Významní absolventi 2. LF a Fakulty dětského lékařství

Na této stránce si Vám dovolujeme představit některé z významných absolventů naší fakulty. Osobnosti, jejichž životní příběhy a pracovní úspěchy mohou být inspirací pro naše studenty i stávající učitele. Seznam není kompletní a bude průběžně aktualizován. Tipy na další osobnosti, které by dle Vašeho názoru měly být na této stránce uvedeny, zasílejte prosím prostřednictvím této emailové adresy.

Děkujeme za spolupráci.

MUDr. Michal Pelíšek, člen kolegia děkana 2.LF

 

Doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.

Docentka Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, pracuje jako vedoucí lékařka kojeneckého oddělení s jednotkou intenzivní péče, kde se zabývá léčbou pacientů nejnižších věkových kategorií s akutním a chronických selháním ledvin, péčí o pacienty s totální parenterální výživou, dále cystickou fibrózou a všemi „emergentními“ stavy. Je také proděkankou pro studium klinických oborů na 2. LF. Je členkou řady odborných společností (např. Evropské společnost pro dětskou nefrologii, členkou výboru Pracovní skupiny dětské nefrologie při České Pediatrické společnosti atd.).

 

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol v letech 1996–2014. V průběhu těchto 18 let se pracoviště stalo největší klinikou v republice, stoupl její věhlas i renomé nejen doma, ale i v zahraničí.


doc. MUDr. Marta Čopová, CSc.

Dlouholetá pracovnice II. dětské kliniky 2. LF a FN Motol, patřila mezi vynikající učitele pediatrie. Věnovala se hlavně respiračním onemocněním. Měla také velkou publikační aktivitu v odborném tisku.

 

prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

Přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol v letech 1990–2010, bývalý předseda Společnosti lékařské genetiky České lékařské společnosti JEP, vedoucí Katedry Genetiky IPVZ, člen/předseda atestačních komisí pro obory Lékařská genetika a Klinická genetika, předseda akreditační komise MZdČR pro obor Lékařská genetika.

 

Doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

Zástupce přednosty Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK, lékař české basketbalové reprezentace a české reprezentace triatlonu, konzultant v Abbey Carrick Glen Hospital (Ayr, UK), Princes Margaret´s Hospital (Windsdor, UK) a Department of Orthopaedics, Dumfries and Galloway NHS Trust, UK. Proděkan 2. LF pro specializační vzdělávání a vnější vztahy.

 

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF a Nemocnice Na Bulovce. Zastávala také funkci proděkanky. Na poli dermatovenerologie dosáhla významných mezinárodních úspěchů. Byla předsedkyní České akademie dermatovenerologie, organizátorkou a prezidentkou českých i mezinárodních kongresů, zakládající členkou a členkou výboru European Society of Dermatopathology, vědeckým sekretářem České dermatovenerologické společnosti, prezidentkou výkonného výboru EADV, zastávala či zastává řadu dalších prestižních funkcí. V roce 2010 kandidovala na prezidentku ČLK. Ve své vědecké praxi se zabývala zejména kožními projevy lymské boreliózy. Je členkou redakčních rad řady českých i zahraničních časopisů.

 

prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.

Dlouholetý vedoucí Ústavu fyziologie 2. LF, kde stále působí jako profesor. Zastával i funkci proděkana pro vědu a výzkum. Svou vědeckou dráhu zasvětil především výzkumu adaptace plicních cév na chronickou hypoxii, zkoumá také význam NO, rozvoj hypoxické plicní hypertenze. Pravidelně publikuje v prestižních mezinárodních časopisech.  Byl či je členem či čestným členem komisí a odborných společností (výkonný výbor Evropské společnosti klinické fysiologie dýchání, výkonný výbor Evropské společnosti pneumologické, spolupředseda Evropské pracovní skupiny plicní cirkulace, komise pro respiraci IUPS, The Physiological Society, Korany Society of Respiratory Physiology). Získal řadu prestižních ocenění, např. Groverovy ceny American Thoracic Society. Je členem České lékařské akademie.

