Státní doktorská zkouška

Informace pro studenty doktorských studijních programů 

Tyto informace nemají charakter závazného dokumentu pro studenty, ale mají studentům a jejich školitelům usnadnit základní orientaci v předpisech a přinést informace týkající se zejména konání státních doktorských zkoušek. Všechny studijní povinnosti i s předpokládaným termínem jejich splnění musí být uvedeny v individuálním studijním plánu.

Informace jsou vytvořeny na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci studijních programů a Smlouvy o sdružení uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky dne 13. března 2007 a vycházejí ze Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a z vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze a jejích fakult.

Státní doktorská zkouška

Požadavky jednotlivých oborových rad se mnohou lišit, naleznete je zde. Většinou však platí:

 1. Předpokladem pro konání státní doktorské zkoušky je splnění individuálního studijního plánu studenta, ve kterém musí být mimo jiné uvedeny tyto povinnosti:
  1. potvrzení účasti alespoň na dvou kurzech (zpravidla jeden může být absolvován v zahraničí),
  2. úspěšné složení zkoušky z anglického jazyka,
  3. spoluautorství (event. i první autor) alespoň jedné impaktované publikace a
  4. předložení literárního přehledu, pokud vyžaduje příslušná oborová rada (týká se studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka). Tím je text, který popisuje a kriticky hodnotí současné poznatky ve studované oblasti vědy. Literární poznatky umožňují studentovi formulovat vědeckou hypotézu a otázky pro její potvrzení (zamítnutí). Text obsahuje i návrh hypotézy a cíle řešení. Rozsah přehledu je do 15 až 20 stran (úprava 1. strany viz příloha 1 – lit. přehled).
 2. Státní doktorská zkouška se koná před obhajobou disertační práce; není-li pořadí v příslušném studijním programu stanoveno jinak. Termín zkoušky stanovuje děkan na návrh oborové rady po obdržení přihlášky studenta.  Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK nemůže vypisování a přidělování termínů nijak ovlivnit.
 3. Předsedu a členy komise pro státní doktorskou zkoušku jmenuje děkan fakulty na návrh oborové rady. Počet přítomných členů zkušební komise nesmí být menší než tři. Členem komise je zpravidla školitel či konzultant (který však nesmí být jmenován předsedou komise). Alespoň jeden člen komise není členem akademické obce fakulty, na které je student zapsán.
 4. Zkouška je ústní a veřejná.
 5. Zkušební komise jedná o výsledku zkoušky v neveřejném zasedání bezprostředně navazujícím na vlastní zkoušku a usnáší se neveřejným hlasováním většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Výsledek dosažený při zkoušce se vyjádří hodnocením: „prospěl“ nebo „neprospěl“.
 6. O zkoušce a jejím výsledku se sepíše zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové zkušební komise. Ihned po neveřejném zasedání zkušební komise oznámí předseda výsledek zkoušky studentovi a výsledek zapíše do výkazu o studiu. Zápis o průběhu zkoušky zasílá předseda zkušební komise Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK.
 7. Zkouška se zpravidla koná do 3 měsíců od podání písemné přihlášky, která se podává oborové radě prostřednictvím Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK.
 8. Státní doktorskou zkoušku může student opakovat jen jednou.
 9. Děkan může na základě písemné žádosti studenta a na doporučení oborové rady, včetně písemného souhlasu školitele, uznat splnění kontroly studia předmětu (např. zkoušky z anglického jazyka) v případě, že student během posledních deseti let splnil obdobnou studijní povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České republice anebo v zahraničí. Státní doktorskou zkoušku nelze uznat.
Vydáno: 8. 10. 2013 / Poslední aktualizace: 6. 6. 2019 / Odpovědná osoba: PhDr. Marta Hrušková