Disertační práce

Informace studentům doktorských studijních programů

Tyto informace nemají charakter závazného dokumentu pro studenty, ale mají studentům a jejich školitelům usnadnit základní orientaci v předpisech a přinést informace týkající se zejména vypracování disertačních prací. Všechny studijní povinnosti i s předpokládaným termínem jejich splnění musí být uvedeny v individuálním studijním plánu.

Informace jsou vytvořeny na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci studijních programů a Smlouvy o sdružení uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky dne 13. března 2007 a vycházejí ze Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a z vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze a jejích fakult.

Disertační práce

Upozorňujeme, že požadavky jednotlivých oborových rad nemusí být totožné.  Proto odkazujeme na následující pokyny, které jsou schváleny konkrétními oborovými radami.  Obecně však platí:

 1. Disertační práce je zpravidla psána v českém jazyce, použití jiného cizího jazyka je možné podle předpisů fakult. Jazyk disertační práce je uveden v individuálním studijním plánu.
 2. Disertační práci může student vypracovat v režimu cotutelle. Disertační práce „pod dvojím vedením“ (cotutelle) je založena na spolupráci se zahraničními univerzitami a umožňuje doktorandům vypracovat část své disertační práce na zahraničních pracovištích a pod vedením odborníků z obou univerzit. Blíže viz „Metodické pokyny k administrativnímu postupu při přípravě smlouvy o společném vedení disertačních prací, tzv. cotutelle mezi Univerzitou Karlovou v Praze a zahraniční univerzitou“, dostupné na https://cuni.cz/UK-3163.html.
 3. Předpokladem předložení disertační práce jsou minimálně dvě původní práce, přijaté k publikaci v mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech s definovaným souhrnným impakt faktorem větším než 1, alespoň u jedné publikace musí být student prvním autorem, je-li tak stanoveno v individuálním studijním plánu nebo vnitřním předpisu fakulty. Disertační práce se předkládá oborové radě prostřednictvím Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK, a to buď v klasické formě nebo ve formě monotematicky zaměřeného souboru nejméně 4 vědeckých publikací vztahujících se k tématu (z toho minimálně 2 impaktovaných), je-li tak stanoveno v individuálním studijním plánu nebo vnitřním předpisu fakulty.
 4. Disertační práce  (tzv. řešení práce) – ve formátu pdf jako jeden soubor, samostatné přílohy k disertační práci – ve formátu pdf (v případě více samostatných příloh ve formátu zip), abstrakt v češtině (i v případě, že je práce napsaná v anglickém jazyce) a angličtině musí být vloženy do SIS. Viz Opatření rektora č. 13/2017, čl. 4.
 5. Současně s disertační prací se oborové radě předkládá autoreferát v českém nebo anglickém jazyce (a souhrnem v anglickém a českém jazyce) zpracovaný podle pokynů uveřejněných na webových stránkách 2. LF UK.  Některé oborové rady autoreferát nevyžadují (viz požadavky zde). Autoreferát má usnadnit členům komise pro obhajobu disertační práce orientaci ve vědecké činnosti studenta a musí obsahovat cíl práce, metodiku, hlavní výsledky, souhrn a seznam publikací autora. Autoreferáty zašle Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK členům komise pro obhajobu disertační práce.
 6. Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací jsou určena Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze, Opatřením rektora č. 6/2010, Opatřením rektora č. 8/2011, Opatřením rektora č. 13/2017 Opatřením děkana č. 5/2018.
 7. Spolu s disertační prací je třeba odevzdat také žádost o obhajobu disertační práce (včetně předepsaných příloh).