 

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Přednosta Chirurgické kliniky 2.LF UK a FN Motol. Autor velkého množství odborných článků v českých a zahraničních časopisech, autor a spoluautor několika monografií (např. Akutní chirurgie tlustého střeva) a vysokoškolských učebnic. Je členem řady českých i mezinárodních odborných společností (člen výboru České chirurgické společnost ČLS JEP, vědecký sekretář a následně předseda Koloproktologická sekce ČCHS, místopředseda Společnosti gastrointestinální onkologie, člen Mezinárodní chirurgické společnost či Evropské chirurgické společnosti a řady dalších). Byl členem Akademického senátu UK, Vědecké rady 2.LF, člen redakční rady několika časopisů (např. Acta Universitatis Carolinae Medica, European Surgery – ACA Proktologia), člen atestačních komisí. Je držitelem Maydlovy medaile (2013) a členem České lékařské akademie.

 

MUDr. Pavel Hroboň

Lékař a ekonom, vystudoval medicínu na 2. LF UK a řízení zdravotnictví na Harvard University. Působil 3 roky jako náměstek ministra zdravotnictví zodpovědný za zdravotní pojištění, léky a zdravotnické prostředky. Od roku 2002 do roku 2005 pracoval pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR jako poradce a ředitel strategie. V letech 1998 až 2002 působil jako konzultant mezinárodní poradenské firmy McKinsey&Company v několika evropských zemích na projektech v oblasti zdravotnictví a finančních služeb. Přednášel ekonomii zdravotnictví na Karlově univerzitě a několik let pracoval jako lékař-internista.

 

doc. MUDr. Věra Hroboňová, CSc.

Docentka Pediatrické kliniky 2.LF a FN Motol, kde se věnuje především problematice dětské kardiologie. Absolvovala řadu zahraničních pobytů, opakovaně přednášela v Lipsku.

 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Emeritní děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Imunolog, zabývá se diagnostikou a výzkumem leukémií a poruch imunity zejména dětského věku. V laboratoři (CLIP Cytometrie) Kliniky dětské hematologie a onkologie, kterou vede, zkoumají leukémie i defekty imunity pomocí molekulárně biologických, genomických, ale i třeba epidemiologických metod.

 

prof. MUDr. Jan Janda, DrSc.

Od r. 1989 byl přednostou I. dětské kliniky 2.LF a FN Motol až do jejího sloučení s II. dětskou klinikou (2004). Stále působí jako profesor na Pediatrické klinice. Bývalý předseda České pediatrické společnosti, čestný člen Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Věnuje se převážně dětské nefrologii, je zakladatelem Dnů dětské nefrologie, čestným členem rakouské a německé pediatrické společnosti, zastával funkci prezidenta UNEPSA (European Paediatric Association) a Evropské společnosti dětské nefrologie (ESPN).

 

Prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Fakultu dětského lékařství absolvoval v  roce 1979 s červeným diplomem. Od roku 1992 zastává funkci přednosty Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK v Praze. Zastává důležité akademické funkce, byl členem akademického senátu a proděkanem pro vědu a výzkum a pro studium.

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Přednosta Kliniky dětské neurologie a stávající děkan naší fakulty. Zastával i funkci předsedy akademického senátu a působil jako proděkan pro studium.V roce 1993 byl jmenován docentem v oboru neurologie. Podílel se mimo jiné na vytvoření Vládního programu péče o občany se zdravotním postižením a na vzniku Nadace Dětský mozek, poskytující tzv. respitní péči nejen dětem, ale i dospělým a seniorům s neurologickým postižením. Díky profesoru Komárkovi dnes funguje v motolské nemocnici Centrum pro epilepsie, vytvořené podle holandského vzoru a poskytující komplexní péči o dětské i dospělé pacienty s epilepsií. V rámci pedagogické činnosti přednáší nejen studentům 2. LF, ale studentům na katedře dramatické výchovy DAMU a na FHS, jíž je spoluzakladatelem.

