Přijímací řízení

Přihlášky k doktorskému studiu podávejte do 30. dubna 2019. Podrobnosti o programech a termínech naleznete v přílohách a elektronickou přihlášku ve Studijním informačním systému.

elektronická
přihláška

Podat přihlášku


Termíny přijímacích pohovorů 2019
kód název doktorského studijního programu
předseda oborové rady
předpokládané termíny
řádný termín náhradní termín
P1412 Biochemie a patobiochemie
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
5. 6. 2019 26. 6. 2019
P1516 Biologie a patologie buňky
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
3.–6. 6. 2019 13.–20. 6. 2019
P1804 Biomedicínská informatika
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA
13. 6. 2019 20. 6. 2019
P3919 Biomechanika
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
12.–13. 6. 2019 27. 6. 2019
P5105 Experimentální chirurgie
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
5. 6. 2019 25. 6. 2019
P5208 Farmakologie a toxikologie
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
5. 6. 2019 19. 6. 2019
P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka
prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
3. 6. 2019 24. 6. 2019
P1517 Imunologie
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
17.–28. 6. 2019 8.–19.  7. 2019
P915D360001 Kineziologie a rehabilitace
doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
3. 6. 2019 27. 6. 2019
P5110 Lékařská biofyzika
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
11. 6. 2019 26. 6. 2019
P1510 Mikrobiologie
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
17.–28. 6. 2019 8.–19. 7. 2019
P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
18. 6. 2019 15. 7. 2019
P5108 Neurovědy
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
3. 6. 2019 17. 6. 2019
P5109 Preventivní medicína
doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc.
13. 6. 2019 2. 7. 2019
P5150 Zobrazovací metody v lékařství
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
18. 6. 2019 27. 6. 2019

Přijímací řízení na 2. lékařské fakultě UK probíhá v souladu s Řádem přijímacího řízení  pro uchazeče UKOpatřením děkana č. 9/2018.

Podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2019/2020

Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikace) v rámci přijímacího řízení 

Informace pro uchazeče do doktorských studijních programů naleznete zde

Pozvánky pro uchazeče

Upozorňujeme, že pozvánky k přijímacím pohovorům pro jednotlivé studijní programy budou uchazečům odeslány elektronicky s dostatečným časovým předstihem před konáním pohovorů, nejpozději týden před zveřejněným datem.

Rozhodování ve věci přijetí ke studiu

O výsledku přijímacího řízení rozhoduje děkan fakulty. Uchazeč obdrží do 30 dnů od konání přijímací zkoušky rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Rozhodnutí se doručuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, pokud s tím uchazeč předem na přihlášce vyslovil souhlas.  

Odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 30 dnů ode dne jeho doručení odvolat. Odvolání se podává děkanovi. Odvolacím orgánem je rektor.

Zápis do prvních ročníků

Upozorňujeme uchazeče, že informace o zápisech obdrží s dostatečným časovým předstihem e-mailem a budou rovněž zveřejněny na webových stránkách fakulty. Termín zatím nebyl stanoven, ale předpokládá se druhá polovina září.

Vydáno: 1. 2. 2017 / Poslední aktualizace: 11. 6. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.