Jak se stát školitelem

Požadavky každé OR jsou odlišné. Obecně ale platí, že je třeba dodat: 

 • stručnou žádost o místo školitele, jejíž součástí je souhlas vedoucího školicího pracoviště (ředitele, přednosty); není předepsán žádný formulář,
 • odborný životopis,
 • vyplněný formulář pro školitele – tzv. formulář „C“,
 • seznam všech publikací in extenso,
 • návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium,
 • vědecký titul za jménem (Ph.D., CSc., DrSc.).
   

Podepsanou žádost se všemi přílohami určenou předsedovi oborové rady je nutné zaslat prostřednictvím Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK, a to na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání všech příloh také v eletronické podobě na adresu: . Žádost schválená oborovou radou bude předána na děkanát ke jmenování děkanovi fakulty. Poté vám bude doručeno písemné vyrozumění.

Žádost o zařazení mezi konzultanty

Konzultanta pověřuje a odvolává děkan fakulty na návrh oborové rady. Návrh podává školitel, případně student. Podmínky pro zařazení mezi konzultanty jsou stejné jako podmínky pro školitele (viz výše). Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v eletronické podobě na adresu: . Žádost schválená oborovou radou bude předána na děkanát ke jmenování děkanovi fakulty. Poté vám bude doručeno písemné vyrozumění.

Biologie a patologie buňky

Informace pro školitele

Postup při podávání žádosti o zařazení mezi školitele:

 1. žádost se souhlasem nadřízeného (vedoucího, přednosty ústavu)
 2. téma práce, které budete školit,
 3. seznam publikací za 5 let k tématu práce,
 4. vědecký titul za jménem, minimálně titul Ph.D., CSc.,
 5. odborný životopis
 6. vyplněný formulář „C“.

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v eletronické podobě na adresu: . Následně budou zaslány předsedovi OR Biologie a patologie buňky.

Experimentální chirurgie

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, se souhlasem vedoucího školicího pracoviště (přednosta),
 2. životopis,
 3. vyplněný formulář „C“ (žadatel musí mít min. 2 publikace s IF (nemusí být 1. autor) za posledních 5 let bez citačních ohlasů,
 4. seznam všech publikací in extenso,
 5. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium (webové stránky AVČR),
 6. vědecký titul za jménem.

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v eletronické podobě na adresu: . Následně budou zaslány předsedovi OR Experimentální chirurgie.

Fyziologie a patofyziologie člověka

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště (přednosta),
 2. strukturovaný životopis,
 3. vyplněný formulář „C“ (žadatel musí mít min. 5 prací s IF za posledních 5 let, citační ohlas 22 a více),
 4. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium,
 5. minimální doba mezi úspěšným ukončením doktorského studia a žádostí o školitelství jsou 3 roky.

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v eletronické podobě na adresu: . Následně budou zaslány předsedovi OR Fyziologie a patofyziologie člověka.

Kineziologie a rehabilitace

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím pracoviště,
 2. strukturovaný profesní životopis,
 3. vyplněný formulář „C“,
 4. žadatel musí mít minimálně tři publikace s IF za posledních pět let, přičemž žadatel musí být buď prvním, posledním, nebo korespondujícím autorem dvou z těchto publikací,
 5. seznam impaktovaných publikací za posledních 10 let,
 6. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium.

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v eletronické podobě na adresu: . Následně budou zaslány předsedkyni OR Kineziologie a rehabilitace.

Neurovědy

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště,
 2. životopis,
 3. vyplněný formulář „C“,
 4. žadatel musí mít min. 3 publikace s IF s celkovým součtem 1,5 za 3 roky, přičemž žadatel musí být buď prvním, nebo posledním a nebo korespondujícím autorem dvou z těchto publikací, nebo musí mít H index 10 a vyšší,
 5. seznam 3–5 impaktovaných publikací za poslední 3 roky (formát citací dle Vancouverské normy, IF se píše až za publikaci a uvádí se výše v roce publikace),
 6. minimální odstup od obhajoby PhD 3 roky,
 7. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium.

Školitel a případně student mohou zažádat o přidělení školitele – konzultanta.

Konzultantem v OR Neurovědy se může stát pouze odborník, který byl schválen OR Neurovědy po splnění stejných podmínek, jako platí pro školitele (je tedy zařazen v seznamu školitelů OR Neurovědy).

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v eletronické podobě na adresu: . Následně budou zaslány předsedovi OR Neurovědy.

Preventivní medicína

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště,
 2. životopis,
 3. vyplněný formulář „C“ (žadatel musí mít min. 3 publikace s IF 1,0 nebo vyšší za poslední 3 roky),
 4. navrhovaná témata – 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium (webové stránky AVČR),
 5. publikace vztahující se k tématu,
 6. výzkumné zaměření.

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v eletronické podobě na adresu: . Následně budou zaslány předsedovi OR Preventivní medicína.

Zobrazovací metody v lékařství

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště,
 2. strukturovaný životopis,
 3. vyplněný formulář „C“ (žadatel musí mít min. 5 prací s IF za posledních 5 let, citační ohlas 22 a více),
 4. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium.

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v eletronické podobě na adresu: . Následně budou zaslány předsedkyni OR Zobrazovací metody v lékařství

Vydáno: 21. 6. 2013 / Poslední aktualizace: 10. 5. 2019 / Odpovědná osoba: PhDr. Marta Hrušková