 

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Nejvýznamnější osobnost naší fakulty, emeritní děkan, bývalý prorektor Univerzity Karlovy, zakladatel české dětské onkologie a dlouholetý (nyní emeritní) přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie. Kromě toho byl předsedou České onkologické společnosti, zakládajícím členem a předsedou Učené společnosti, členem Rady Národního divadla, nadace Hollar, správní rady AVU a předsedou Nadace Národní galerie. Je členem České lékařské akademie.

 

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Bývalá přednostka I. infekční kliniky 2. LF a Nemocnice Na Bulovce, kde stále působí jako docentka. Ve svém dosavadním odborném životě vydala řadu publikací, byla předsedkyní či členkou některých pracovních komisí (např. pracovní skupiny odborníků střední Evropy pro racionální ATB politiku a doporučené postupy, subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, pracovní komise pro infekční nemoci pro VR MZ ČR, pracovní skupiny MZ pro národní antibiotickou politiku a dalších). Je členkou významných odborných společností Pediatrické společnosti, Hepatologické společnosti, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) - vicepresidentka LK ECCMID 2004 v Praze, členka ISID (International Society of Infectious Diseases) a ISC (Intrenational Society of Chemotherapy), předsedkyně revizní a kontrolní komise ČLS JEP a členka předsednictva ČLS JEP. Byla dlouholetou členkou akademického senátu fakulty.

 

prof. MUDr. Jiří Nevoral CSc.

Profesor Pediatrické kliniky 2. LF a FN Motol. Věnuje se pediatrické gastroenterologii, hepatologii a výživě. Absolvoval řadu zahraničních pobytů (např. v Heidelbergu či ve Švédsku), věnuje se výuce pregraduálních i postgraduálních studentů. Je autorem desítek odborných článků a také několika monografií (např. Onemocnění jater v dětském věku). Je členem několika odborných společností (European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition /ESPGHAN/, Gesellschaft für pädiatrische Ga stroenterologie und Ernährung, European Crohn´s and Colitis Organisation, České pediatrické společnosti a dalších). V roce 2003 byl presidentem kongresu European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, který se konal v Praze. Několik let byl předseda a nyní je člen výboru Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu při České pediatrické společnosti. Je předsedou Společnosti pro probiotika a prebiotika, členem redakční rady časopisu Postgraduální medicína a předsedou Akreditační komise pro dětskou gastroenterologii a hepatologii.

 

MUDr. Lukáš Pollert

Pracuje jako lékař (urgentní příjem ÚVN Praha, anesteziologie a resuscitace FN Motol). Velkých sportovních úspěchů dosáhl jako vynikající vodní slalomář a kanoista. Na mistrovství světa získal v roce 1997 stříbrnou medaili. Z evropských šampionátů si přivezl dvě stříbra (C1 družstva – 1996, 2000) a dva bronzy (C1 – 1998, 2000). V roce 1993 vyhrál celkové pořadí Světového poháru v kategorii C1. Na Letních olympijských hrách 1992 v Barceloně vybojoval zlatou medaili, v Atlantě 1996 získal stříbro.

 

prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Vedoucí Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol. Má atestaci z pediatrie a klinické biochemie, znalosti z obou oborů pak využil pro svou vědeckou a pedagogickou činnost. Je autorem mnoha odborných textů a členem řady českých a mezinárodních odborných společností (např. British Society for Human Genetics and Clinical Molecular Genetics Society, American Association for Clinical Chemistry, The Association of Clinical Biochemists).

 

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.

Profesor Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, V rámci oboru se zabývá zejména diagnostikou a terapií dětské hypertenze, zasloužil se například o zavedení nové metody ambulantního 24hodinového monitorování tlaku krve u dětských pacientů v České republice. Je vedoucím programu transplantací ledvin u dětí v motolské nemocnici, kde je také jediné pracoviště v republice provádějící transplantace ledvin u dětí. Zabývá se také dědičnými onemocněními ledvin se zaměřením hlavně na polycystické choroby ledvin, na Pediatrické klinice byl vytvořen registr dětských pacientů s polycystózami ledvin, ve kterém je evidováno přes asi 300 dětí s touto chorobou, což představuje 2. největší registr na světě dětí s tímto onemocněním.

