavů, funkční význam extrasynaptického přenosu. Metody měření difúzních parameterů v mozku a míše.

 

Téma praktického cvičení

 • Zhotovování mikroelektrod pro intra- a extracelulární snímání biopotenciálů, iontově-selektivní mikroelektrody.
 • Optické snímání z tkáňových řezů míchy a mozku, průchod a odraz světla v nervové tkáni a jejich vztah k neuronální aktivitě.
   
   

Úterý
Místo konání: Ústav Experimentální medicíny AVČR, Areál biologických ústavů, Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč, Budova LA – 2. p., modrá posluchárna.
Doprava: Metro C – Kačerov, zde bus č. 114 – konečná stanice
 
Téma přednášky

 • Experimentální modely patologických stavů – ischemie, traumatických lézí, roztroušené sklerózy míšní, nádorů CNS, trauma mozku a míchy, hydrocephalu, stárnutí, Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby.
 • Úloha extracelulární matrix a astrogliózy během patologických stavů.

 

Téma praktického cvičení

 • Demonstrace přípravy tkáňových řezů a izolované míchy potkana, měření in vivo.
 • Měření difúze látek v CNS.
   
   

Středa
Místo konání: Ústav Experimentální medicíny AVČR, Areál biologických ústavů, Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč, Budova LA – 2. p., modrá posluchárna.
Doprava: Metro C – Kačerov, zde bus č. 114 – konečná stanice
 
Téma přednášky

 • Membránové vlastnosti nervových buněk a synaptický přenos v CNS. Membránové vlasnosti neuronů a gliových buněk, iontové kanály, metoda terčíkového zámku, receptory, synaptické potenciály, mezibuněčné spoje.
 • Úloha gliových buněk v CNS během fyziologických a patologických stavů. Typy gliových buněk (astrocyty, oligodendrocyty, mikroglie), membránové vlastnosti, receptory, iontové kanály, iontová a objemová homeostáza, interakce mezi neurony a gliovými buňkami.

 

Téma praktického cvičení

 • Principy elektrofyziologických metod. Metoda terčíkového zámku, měření membránových proudů, principy imunohistochemického značení, zobrazování pomocí konfokálního mikroskopu.
   
   

Čtvrtek
Místo konání: Ústav Experimentální medicíny AVČR, Areál biologických ústavů, Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč, Budova LA – 2. p., modrá posluchárna.
Doprava: Metro C – Kačerov, zde bus č. 114 – konečná stanice
 
Téma přednášky

 • Neurogenese a regenerace CNS.
 • Kmenové buňky a jejich využití v léčbě poranění mozku a míchy a neurodegenerativních onemocnění.
 • Značení buněk pomocí superparamagnetických nanočástic a jejich zobrazování in vivo pomocí magnetické resonance.

 

Téma praktického cvičení

 • Modely poškození mozku a míchy (kompresní léze, hemisekce), kultivace a implantace kmenových buněk a hydrogelů.


 

Pátek
Místo konání: Ústav neurověd – 2. p., blok D.
 
Téma přednášky

 • Základy tkáňového inženýrství – aplikace biomateriálů, buněk, růstových faktorů, techniky vytváření trojrozměrných tkáňových náhrad (pojivový system; periferní a centrální nervový system; kožní a epitelové kryty; parenchymatózní orgány).
 • Biomateriály, jejich dělení, základní vlastnosti, biokompatibilita, historie, jejich současné praktické aplikace, od kontaktních čoček k makroporézním hydrogelům.
 • Nanovlákna, elektrospinning, teorie a biomedicínské aplikace.
 • Přípravky moderní terapie, aplikovaný výzkum, klinická hodnocení.

 

Téma praktického cvičení

 • Praktické ukázky žádostí o povolení klinických hodnocení, základy výroby kmenových buněk.
   
   
4. září 2014 doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.
vedoucí Ústavu neurověd
 
 


 

Vydáno: 7. 10. 2013 / Poslední aktualizace: 6. 10. 2014 / Odpovědná osoba: Marie Havlová