Pravidla pro psaní disertační práce

 1. Disertační práce v klasické formě má následující oddíly:
   
  1. úvodní stránka – uspořádání podle vzoru (viz příloha)
  2. prohlášení o samostatném zpracování disertační práce (příloha)
  3. identifikační záznam (příloha)
  4. literární úvod a přehled dané problematiky
  5. vymezení cílů práce, včetně stanovení hypotéz
  6. popis použitých experimentálních metod, včetně statistických
  7. přehled dosažených, náležitě dokumentovaných a adekvátně statisticky zhodnocených vlastních výsledků
  8. diskuse metodických postupů a výsledků, včetně srovnání s literaturou
  9. závěry a zhodnocení cílů a hypotéz práce
  10. souhrn (v českém i anglickém jazyce) a
  11. očíslovaný seznam použité literatury
 2. Citace v textu uvést jmény a rokem (Autor J., 1989). Pokud je jeden autor, je uveden jeden autor a rok, pokud jsou autoři dva, uvádějí se oba a rok, u tří a u více autorů se uvádí Autor  J.et al., rok. Práce by měly být citovány podle normy: rok vydání, ročník časopisu, číslo časopisu, stránky (od–do).
 3. Disertační práce založená na monotematicky zaměřeném souboru minimálně čtyř vědeckých publikací musí být zpracována klasickým způsobem (Úvod, cíle práce, včetně hypotéz, stručně použitá metodika, výsledky, souhrnná diskuse k jednotlivým publikacím, souhrn a závěr). I v komentované disertační práci by měla být uvedena schémata a obrázky dokumentující zásadní objevy, které práce přinesla. Součástí práce jsou publikované články a autoreferát (viz výše).
 4. Klasická disertační práce by měla mít nejméně 60–80 stran bez citované literatury a příloh. Práce založená na minimálně 4 publikovaných sděleních by měla mít nejméně 30–40 stran bez citované literatury a příloh.

Žádost o nezveřejnění části disertační práce nebo celé práce

 • Musí být podána nejpozději v den konání obhajoby.
 • Žádost o nezveřejnění příloh podává student, popř. školitel přes SIS. Schvaluje ji proděkan fakulty.
 • Žádost o nezveřejnění celé práce podává školitel přes SIS. Předává se proděkanovi fakulty, poté je postupena na RUK.

Bližší informace naleznete v Opatření rektora č. 13/2017, čl. 7 Opatření děkana č. 5/2018, čl. 4, odst. 12 a čl. 7, odst. 5–8.

Obhajoba disertační práce

 1. Jmenovaná komise musí mít vždy lichý počet členů, členem je zpravidla i školitel. Počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. Předsedu a členy komise pro obhajobu jmenuje děkan příslušné fakulty (na návrh oborové rady)  z profesorů, docentů a odborníků. Odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty.
   
 2. Komise pro obhajobu disertační práce stanoví dva oponenty. Oponentem může být ustanoven jen docent nebo profesor, nebo osoba, které byl udělen titul Ph.D., CSc., DrSc., Dr. Oponentem nemůže být školitel nebo pracovník, který se podílel na zpracování disertační práce nebo byl spoluautorem některé z předložených prací studenta. Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK nemůže vypisování a přidělování termínů nijak ovlivnit.
 3. Předseda komise prostřednictvím Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK zašle disertační práci oponentům spolu s žádostí o vypracování posudku, a to nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti o obhajobu.
   
 4. Oponenti jsou povinni zaslat posudek Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF nejpozději do dvou měsíců po obdržení práce nebo nejpozději do 14 dnů oznámit, že posudek vypracovat nemohou. Nebyl-li posudek v uvedené lhůtě odevzdán ani po upomenutí nebo oznámil-li oponent, že posudek nemůže vypracovat, ustanoví komise nového oponenta. Před obhajobou zašle příslušné oddělení děkanátu posudky studentovi a předsedovi oborové rady. Ustanovení oponenti mohou být členy komise pro obhajobu. Vlastní obhajoby se musí zúčastnit alespoň jeden ze dvou ustanovených oponentů.
 5. Řádný a opravný termín konání obhajoby stanoví děkan. Tento termín se s přesným časovým určením nejméně dva týdny předem zveřejní na webových stránkách fakulty. 
 6. Obhajoba disertační práce je veřejná. Koná se zpravidla do 6 týdnů po doručení oponentských posudků.
 7. Komise rozhoduje o klasifikaci obhajoby disertační práce v neveřejném zasedání, bezprostředně navazujícím na vlastní obhajobu, a to neveřejným hlasováním. Klasifikační stupně jsou: „prospěl“ a „neprospěl“. Komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 8. Výsledek obhajoby oznámí předseda studentovi bezprostředně po neveřejném zasedání komise, a to veřejně. V případě neúspěšné obhajoby komise stanoví, zda je nutné práci přepracovat, nebo doplnit. Obhajobu disertační práce lze opakovat jen jednou, nejdříve za 6 měsíců od původního termínu konání obhajoby.
Vydáno: 16. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 6. 6. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.