 

prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc.

Působí na Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol. Je držitelkou celé řady prestižních ocenění a je členkou několika významných českých i zahraničních učených společností. Za rok 2008 obdržela cenu předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za soubor prací z oboru lékařské genetiky. Je členkou předsednictva České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Mezji její hlavní odborné zájmy patří klinická genetika, syndromologie a populační genetika.

 

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.Od druhé poloviny osmdesátých let 20. století je koordinátorem studií léčby dětí s leukémií v České republice, v roce 2002 se stal jedním z autorů mezinárodního léčebného protokolu pro léčbu dětských akutních lymfoblastických leukemií s názvem „Acute Lymphoblastic Leukemia Intercontinental – BFM 2002“ (ALL IC-BFM 2002). Je autorem více než 200 odborných publikací, z toho více než 100 v zahraničním tisku. Je vědeckým sekretářem výboru České hematologické společnosti ČLS JEP a čestný člen České hematologické společnosti, předseda Pracovní skupiny pro dětskou hematologii ČR a předseda pediatrické sekce České onkologické společnosti. Je členem kolegia děkana 2. LF UK.

 

prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. FESC

Bývalý vedoucí Dětského kardiocentra FN Motol, který stál v čele pracoviště (původně neslo název Specializované pracoviště pediatrické kardiologie a kardiochirurgie) od jeho založení v roce 1977. Dětské kardiocentrum po svém založení začalo poskytovat zcela nový komplexní systém péče o děti s onemocněním srdce a cév, především péči o novorozence a kojence s urgentními (život ohrožujícími) vrozenými srdečními vadami. Profesor Šamánek zastával řadu významných funkcí v domácích i mezinárodních odborných organizacích a společnostech (např. World Heart Federation – Executive Committee on Cardiovascular Diseases , European Society of Cardiology Scientific Committee, WHO Expert Advisory panel on Cardiovascular Diseases). Je nositelem řady významných ocenení (např. Edgar Mannheimer Lecture, honorary  lecture of Assoc Europ Pediatric Cardiology (1999) či Purkyňovy ceny (2001).

 

prof. MUDr. Richard Škába, DrSc.

Zástupce přednosty Kliniky dětské chirurgie FN Motol, bývalý předseda akademického senátu 2. LF a stávající předseda Čestné rady České lékařské komory. Absolvoval řadu zahraničních stáží, vládne čtyřmi světovými jazyky. Zastával funkci vědeckého sekretáře a následně předsedy České pediatricko-chirurgické společnosti, je členem European Paediatric Surgeons´ Association či New York Academy of Science. Je národním delegátem ve světové federaci společností dětských chirurgů (WOFAPS). Je členem atestačních a akreditačních komisí pro obor dětské chirurgie.

 

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Vedoucí Laboratorního centra Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, spoluzakladatel (spolu s docenty Hrušákem a Zunou) pracovní skupiny CLIP - Childhood Leukaemia Investigation Prague, která je unikátní vědeckou skupinou zaměřenou na výzkum dětských leukemií a imunitních poruch, vychoval řadu doktorandů, kteří jsou dnes úspěšnými vědci v oboru v Čechách i USA. Věnuje se zejména výzkumu molekulárně genetických rizikových znaků dětských leukemií, vývoji leukemického klonu, sledování odpovědi na léčbu metodami molekulární genetiky, nádorové genomice. Je proděkanem 2. LF pro vědu, výzkum a doktorské studium.

 

prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.

Vedl Ústřední rentgenové oddělení Fakultní nemocnice v Motole a v letech 1992–1999 působil jako přednosta vzniklé Kliniky zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole. Je předním odborníkem v pediatrické radiologii a problematice dětského srdce obzvlášť a hlavním zástupcem pro postgraduální výuku pediatrické radiologie a kardioradiologie v České republice. Je autorem mnoha odborných článků, několika monografií, organizátor a aktivní účastník radiologických kongresů. Zastával funkci předsedy Sekce pediatrické radiologie České radiologické společnosti ČLS JEP. Byl zakladatelem a vedoucím katedry bakalářského studia radiologických laborantů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

 

prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.

Působí jako profesor pediatrie na Klinice dětí a dorostu 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Po studiu absolvoval řadu zahraničních stáží, hodnost kandidáta věd obhájil v roce 1988, hodnost doktora věd v roce 2002, v roce 1991 byl jmenován docentem a v roce 2003 profesorem pediatrie. V letech 1990–2006 byl přednostou  II. dětské kliniky, resp. Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Účastnil se mnoha výzkumných projektů, z nichž řadu vedl. V pozici hlavního řešitele či spoluřešitele se podílí na řadě výzkumných úkolů zaměřených zejména na preventivní diabetologii a systémová autoimunitní onemocnění u dětí. Od roku 2005 je členem komise expertů EC v Bruselu pro diabetes mellitus. Je členem řady odborných společností.

 

prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.

Profesor Martin Vízek byl dlouhodobým přednostou Ústavu patologické fyziologie naší fakulty, kde i nadále působí jako profesor. Zastával také významné akademické funkce, byl členem akademického senátu a byl proděkanem pro studium teoretických a preklinických oborů. Absolvoval řadu zahraničních stáží, v profesním životě se věnuje hlavně výzkumu regulace dýchání, zajímá se zejména o remodelaci plicních cév, účinek žírných buněk, hypoxii. Jako školitel postgraduálních studentů se zabýval problematice radikálového poškození u nedonošených.

 

doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc.

Přední odbornice v problematice dětské ORL, věnovala se zejména onkologické problematice. Pracovala na Klinice ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol. Od roku 1990 vypracovala řadu klinických studií o účincích léků, byla členkou řady odborných společností. Podílela se na přípravě mnoha odborných publikací s ORL problematikou.

 

prof. MUDr. Alois Zapletal, DrSc.

Práce prof. Zapletala na II. dětské klinice motolské nemocnice a v dětském Kardiocentru byla od samého počátku úzce spjata s dětskou pneumologií a s patofyziologií dýchání. Zavedl řadu metod funkční plicní diagnostiky u dětí v Československu a České republice. Jeho jméno je nepochybně nejznámějším českým jménem v oboru, který pomáhal v této zemi rozvíjet a k jehož rozvoji celosvětově přispěl nemalou měrou. Profesor Zapletal u nás nejen založil dětskou plicní funkční diagnostiku, zanechal především nevymazatelnou stopu v dějinách celosvětové dětské fyziologie a patofyziologie dýchání. To, že byl ve světě skutečně uznáván, se odrazilo i v jeho desetiletém členství v redakční radě renomovaného časopisu Pediatric Pulmonology.

 

doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.

Přednosta Novorozeneckého oddělení s JIRP při Gynekologicko-porodnické klinice, docent v oboru dětské lékařství. Věnuje se léčebně preventivní péči v oboru neonatologie, výuce studentů a doktorandů, ale i vědě a experimentální medicíně. Zastával i významné akademické funkce na fakultě, byl předsedou akademického senátu a proděkanem pro klinickou výuku a specializační vzdělávání.

 

doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

Docent Laboratoře molekulární genetiky, Klinika dětské hematologie a onkologie, 2.lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou diagnostiky a sledování dětských leukemií spolu se specifickými otázkami původu a příčin tohoto onemocnění. Předseda Akademického senátu 2. LF.

Již během studia sbíral různá ocenění a vavříny, získal např. Hlávkovu cenu pro nejlepšího doktoranda fakulty. Velmi úspěšně publikuje v řadě zahraničních časopisů. Získal například Cenu České hematologické společnosti ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci v roce 2007 či Cenu ministryně zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj za rok 2009.

 

Vydáno: 11. 11. 2014 / Poslední aktualizace: 11. 11. 2014 / Odpovědná osoba: MUDr. Michal Pelíšek